Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

NL9802001

1.3 Site name

Noordzeekustzone

1.4 First Compilation date

2000-03

1.5 Update date

2018-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2000-03
National legal reference of SPA designationhttp://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/007/n2k_007_db_hvn_noordzeekustzone.pdf
Date site proposed as SCI:2002-08
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2009-02
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/007/n2k_007_db_hvn_noordzeekustzone.pdf
Explanation(s):Merge of SPA NL9802001 Noordzeekustzone, SCI NL2003062 Noordzeekustzone and SCI NL2008004 Noordzeekustzone II (proposed 2008-12, confirmed 2009-##)Formerly known as SPA NL9802001 Waddeneilanden, Noordzeekustzone, Breebaart.Site was separated in 2007 into NL9802001 Noordzeekustzone and 5 Islands (NL3009005 - NL3009009)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:5.026800
Latitude:53.345300

2.2 Area [ha]

144475.0000

2.3 Marine area [%]

99.7000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
NL12Friesland
NL32Noord-Holland

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (0.30 %) Marine Atlantic (99.70 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1110  info      144474  0.00 
1140  info      3053  0.00 
1310  info      195  0.00 
1330  info      191  0.00 
2110  info      462  0.00 
2190  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1103Alosa fallax   
BA169Arenaria interpres    173  173   
BA062Aythya marila    DD 
BA144Calidris alba    1972  1972   
BA149Calidris alpina    15268  15268   
BA143Calidris canutus    7100  7100   
BA138Charadrius alexandrinus    10  10   
BA137Charadrius hiaticula    15  15   
BA137Charadrius hiaticula    499  499   
BA002Gavia arctica    30  200 
BA001Gavia stellata    3000  7000 
BA130Haematopus ostralegus    2874  2874   
M1364Halichoerus grypus    2040  2040   
F1099Lampetra fluviatilis   
BA177Larus minutus      DD 
BA157Limosa lapponica    3429  3429   
P1903Liparis loeselii    25  50   
BA065Melanitta nigra    31837  31837   
BA160Numenius arquata    985  985   
F1095Petromyzon marinus   
BA017Phalacrocorax carbo    973  973   
M1365Phoca vitulina    6340  6340   
M1351Phocoena phocoena   
BA141Pluvialis squatarola    2637  2637   
BA132Recurvirostra avosetta    90  90   
BA063Somateria mollissima    12782  12782   
BA195Sterna albifrons    15  15   
BA048Tadorna tadorna    235  235   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0197.00
N043.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Coastal zone of the Northsea, from the moderate high tide line to the -20m depth line. Site stretches from Bergen to north of Schiermonnikoog. Adjacent to the dune areas of the Wadden Islands and Wadden sea. It consists of sandbanks permanently covered by seawater (1110).

4.2 Quality and importance

Very important site for sandbanks covered by seawater and sea-mammals: Phocoena phocoena, Halichoerus grypus and Phoca vitulina.De begrenzing van de Noordzeekustzone wordt vooral bepaald door het gebied met hoge natuurwaarden voor vogels en vissen. Deze grens valt voor vogels aan de zeezijde samen met de doorgaande NAP 20 m dieptelijn. De Noordzeekustzone wordt gekenmerkt door hoge natuur- en belevingswaarden. Bij Schiermonnikoog wordt een hoge benthos-diversiteit gevonden. De visfauna in de Kustzee onderscheidt zich van de rest van het NCP door een hoge soortenrijkdom. En potentiëel kunnen hier een aantal Habitatrichtlijnsoorten als, Fint, Elft en Zeeprik, voorkomen. In de Noordzeekustzone kunnen kunnen grote aantallen (tot > 100.000) Zwarte zee-eenden verblijven. Ook grote groepen Eidereenden worden regelmatig in dit gebied gezien. In voorjaar en zomer (de broedperiode) is de hele Noordzeekustzone zeer belangrijk als foerageergebied voor Kleine Mantel- en Zilvermeeuwen, Grote sterns en Visdieven. In de trektijd (najaar en voorjaar) verblijven bovendien zeer grote aantallen zeevogels tijdelijk in het gebied, die er "onderweg naar elders" ook kunnen foerageren. De al onder de Vogelrichtlijn aangewezen gebieden zijn ook van belang voor Roodkeelduikers. In de winter en het voorjaar kunnen tot enige duizenden exemplaren in de Noordzeekustzone voorkomen. Voorts fungeert de Noordzeekustzone tijdens strenge winters soms ook als uitwijkgebied voor grote aantallen Futen en andere watervogels. De belangrijkste locatie in het afgelopen decennium was een groot complex van Spisula-banken tussen Bergen aan Zee en Callantsoog. Gezien het voorkomen van ondiep water met her en der (op wisselende plaatsen en eveneens wisselend in de tijd) rijke voorkomens van schelpdieren (Spisula of andere soorten) kunnen zeer grote groepen eenden overal in de Hollandse Noordzeekustzone opduiken. De Noordzeekustzone voor de Waddeneilanden is van belang voor de in de HR genoemde Gewone en Grijze zeehonden en de Bruinvis.Kenmerkende vissoorten die vooral in de Kustzone voorkomen, vergeleken met de rest van het Nederlandse deel van de Noordzee zijn: Adderzeenaald (Entelurus aequoraeus), Botervis (Pholis gunnulus), Diklipharder (Chelon labrosus), Geep (Belone belone), Gevlekte gladde haai (Mustelus asterias), Grote koornaarvis (Atherina presbyter), Puitaal (Zoarces viviparus), Ruwe haai (Galeorhinus galeus), Schol (Pleuronectes platessa), Slakdolf (Liparis liparis), Spiering (Osmerus eperlanus), Tong (Solea vulgaris). Vijfdradige meun (Ciliata mustela).Kenmerkende benthossoorten van de Noordzeekustzone zijn: Synchelidium maculatum, Vlokreeftje (Urothoe brevicornis), Buldozerkreeftje (Urothoe poseidonis), Zaagje (Donax vittatus), Amerikaanse zwaardschede (Ensis americanus), Nonnetje (Macoma balthica), Halfgeknotte strandschelp (Spisula subtruncata), Ovale zeeklit7schelp/7mosseltje (Tellimya ferruginosa), Rechtgestreepte strandschelp (Tellina fabula), Slangpier (Capitella capitata), Eumida sanguinea, Schelpkokerworm (Lanice conchilega), Magelona johnstoni, Magelona mirabilis, Malmgreniella lunulata, Mediomastus fragilis, Nephtys caeca, Zandzager (Nephtys hombergii), Wapenworm (Scoloplos armiger).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HD03b
MH01Xb
MM01b
LC01.01o
MJ03.01i
LC02i
LA08Xo
MC03.03o
LE02o
LM01.07o
LA07o
LD03b
HG01i
MC01i
LF02.01i
LH03.01b
MJ02.12.01i
HF02b
LG04b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

- Anonymus (2005) Integraal Beheerplan Noordzee 2015. Interdepartementale Directeurenoverleg Noordzee (IDON)- Arts FA, Berrevoets CM (2005) Monitoring van zeevogels en zeezoogdieren op het Nederlands Continentaal Plat 1991 - 2005: Verspreiding, seizoenspatroon en trend van zeven soorten zeevogels en de Bruinvis. Rapport RIKZ/2005.032, Rijksinstituut voor Kust en Zee/RIKZ, Middelburg- Beintema A.J. & Schekkerman H. 2001., Nadere toetsing van aanwijzing en begrenzing van negen, Vogelrichtlijngebieden., Alterra Rapport 328, Alterra, Wageningen - Berrevoets CM Arts AA. 2003., Midwintertelling van zee-eenden in de Waddenzee en de Nederlandse, kustwateren, januari 2003., RIKZ Rapport 2003.008, RIKZ, Middelburg.- Brasseur SMJM, Tulp I, Reijnders PJH, Smit CJ, Dijkman EM, Cremer JSM, Kotterman MJJ, Meesters HWG (2004) Voedselecologie van de Gewone en Grijze zeehond in de Nederlandse kustwateren. Rapport 905, Alterra, Wageningen- Daan N, Heessen HJL, Hofstede Rt (2005) North Sea Elasmobranchs: distribution, abundance and biodiversity. ICES, Copenhagen- De Groot SJ (2002) A review of the past and present status of anadromous fish species in the Netherlands: is restocking the Rhine feasible Hydrobiologia 478:205-218- Degraer S, Wittoeck J, Appeltans W, Cooreman K, Deprez T, Hillewaert H, Hostens K, Mees J, Vanden Berghe W, Vincx M (2006) De macrobenthosatlas van het Belgisch deel van de Noordzee. Federaal Wetenschapsbeleid D/2005/1191/5- Hammond PS, Berggren P, Benke H, Borchers DL, Collet A, Heide Jorgensen MP, Heimlich S, Hiby AR, Leopold MF, Oien N (2002) Abundance of harbour porpoise and other cetaceans in the North Sea and adjacent waters. Journal-of-Applied-Ecology [print] April, 2002; 39 (2): 361-376 URLJ: http://wwwblackwell-sciencecom/~cgilib/jnlpageaspJournal=jappl&File=jappl- Lindeboom HJ, Dijkman EM, Bos OG, Meesters EH, Cremer JSM, De Raad I, Bosma A (2008) Ecologische Atlas Noordzee ten behoeve van gebiedsbescherming. Wageningen IMARES vestiging Texel- Lindeboom HJ, Geurts van Kessel AJM, Berkenbosch A (2005) Gebieden met bijzondere ecologische waarden op het Nederlands Continentaal Plat. Rapport RIKZ/2005008, Den Haag / Alterra rapport 1109, Wageningen:103 p.- Patberg W, De Leeuw JJ, Winter HV (2005) Verspreiding van rivierprik, zeeprik, fint en elft in Nederland na 1970. Rapport C004/05, RIVO, IJmuiden, The Netherlands.- Roomen M. van, Boele A., Weide M. van der, Winden E. van ea. 2000., Belangrijke vogelgebieden in Nederland 1993-97. Actueel overzicht van, Europese vogelwaarden in aangewezen en aan te wijzen speciale, beschermingszones en andere belangrijke gebieden., SOVON Informatierapport 2000/01 SOVON, Beek-Ubbergen - SOVON & CBS (2006) Trends van vogels in het Nederlandse Natura 2000 netwerk. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.- Tempel R. van den, Osieck E.R. 1994., Areas important for birds in the Netherlands., Techn Rapport Vogelbescherming 13E, Vogelbescherming Nederland, Zeist - Ter Hofstede R, Heessen HJL, Daan N (2005) Systeembeschrijving Noordzee: Natuurwaardenkaarten vis. Rapport C090/05, RIVO, IJmuiden- Ter Hofstede R, Quirijns FJ, Daan N, Dekker W, Verver SW, Heessen HJL, Asjes J, Star B (2004) Beschermde Gebieden Noordzee: Begrenzing en ecologische waardering t.a.v. visgemeenschappen; visserij-activiteiten. Rapport C057/04, RIVO Biologie en Ecologie

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
NL01100.00
NL224.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)

Small part National Park.The same designation as under OSPAR under consideration.

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Rijkswaterstaat Zee en Delta
Address:
Email:hans.lammers@rws.nl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Natura 2000 beheerplan Noordzeekustzone - periode 2016-2022
Link: https://www.bij12.nl/assets/Noordzeekustzone-beheerplan.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY