Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

NL9803077

1.3 Site name

Voornes Duin

1.4 First Compilation date

1998-10

1.5 Update date

2018-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality - Department Nature & Biodiversity
Address:               
Email:

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:1998-07
Date site confirmed as SCI:2004-12
Date site designated as SAC:2008-03
National legal reference of SAC designation:http://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/documenten/gebieden/100/Besluit%20Voornes%20Duin.pdf

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:4.062900
Latitude:51.896100

2.2 Area [ha]

1432.0000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
NL33Zuid-Holland

2.6 Biogeographical Region(s)

Atlantic (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2120  info      34  0.00 
2130  info      70  0.00 
2160  info      167  0.00 
2170  info      0.3  0.00 
2180  info      441  0.00 
2190  info      90  0.00 
6430  info      0.01  0.00 
7210  info      0.4  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1903Liparis loeselii    51  500   
M1340Microtus oeconomus arenicola   
I1014Vertigo angustior   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0496.00
N064.00

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Coastal dune area with a great variety in flora and fauna. Site adjacent to NL 4000017 Voordelta (coastal waters)

4.2 Quality and importance

One of the ten most important sites for the habitat type Fixed dunes with herbaceous vegetation ("grey dunes"; 2130). One of the five most important sites for the habitat type Dunes with Hippophae rhamnoides (2160). One of the five most important sites for the fen orchid Liparis loeselli

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HH04.02Ni
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MUb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)


No information provided

4.5 Documentation (optional)

Handboek NatuurmonumentenBelangrijke zoogdiergebieden in Nederland (Dijkstra, 1997; VZZ)Monitoring van vogels in belangrijke vogelgebieden: broedvogels 1995, niet broedvogels 1994/95 (Voslamber et al., 1998; SOVON)Adriani M.J. & E. v.d. Maarel (1960). De natuurwetenschappelijke betekenis van het zgn. Vliegvelden de Gentianenvallei te Oostvoorne. Stichting Het Zuid-Hollands Landschap, Natuurwetenschappelijke Commissie. (002065).Adriani, M.J. & E. van der Maarel (1962). De duin- en slikgebieden van Voorne en het Brielse Gat. Uit: De natuurgebieden van Voorne bedreigd: 11-31. (003100).Adriani, M.J. & E. van der Maarel (1968). Voorne in de branding. Een beschouwing over de natuurwetenschappelijke betekenis van het kustgebied van Voorne in verband met de mogelijke technische werken in dit gebied. Stichting Wetenschappelijk Duinonderzoek, Oostvoorne. 104 pp. (G-0013).Adriani, M.J. (1970). 1950 Voorne 2000. Een tussentijdse balans betreffende biologische waarden en milieuhygiënische aspecten. Vakblad voor Biologen 50: 241-249. (003798).Bakker, M. & L. Groot (1995). Droge duingraslanden op Voorne. Rapport Vakgroep Terrestrische Oecologie en Natuurbeheer Landbouwuniversiteit Wageningen, NIOO, CTO, Biologisch Station "Weevers' Duin Oostvoorne. (R-0376).Bijl, R. & D. van der Laan (1994). Vochtige duinvalleien op Voorne. In: Hommel, P.W.F.M. & M.A.P. Horsthuis (1996). Excursieverslagen 1994. Plantensociologsiche Kring Nederland, pp 66-70.Claasen, T.H.L. & H.P.M. van Helden (1975). Een vegetatiekartering van een gedeelte van de meidoornduinen bij Oostvoorne. Botanisch Laboratorium, afd. Geobotanie. Katholieke Universiteit, Nijmegen. 80 pp. (R-0236).Donker, M. & P. Smit (1958). Voorne door Sjocgroepogen. Kruipnieuws 20: 33-45. (003963).Haeck, J. (1958). De duinstruwelen van De Beer en Voorne's Duin. Een vergelijkend vegetatiekundig onderzoek. Rapport. 23 pp. (R-0045).Hofker, J. & C. van Rijsinge (1932). Voorne's duin. De Levende Natuur: 343-356. (003208).Hofker, J. & C. van Rijsinge (1934). Over het Duingebied van Voorne. Natura 1934 (6): 102-122. (002020).Verhagen, P. (1934). Voornes landschappen. Natura 1934 (6): 122-128. (002020).Van Soest, J.L. (1934). Plantengeografie van Voorne. Natura 1934 (6): 128-132. (002020).Hofker, J. & C. van Rijsinge (1935). Plantengroei en waterstand in het geboied van het Breede Water op Voorne. De Levende Natuur 39: 176-202.Hofker, J. & C. van Rijsinge & W. van Hoey Smith (1936). Het natuurmonument Het Breede Water op Voorne. Jaarboek Ver. t. Behoud v. Natuurmonumenten 1929-1935, pp 183-199.Kuijpers, J.W.M. (1989). Natuurtechnische milieubouw in het kustgebied van Voorne. De Levende Natuur (6): 194-199. (001489).Laan, D. van der & W. Smant (1985). Waarnemingen aan Teucrium scordium L. in het duingebied van Voorne. Gorteria 12 (11/12): 255-267. (002240).Leeuw, W.C. de (1934). De duinvegetatie van Voorne. Natura 1934 (6): 146-152. (002020)(001668)Maarel, E. van der & V. Westhoff (1964). The vegetation of the dunes near Oostvoorne (The Netherlands). With a vegetation map. Wentia 12: 1-64. (G-0032).Van der Maarel (1960). Vegetatiekundige kartering van het duingebied van Voorne, eigendom van de Stichting Het Zuidhollands Landschap. Rapport Het Zuidhollands Landschap.Maarel, E. van der (1961). De zonering in landschap en plantengroei van de duinen bij Oostvoorne. De Levende Natuur 64: 223-233. (004534).Maarel, E. van der (1966). Over vegetatiestructuren -relaties en -systemen, in het bijzonder in de duingraslanden van Voorne. Proefschrift: 162 pp. (001933).Mennema, J. (1977). Oenanthe crocata L. op Voorne voor het eerst in Nederland gevonden. Zuidhollands Landschap 1977 (4): 13. (005953).Sipkes, C. (1972). De Rietorchis (Dactylorhiza praetermissa) terug op Voorne. De Levende Natuur: 180-182 (001665).Sipkes, C. (1934). De orchideeën van Voorne. Natura 1934 (6): 143-146. (002020).Laan, D. van der (1990). Veranderingen in flora en vegetatie van de duinen van Voorne. In: Kuijpers, J. et al. De veranderende Delta. Wetenschappelijke Mededelingen KNNV 198: pp 55-79.Westhoff, V. (1953). Landschap en Plantengroei van Voorne's duin. Natuur en Techniek (juni): 222-230. (001674).Westhoff, V. (1965). Voorkomen en standplaats van Chrysoplenium alternifolium in de duinen van Voorne. Gorteria 2 (7) :73-77. (000041).Loomans, P.M., D.J. de Jong, J.W. Duinker & P.J.M. Melman (1992). Toelichting bij de Vegetatiekaart Sluftergebied Voorne, op basis van luchtfotos 1990. Rapport MDLKM-9214, Rijkswaterstaat Meetkundige dienst, Delft.Kloosterman, E.H. et al. 1988. Vegetatiekaart 1986 Duinen van Oostvoorne schaal 1:5000. Rijkswaterstaat Meetkundige dienst, Delft.Melman, P.J.M., J.M. Reitsma, G.W.N.M. van Moorsel, A. Groenweg, B. van Gennip & G.V.C. Vriends (1992). Vegetatiekartering Sluftergebied Voorne 1:5000, 1995. Rapport MDGAT-9609, Rijkswaterstaat Meetkundige dienst, Delft.Van Dongen, J.A.M. & P.J.M. Melman (1988). Toelichting bij de vegetatiekaart Sluftergebied Voorne, op basis van flase-colour luchtfotos 1986. Rapport MDGMI-9106, Rijkswaterstaat Meetkundige dienst, Delft.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
NL01100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):


No information provided

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Provincie Zuid-Holland
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Beheerplan Voornes Duin
Link: https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2020/09/Natura-2000-Beheerplan-100-Voornes-Duin.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
X
No

SITE DISPLAY