Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB020001

1.3 Site name

Dolina Baryczy

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.379000
Latitude:51.504900

2.2 Area [ha]

55516.8300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    60  90   
BA053Anas platyrhynchos    11000  19000   
BA055Anas querquedula    35  140   
BA051Anas strepera    150  250   
BA041Anser albifrons    1200  3100   
BA043Anser anser    400  582   
BA043Anser anser    6000  6000   
BA039Anser fabalis    11000  28000   
BA039Anser fabalis    6100  6100   
BA028Ardea cinerea    260  417   
BA028Ardea cinerea    1300  1300   
BA059Aythya ferina    3500  6000   
BA061Aythya fuligula    1300  1400   
BA060Aythya nyroca    30  39   
BA021Botaurus stellaris    45  53  males   
BA196Chlidonias hybridus    41  99   
BA197Chlidonias niger    115   
BA031Ciconia ciconia    50  60   
BA030Ciconia nigra    15  20   
BA081Circus aeruginosus    59  92   
BA122Crex crex     
BA038Cygnus cygnus    10   
BA036Cygnus olor    110  110   
BA027Egretta alba    1500  1500   
BA125Fulica atra    6500  12000   
BA125Fulica atra    3000  3500   
BA127Grus grus    8000  8000   
BA127Grus grus    64  79   
BA075Haliaeetus albicilla    95  140   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA022Ixobrychus minutus    29  45   
BA179Larus ridibundus    7500  10500   
BA156Limosa limosa    80  80   
BA070Mergus merganser    2320  2320   
BA073Milvus migrans     
BA074Milvus milvus    10  15   
BA151Philomachus pugnax               
BA005Podiceps cristatus    1920  1920   
BA005Podiceps cristatus    900  900   
BA006Podiceps grisegena    120  120   
BA120Porzana parva    29  36   
BA119Porzana porzana     
BA118Rallus aquaticus    260  285   
BA193Sterna hirundo    282  453   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0612.05
N070.40
N1017.44
N1229.55
N168.45
N1719.73
N1910.12
N232.27

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MB02.04i
ME06i
MF03.01i
MJ01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Czapulak A., Adamski A., Betleja J. 2002. Populacje lęgowe mew Laridae i rybitw Sternidae na Śląsku w latach 1990-2000. Ptaki Śląska. 14: 2746.Dolata P.T. 1993. Stawy Przygodzickie - zagrożenia środowiska i postulaty ochronne. 4,3: 181-192.Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Mielcarek M., Borysiak J., Cielewicz J., Kasprowicz M., Kosiński D., Kosiński Z., Kupczyk M. i inni. 1991. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Przygodzice. Prac. Dokum. Ekol.,Poznań (mat. niepubl.). Mielcarek M., Borysiak J., Cielewicz J., Kasprowicz M., Kosiński D., Kosiński Z., Kupczyk M. i inni. 1993. Dokumentacja podstawowa dla Obszaru Chronionego Krajobrazu "Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska". Prac. Dokum. Ekol.,Poznań (mat. niepubl.). Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Scott D. A., Rose P.M. 1996. Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wetlands International Publ. 41, Wageningen, the Netherlands. Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Staszewski A., Czaraszkiewicz R. 2001. Rozmieszczenie i liczebność gęsi w Polsce podczas jesiennej migracji i zimowania w latach 1991-1997. Not. Orn. (42) 1: 15-35.Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Witkowski J. 1991. Dokumentacja rezerwatu "Stawy Milickie". UWr, Wrocław. Witkowski J., Orłowska B. 2002. Sukces lęgowy bociana białego Ciconia ciconia w dolinie Baryczy w latach 1994-2002. Ptaki Śląska. 14: 113-120.Witkowski J., Orłowska B., Ranoszek E., Stawarczyk T. 1995. Awifauna doliny Baryczy. 36,1-2: 5-74.www.ramsar.org. 2002. www.ramsar.org. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL029.76
PL0399.58
PL040.03

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Stawy Milickie+9.54
PL02Olszyny Niezgodzkie+0.13
PL03Park Krajobrazowy Dolina Baryczy*99.58
PL02Wzgórze Joanny*0.00
PL04Wzgórza Ostrzeszowskie i Kotlina Odolanowska (woj. wielkopolskie)*0.03
PL02Wydymacz*0.09

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarRezerwat przyrody "Stawy Milickie"+9.54

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:


No information provided

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY