Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB020005

1.3 Site name

Bory Dolnośląskie

1.4 First Compilation date

2002-09

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.432200
Latitude:51.416500

2.2 Area [ha]

172093.3900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL43Lubuskie
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    230  250   
BA229Alcedo atthis    25  30   
BA052Anas crecca    50  60 
BA255Anthus campestris    40  50         
BA021Botaurus stellaris    10  14  cmales         
BA067Bucephala clangula    50  60 
BA224Caprimulgus europaeus    600  650  cmales   
BA031Ciconia ciconia    12  15         
BA081Circus aeruginosus    20  25         
BA207Columba oenas    80  100   
BA122Crex crex    50  60  cmales       
BA038Cygnus cygnus   
BA238Dendrocopos medius    25  30       
BA236Dryocopus martius    400  450   
BA379Emberiza hortulana    15  20         
BA321Ficedula albicollis           
BA320Ficedula parva    10  15         
BA217Glaucidium passerinum    80  100   
BA127Grus grus    150  180   
BA338Lanius collurio                 
BA246Lullula arborea    800  1000   
BA070Mergus merganser    15  20 
BA072Pernis apivorus    15  20   
BA234Picus canus    35  40   
BA120Porzana parva           
BA119Porzana porzana    10   
BA155Scolopax rusticola    300  400 
BA307Sylvia nisoria    40  50         
BA409Tetrao tetrix tetrix    20  30   
BA108Tetrao urogallus         
BA165Tringa ochropus    50  70 
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.13
N060.51
N070.48
N081.04
N095.85
N102.26
N128.52
N162.72
N1755.18
N1922.09
N231.21

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02b
LG01i
HI01b
MJ02i
LJ02.01.03i
HJ03.01i
HK02.01i
HK03.04i
HK05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Jermaczek A., Krzyśków T., Bena W., Chapiński P., Czechowski P., Grzesiak K., Rubacha S. Inwentaryzacja ornitologiczna Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 PLB020005 „Bory Dolnośląskie” Warszawa: GDOŚ, 20142.Neubauer G., Sikora A., Chodkiewicz T., Cenian Z., Chylarecki P., Archita B., Betleja J., Rohde Z., Wieloch M., Woźniak B., Zieliński P., Zielińska M.. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2008-2009. Biul.Monit.Przyr. 2011; 8: 1-40.3.Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer M., Neubauer G., Chylarecki P. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004, wyd. 1, Poznań: Bogucki Wyd. Nauk., 2007.4.Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P., Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym, wyd. 1. Marki: OTOP 20105.Zawadzka D., Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł.. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, wyd. 1, Warszawa: GDOŚ, 20136.Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Brzegu na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Plan zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005, 2012-2013.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.41
PL039.59
PL0414.87

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Torfowisko Borówki+0.02
PL04Bory Dolnośląskie*11.93
PL03Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa*0.67
PL04Dolina Szprotawki*1.11
PL02Przygiełkowe Moczary+0.06
PL02Buczyna Piotrowicka+0.10
PL04Dolina Bobru*0.74
PL02Żurawie Bagno+0.03
PL02Torfowisko pod Węglińcem+0.00
PL03Przemkowski Park Krajobrazowy*8.92
PL02Wrzosiec koło Piasecznej+0.02
PL02Zacisze+0.01
PL04Dolina Czarnej Wody*1.09
PL02Czarne Stawy*0.08
PL02Buczyna Szprotawska+0.09

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Bory Dolnośląskie PLB020005
Link: http://edzienniki.duw.pl/duw/#/legalact/2014/2445/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY