Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB020009

1.3 Site name

Góry Izerskie

1.4 First Compilation date

2007-12

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2011-02
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.452300
Latitude:50.868100

2.2 Area [ha]

20346.7300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    20  30   
BA229Alcedo atthis           
BA104Bonasa bonasia           
BA215Bubo bubo           
BA224Caprimulgus europaeus           
BA030Ciconia nigra           
BA122Crex crex    12  25         
BA236Dryocopus martius    60  72         
BA320Ficedula parva    15         
BA217Glaucidium passerinum    12  20   
BA127Grus grus           
BA075Haliaeetus albicilla           
BA338Lanius collurio    135  150         
BA246Lullula arborea           
BA072Pernis apivorus           
BA234Picus canus    16  24   
BA307Sylvia nisoria    15         
BA409Tetrao tetrix tetrix    42  61   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N080.23
N090.50
N102.49
N1212.77
N161.37
N1736.51
N1945.94
N230.18

Total Habitat Cover

99.99

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Dyrcz A., Grabiński W. Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Monografia faunistyczna. Wrocław. Jankowski W. 1996 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Mirsk Jankowski W. 1999 Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Stara Kamienica Jankowski W. 2007 Plan ochrony rezerwatu Torfowiska Doliny Izery na lata 2008 - 2017 msc. Kaszuba M. 2007 Krajowy Plan zarządzania gatunkiem - cietrzew T. tetrix Ministerstwo Środowiska Keller M., Felger A., Pałucki A., Piotrowska M., Szymkiewicz M., Zawadzka D,, Zawadzki J. 2000 Wpływ gospodarki leśnej na populacje głuszca T. urogallus i cietrzewia T. tetrix Opracowano dla Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych Matuła J., Wojtuń B., Tomaszeska K., Żołnierz L. 1997 Torfowiska polskiej częsci Karkonoszy i Gór Izerskich Annales Silesiae 27 123-140Pałucki A. 1997-2000 Program Czynna ochrona głuszca T. urogallus i cietrzewia T. tetrix w Karkonoszach i Górach Izerskich. Fundacja Karkonoska , Karkonoski Park Narodowy. mcs. Potocka J. 1996-1997 Flora i zbiorowiska roślinne wybranych torfowisk Gór Izerskich. Acta Univ Wratislav. Prace Bot. 70: 141-179 + 73: 115-142 Potocka J. 2001. Torfowiska polskiej strony Gór Izerskich - charakterystyka obiektów. Przyr. Sudet. Zach. 4: 43-58.Potocka J. 2004 Góry Izerskie - kraina torfowisk Fabiszewski J. (ed.) Walory botaniczne wybranych pasm Sudetów. Prace Wrocł.TN 213 23-43Potocki J., Potocka J. 2000. Dolina Izery objęta ochroną. Przyr. Sudet. Zach. 3: 45-54.Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań ątastný K., Bejček V., Malková P. 2000 Tetraonidae v Evropě a v České republice. In MÁLKOVÁ P. (ed.): Sbor. příspěvků z mezinár. konf. Tetřevovití - Tetraonidae na přelomu tisíciletí České Budějovice Tołpa S. 1949 Torfowiska Karkonoszy i Gór Izerskich Roczn. Nauk Roln. 52 5-73Tomiałojć L. (red.). 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa. ss. 462.Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP "proNatura", Wrocław Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Wojtuń B., Matuła J., Tomaszewska K., Żołnierz L. 1998. Projekt powiększenia rezerwatu Torfowisko Izerskie i zmiany jego nazwy na Torfowiska Doliny Izery. AR Wrocław, Dolnośląski Urząd Wojew. Wrocław. Msc. Wojtuń B., Matuła J., Żołnierz L., Raj A. 2000. Rezerwat Torfowiska Doliny Izery. Przewodnik po ścieżce przyrodniczej. Wrocław - Jelenia Góra. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL022.64

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Torfowiska Doliny Izery*2.62
PL02Krokusy w Górzyńcu+0.02

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB020009
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY