Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB040001

1.3 Site name

Błota Rakutowskie

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.248900
Latitude:52.519100

2.2 Area [ha]

4437.9300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL61Kujawsko-Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis           
BA056Anas clypeata           
BA056Anas clypeata    35  35   
BA052Anas crecca    2000  2000   
BA052Anas crecca     
BA050Anas penelope    250  250         
BA053Anas platyrhynchos    800  800         
BA053Anas platyrhynchos    35  35         
BA055Anas querquedula           
BA055Anas querquedula    70  300         
BA051Anas strepera    60  60         
BA041Anser albifrons    4000  4000         
BA043Anser anser    250  600   
BA043Anser anser    15  25   
BA039Anser fabalis    8000  8000   
BA059Aythya ferina    20  30   
BA059Aythya ferina    5000  5000   
BA061Aythya fuligula    10  15         
BA061Aythya fuligula    3000  3000         
BA021Botaurus stellaris    22  22  males   
BA067Bucephala clangula    350  350         
BA136Charadrius dubius    12         
BA137Charadrius hiaticula     
BA198Chlidonias leucopterus    50         
BA197Chlidonias niger    140  210   
BA197Chlidonias niger    15   
BA031Ciconia ciconia           
BA030Ciconia nigra           
BA030Ciconia nigra    20  20         
BA081Circus aeruginosus    10  13         
BA082Circus cyaneus               
BA084Circus pygargus           
BA122Crex crex           
BA038Cygnus cygnus           
BA038Cygnus cygnus           
BA038Cygnus cygnus           
BA038Cygnus cygnus           
BA238Dendrocopos medius    29  29         
BA027Egretta alba    64  64         
BA379Emberiza hortulana           
BA125Fulica atra    3500  3500         
BA125Fulica atra    30  35         
BA153Gallinago gallinago    40  86         
BA153Gallinago gallinago    15         
BA127Grus grus    12  18         
BA127Grus grus    1500  3000   
BA075Haliaeetus albicilla           
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio    65  65         
BA156Limosa limosa    23         
BA272Luscinia svecica    20  20   
BA160Numenius arquata     
BA160Numenius arquata    44  44   
BA094Pandion haliaetus               
BA151Philomachus pugnax    64  64         
BA120Porzana parva    21  21   
BA119Porzana porzana           
BA166Tringa glareola    200  300         
BA162Tringa totanus    85  85         
BA162Tringa totanus           
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N064.28
N077.85
N1028.17
N1234.25
N1622.46
N170.69
N191.81
N230.49

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MB01i
MB02.02i
MB02.04i
MF03.01i
MJ01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). 2. Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. 3. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. 4. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). 5. Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.6. Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). 7. Scott D. A., Rose P.M. 1996. Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wetlands International Publ. 41, Wageningen, the Netherlands. 8. Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań.9. Urząd Wojewódzki w Toruniu. 2002. Dokumentacja WKP. 10. Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. 11. Wetlands International. 2002 Waterbird Population Estimates-Third Edition. Wetlands International Global Series No. 12, Wageningen.12. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki.13. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/14. Zieliński M., Studziński S. 1996. Awifauna Błot Rakutowskich pod Włocławkiem. 37,3-4: 259-300.15. Zieliński P., Zielińska M. 2002. Dane niepubl. – Błota Rakutowskie.16. Brauze i in. 2014. Inwentaryzacja awifauny i monitoring ornitologiczny obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 i rezerwatu przyrody Bagno Głusza wykonane w latach 2013-2014. POIS.05.01.00-00-362/12.TP ALAUDA, Toruń.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0213.38
PL0376.91

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Gostynińsko-Włocławski Park Krajobrazowy*76.91
PL02Olszyny Rakutowskie+3.96
PL02Jezioro Rakutowskie+9.41

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Address:
Email:kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 września 2015 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Błota Rakutowskie PLB040001 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3035)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/3035/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB040001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY