Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB060006

1.3 Site name

Lasy Parczewskie

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.984700
Latitude:51.556600

2.2 Area [ha]

14024.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10         
BA051Anas strepera    25  35   
BA043Anser anser    35  50   
BA089Aquila pomarina           
BA060Aythya nyroca    10   
BA104Bonasa bonasia    104  116         
BA021Botaurus stellaris    12  20  cmales         
BA215Bubo bubo    13  15   
BA067Bucephala clangula    10         
BA224Caprimulgus europaeus               
BA031Ciconia ciconia    25  25         
BA030Ciconia nigra           
BA081Circus aeruginosus    25  35  bfemales         
BA084Circus pygargus    bfemales         
BA122Crex crex    60  80  cmales   
BA239Dendrocopos leucotos    10   
BA238Dendrocopos medius    30  50         
BA379Emberiza hortulana               
BA321Ficedula albicollis    10  30         
BA320Ficedula parva    20  30         
BA127Grus grus    18  30  cmales         
BA075Haliaeetus albicilla     
BA022Ixobrychus minutus    10  20   
BA338Lanius collurio               
BA246Lullula arborea               
BA272Luscinia svecica    10         
BA072Pernis apivorus    10  15         
BA234Picus canus           
BA307Sylvia nisoria    15         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.35
N071.71
N109.47
N128.59
N168.36
N1745.22
N1920.90
N230.39

Total Habitat Cover

99.98999999999998

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MA04.03i
MB01i
MJ02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Buczek T. 1991. Ptaki drapieżne Lasów Parczewskich. Ochrona strefowa gniazd: bociana czarnego, bielika, orlika krzykliwego i puchacza. UWoj. Biała Podlaska (mat. niepubl.). Buczek T., Buczek A. 1992. Ochrona strefowa gniazd: bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika i puchacza w Lasach Parczewskich. UWoj. Biała Podlaska (mat. niepubl.). Buczek T., Buczek A. 1993. Ochrona strefowa gniazd: bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika i puchacza w Lasach Parczewskich. UWoj. Biała Podlaska (mat. niepubl.). Buczek T., Buczek A. 1994. Ochrona strefowa gniazd: bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika i puchacza w Lasach Parczewskich. UWoj. Biała Podlaska (mat. niepubl.). Buczek T., Buczek A. 1995. Ochrona sterfowa gniazd: bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika i puchacza w Lasach Parczewskich. UWoj. Biała Podlaska (mat. niepubl.). Buczek T., Buczek A. Jaszcz Z., Wójciak J. 1996. Ochrona strefowa gniazd: bociana czarnego, orlika krzykliwego, bielika i puchacza w Lasach Parczewskich. UWoj. Biała Podlaska (mat. niepubl.). Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. 2002. Dane niepubl. Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki WZR. 2002. Dane niepubl. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.99
PL0315.75
PL0421.71

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Lasy Parczewskie+1.12
PL04Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu*21.71
PL02Królowa Droga+0.28
PL02Jezioro Obradowskie+0.59
PL03Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie*15.75

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Address:
Email:sekretariat@rdos.lublin.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060006
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY