Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB060012

1.3 Site name

Roztocze

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.250900
Latitude:50.452400

2.2 Area [ha]

103503.3300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus     
BA229Alcedo atthis    10  13         
BA255Anthus campestris    50  50         
BA089Aquila pomarina    22  33   
BA060Aythya nyroca     
BA104Bonasa bonasia           
BA021Botaurus stellaris           
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    53  53   
BA196Chlidonias hybridus      80   
BA197Chlidonias niger           
BA031Ciconia ciconia    131  131   
BA030Ciconia nigra    16  16   
BA081Circus aeruginosus    26  26         
BA082Circus cyaneus           
BA084Circus pygargus           
BA207Columba oenas    110  140   
BA122Crex crex    241  241   
BA239Dendrocopos leucotos    40  75   
BA238Dendrocopos medius    120  150   
BA429Dendrocopos syriacus    14  14   
BA236Dryocopus martius    350  350   
BA027Egretta alba    150  200         
BA379Emberiza hortulana    200  200         
BA103Falco peregrinus           
BA099Falco subbuteo    45  55   
BA321Ficedula albicollis    520  600   
BA320Ficedula parva    150  200   
BA154Gallinago media             
BA127Grus grus    15  15         
BA075Haliaeetus albicilla           
BA092Hieraaetus pennatus           
BA022Ixobrychus minutus     
BA338Lanius collurio    1500  1600   
BA246Lullula arborea    310  400         
BA272Luscinia svecica           
BA073Milvus migrans           
BA261Motacilla cinerea    38  43   
BA072Pernis apivorus    220  220   
BA234Picus canus    54  54   
BA120Porzana parva    17  17         
BA119Porzana porzana           
BA193Sterna hirundo      80   
BA220Strix uralensis    26  26   
BA307Sylvia nisoria    160  170   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.48
N070.29
N104.23
N1240.65
N165.33
N1731.73
N1915.81
N231.48

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB01i
MB02.02i
MB02.04i
MF03.01i
MG01i
MG02i
MG05.04i
MJ01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Kobylas T., Stachyra P., Michalczuk J., Tchórzewski M. 2002 Występowanie łabędzia krzykliwego Cygnus cygnus i łabędzia czarnodziobego Cygnus columbianus na Zamojszczyżnie. Materiały VI Przeglądu działalności Studenckich Kół Naukowych Przyrodników, Kraków Bezkrego Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. 2002. Dane niepubl. Marczakowski P. 2000. Awifauna Roztoczańskiego Parku Narodowego. AR Lublin (praca magisterska). Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of important Bird Areas in Europaean Union Memeber States and EU accession countries. Draft IBA Workshop Brussels,30 March-2Apr.2000. Msc. Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Stachyra P. 2000. Awifauna stawów rybnych w Tarnawatce w latach 1998-1999. AR Lublin (praca magisterska). Stachyra P., Tchórzewski M., Kobylas T., Marczakowski P., Michalczuk J., Boruchalski D. 2002 Ostoje ptaków na Zamojszczyżnie. Ptasie Ostoje, Biuletyn Programu Ostoi Ptaków. OTOP 6 34-54Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Zamojska Grupa OTOP. 1990-2003 Niepublikowane materiały do awifauny Zamojszczyzny. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL018.19
PL020.73
PL0328.80
PL044.88

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Minokąt+0.02
PL03Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy*0.00
PL01Roztoczański Park Narodowy*8.19
PL03Południoworoztoczański Park Krajobrazowy*19.51
PL02Sołokija+0.01
PL03Krasnobrodzki Park Krajobrazowy+9.14
PL02Święty Roch+0.20
PL02Zarośle+0.06
PL04Roztoczański Obszar Chronionego Krajobrazu (woj. podkarpackie)*4.88
PL02Hubale+0.04
PL02Wieprzec+0.02
PL02Szum+0.02
PL02Debry+0.17
PL02Jalinka+0.00
PL03Park Krajobrazowy Puszczy Solskiej*0.15
PL02Nowiny+0.00
PL02Źródła Tanwi+0.18

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Roztoczański Park Narodowy
Address:
Email:sekretariat@roztoczanskipn.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB060012
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY