Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB080004

1.3 Site name

Dolina Środkowej Odry

1.4 First Compilation date

2002-09

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.722800
Latitude:52.201800

2.2 Area [ha]

33677.7900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL43Lubuskie
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    30  35   
BA056Anas clypeata    10   
BA052Anas crecca    600  600         
BA050Anas penelope    500  500         
BA053Anas platyrhynchos    40000  40000   
BA055Anas querquedula    20  24   
BA051Anas strepera    10         
BA041Anser albifrons    1000  5000         
BA043Anser anser    2420  2420         
BA039Anser fabalis    1000  3000   
BA039Anser fabalis    3000  40000   
BA255Anthus campestris           
BA028Ardea cinerea    15  40         
BA028Ardea cinerea    300  300         
BA045Branta leucopsis    32  32         
BA224Caprimulgus europaeus    10  12         
BA367Carduelis flavirostris    300  300         
BA139Charadrius morinellus           
BA196Chlidonias hybridus    30   
BA198Chlidonias leucopterus    15  30   
BA197Chlidonias niger    12         
BA031Ciconia ciconia    20  50         
BA030Ciconia nigra           
BA081Circus aeruginosus    30  35   
BA082Circus cyaneus    34         
BA084Circus pygargus           
BA207Columba oenas    600  600         
BA122Crex crex    110  120  cmales   
BA037Cygnus columbianus bewickii    40  40         
BA038Cygnus cygnus    900  3220   
BA036Cygnus olor    2200  2200         
BA238Dendrocopos medius    250  370   
BA236Dryocopus martius    30  50         
BA027Egretta alba           
BA027Egretta alba    35         
BA379Emberiza hortulana    10         
BA320Ficedula parva           
BA153Gallinago gallinago    20  40         
BA154Gallinago media           
BA127Grus grus    2300  2300         
BA127Grus grus    50  60         
BA075Haliaeetus albicilla    48         
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio    100  100         
BA291Locustella fluviatilis    60  80         
BA290Locustella naevia    300  320         
BA246Lullula arborea    10  15         
BA160Numenius arquata           
BA094Pandion haliaetus           
BA072Pernis apivorus    22  23   
BA151Philomachus pugnax    160         
BA234Picus canus           
BA140Pluvialis apricaria    1950         
BA119Porzana porzana    cmales         
BA307Sylvia nisoria    120  124         
BA048Tadorna tadorna           
BA166Tringa glareola    30  120         
BA142Vanellus vanellus    9700         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N067.17
N1027.01
N1237.26
N1621.21
N174.28
N192.73
N230.34

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MA04.03i
HB02.02i
MB02.04i
LD01.02i
LD02.01i
MD03.02i
LF03.01i
LG05.04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01i
HA03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Bielewicz M. 2014. Ochrona rzadkich i zagrożonych gatunków ptaków szponiastych województwa lubuskiego. RDOŚ Gorzów Wielkopolski. 2. Bocheński M., Czechowski P., Jerzak L. 2012. Czapla siwa Ardea cinerea L. w województwie lubuskim. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 3. ECO-EXPERT Guentzel S., Ławick Ł. 2013. Wyniki monitoringu ptaków w obszarze Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 w województwie lubuskim. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 4. KRAMEKO Sp. z o.o. 2010. Projekt planu ochrony obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004 wraz z uzupełnieniem. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 5. Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiorczość siedliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa, ss. 36-37. 6. Neubauer G., Sikora A., Chodkiewicz T., Cenian Z., Chylarecki P., Archita B., Betleja J., Rohde Z., Wieloch M., Wożniak B., Zieliński P., Zielińska M. 2011. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2008-2009. GIOŚ, Biuletyn Monitoringu Przyrody 8/1: 1-40. 7. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP, Marki. 8. GDOŚ. 2012. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja 2012.1. 9. Sikora A., Chylarecki P., Meissner W., Neubauer G. (red.). 2011. Monitoring ptaków wodno-błotnych w okresie wędrówek. Poradnik metodyczny GDOŚ. Warszawa. 10. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.15
PL0313.58
PL0478.11

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Krzesiński Park Krajobrazowy*13.58
PL04Rynny Obrzycko-Obrzańskie*0.86
PL02Łęgi koło Słubic*1.12
PL04Nowosolska Dolina Odry*22.73
PL04Krośnieńska Dolina Odry*37.84
PL04Wzgórza Dalkowskie*0.14
PL02Bukowa Góra+0.03
PL04Słubicka Dolina Odry*16.45
PL04Dolina Śląskiej Ochli*0.00
PL04Dolina Bobru*0.09

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Address:
Email:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 13.07.2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Odry PLB080004
Link: http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2017/1642/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB080004
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY