Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB100001

1.3 Site name

Pradolina Warszawsko-Berlińska

1.4 First Compilation date

2002-06

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.388000
Latitude:52.104900

2.2 Area [ha]

23412.4200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA294Acrocephalus paludicola    18  cmales   
BA229Alcedo atthis           
BA056Anas clypeata    210         
BA056Anas clypeata    30  40   
BA052Anas crecca    1700         
BA052Anas crecca           
BA050Anas penelope    11500         
BA053Anas platyrhynchos    6300         
BA053Anas platyrhynchos    990         
BA055Anas querquedula    60  70   
BA051Anas strepera    30  45   
BA041Anser albifrons    28550   
BA043Anser anser    880         
BA043Anser anser    190   
BA039Anser fabalis    7450   
BA255Anthus campestris    13         
BA059Aythya ferina    80  115   
BA061Aythya fuligula    100  145   
BA061Aythya fuligula    1005         
BA021Botaurus stellaris    41  cmales   
BA045Branta leucopsis    12         
BA396Branta ruficollis           
BA371Carpodacus erythrinus    170   
BA196Chlidonias hybridus    70   
BA198Chlidonias leucopterus    600   
BA197Chlidonias niger    15   
BA031Ciconia ciconia    100  135         
BA081Circus aeruginosus    80   
BA084Circus pygargus    28   
BA122Crex crex    85  110  cmales   
BA037Cygnus columbianus bewickii    185   
BA038Cygnus cygnus    35         
BA036Cygnus olor    25         
BA036Cygnus olor    227         
BA236Dryocopus martius    16         
BA027Egretta alba    100         
BA379Emberiza hortulana    140         
BA096Falco tinnunculus    26         
BA125Fulica atra    820         
BA125Fulica atra    700   
BA153Gallinago gallinago    76  82   
BA123Gallinula chloropus    75   
BA127Grus grus    35         
BA075Haliaeetus albicilla     
BA022Ixobrychus minutus    cmales         
BA338Lanius collurio    780   
BA156Limosa limosa    50  60   
BA292Locustella luscinioides    430   
BA290Locustella naevia    310         
BA246Lullula arborea    40  50         
BA272Luscinia svecica    40  50   
BA160Numenius arquata    10  10   
BA323Panurus biarmicus    20  25   
BA151Philomachus pugnax    1080         
BA140Pluvialis apricaria    5500   
BA005Podiceps cristatus    115   
BA006Podiceps grisegena    15   
BA008Podiceps nigricollis    20   
BA120Porzana parva    10  cmales   
BA119Porzana porzana    55  cmales   
BA118Rallus aquaticus    95  cmales   
BA336Remiz pendulinus    160   
BA307Sylvia nisoria    100         
BA004Tachybaptus ruficollis    130   
BA162Tringa totanus    30  35   
BA232Upupa epops    65   
BA142Vanellus vanellus    290  340         
BA142Vanellus vanellus    1700         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N063.83
N072.50
N1060.73
N1225.86
N163.09
N172.80
N190.57
N230.63

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA03.03i
MF03.01i
MG01i
HJ02b
MK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HXb
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Anderwald D., Janiszewski T., Przybyliński T., Zieliński P. 2007. Rozwój populacji lęgowej bielika Haliaeetus albicilla w województwie łódzkim w latach 1985-2007. W: Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej, Rogów, 2/3 (16): 419-430;2. Chmielewski S., Tabor J., Tabor M., Tabor A. 1998. Ziemia Radomska i Kielecka. Bzura – Orłów;3. Ekolesner – Emilia Lesner. 2013 Dokumentacja planu zadań ochronnych dla obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Pradolina Bzury-Neru PLH10006;4. W: J. Krogulec (red.) Ptaki łąk i mokradeł Polski. (Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). Fundacja IUCN Poland, Warszawa;5. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa;6. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk;7. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc;8. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. BirdLife Inter., Cambridge (BirdLife Conservation); 9. Janiszewski T., Wojciechowski Z., Markowski J. 2002 Najważniejsze ostoje ptaków na Ziemi Łódzkiej. Acta Univ. Lodz. Folia Biologia et Oecologica. 1 227-251;10. Janiszewski T., Podlaszczuk P., Wojciechowski Z. (2014). Ptaki lęgowe OSO Pradolina Warszawsko-Berlińska PLB100001. Towarzystwo Przyrodników Ziemi Łódzkiej. Łódź 2011;11. Ławicki Ł., Niedźwiecki S., Sawicki W., Świętochowski P., Goławski A., Kasprzykowski Z., Urban M., Wylegała P., Czechowski P., Prange M., Janiszewski T., Menderski S., Lenkiewicz W., Jantarski M. 2011. Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w Polsce w roku 2010. Ornis Polonica 52: 85–96;12. Ławicki Ł., Wylegała P., Wuczyński A., Smyk B., Lenkiewicz W., Polakowski M.,Kruszyk R., Rubacha S., Janiszewski T. 2012. Rozmieszczenie, charakterystyka i status ochronny noclegowisk gęsi w Polsce. Ornis Polonica 2012, 53: 23–38;13. Markowski J., Szmigiero L., Wojciechowski Z. 1974. O utworzenie rezerwatu ornitologicznego w dolinie Bobrówki. (pow. Łowicz). Chrońmy przyr. ojcz. 30: 58 – 64;14. Mielczarek S., Grzybek J., Janiszewski T., Michalak P., Włodarczyk R., Wojciechowski Z. 2006. Awifauna doliny Neru w latach 1984-2005. Notatki Ornitologiczne 47: 159-173;15. Sidło P.O., Błaszkowska B. Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa;16. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań;17. Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „pro Natura”. Wrocław;18. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki;19. Wojciechowski Z., Janiszewski T. 2003. Zmiany awifauny lęgowej w pradolinie warszawsko-berlińskiej między Łęczycą a Łowiczem w latach 1970-2001. Notatki Ornitologiczne 44, 4: 249-262.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0485.82

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Nadwarciański*0.58
PL04Pradoliny Warszawsko-Berlińskiej*79.71
PL04Doliny Bzury*5.53

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrona Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB100001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY