Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB120011

1.3 Site name

Babia Góra

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.555600
Latitude:49.581100

2.2 Area [ha]

4915.6500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie
PL22Śląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    13 
BA223Aegolius funereus    13         
BA229Alcedo atthis           
BA259Anthus spinoletta           
BA259Anthus spinoletta    30  40 
BA104Bonasa bonasia    30  60         
BA215Bubo bubo           
BA030Ciconia nigra           
BA264Cinclus cinclus    13   
BA239Dendrocopos leucotos    16   
BA236Dryocopus martius           
BA320Ficedula parva           
BA217Glaucidium passerinum    15  21   
BA338Lanius collurio           
BA246Lullula arborea               
BA261Motacilla cinerea    22  30   
BA241Picoides tridactylus    13  21   
BA234Picus canus           
BA267Prunella collaris     
BA155Scolopax rusticola               
BA220Strix uralensis           
BA108Tetrao urogallus    30  40   
BA282Turdus torquatus    21  28   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N080.97
N090.29
N100.24
N120.32
N167.03
N1756.71
N1934.45

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA04.03i
LBi
MB01i
LB02.02i
LD01.01i
LE01.03i
LE03.01i
MF02.03i
MF03.01i
LG01i
LG02i
LH04i
LJ02.04i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
HA03i
LBi
LD01.01i
LE01.03i
LG01i
LG02i
LJ02.04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Bocheński Z. M., Tomek T. 1998. Operat ochrony Fauny, Ptaki (Aves). Kraków. Msc. 2. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. 3. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. 4. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. 5. Kieś B. 1991. Bird community in a natural beech wood of the lower mountain forest zone of Mt. Babia Góra. Acta Zool. Cracov. 34(2): 519-533.6. Pauli A. 1978. Od podnóża po szczyty. Poznaj Swój Kraj. 10(222): 13-14.7. Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa 8. Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 9. Tomiałojć L. (red.). 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. PWN, Warszawa. ss. 462.10. Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. 11. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki 12. Wołoszyn B. (red.). - - - -. Projekt Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego. 13. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/14. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLB120011 w województwie małopolskim - szablon projektu dokumentacji planu. 2013.15. Żurek Z., Armatys P. 2011. Występowanie głuszca Tetrao urogallus w polskich Karpatach Zachodnich - wnioski z monitoringu w latach 2005-2010 oraz końcowa ocena liczebności karpackich subpopulacji głuszca i cietrzewia. Studia i materiały CEPL R.13, Zeszyt 2 (27)/2011, Rogów.16. Zawadzka D., Ciach M. 2013. Cietrzew Tetrao tetrix. W: Zawadzka, Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszaw, ss. 53-57. 17. Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. 2015. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012. Ornis Polonica 56: 149-189. 18. Hotała P. 2016. Siwerniak Anthus spinoletta- charakterystyka oraz monitoring gatunku wysokogórskiego na terenie Babiogórskiego Parku Narodowego. Rocznik Babiogórski 17: 39-44. 19. Ciach M. 2016. Cietrzew Tetrao tetrix W: Wilk T., Bobrek R., Pępkowska-Król A., Neubauer G., Kosinski J.Z. (red) 2016. Ptaki polskich Karpat – stan, zagrożenia, ochrona. OTOP, Marki. 20. Projekt Planu Ochrony Babiogórskiego Parku Narodowego z dnia 31 VIII 2016r. 21. Uzasadnienie Babiogórskiego Parku narodowego z dnia 6 IV 2017r., w sprawie zmiany oceny populacji cietrzewia.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0168.43
PL0415.91

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*15.91
PL01Babiogórski Park Narodowy*68.43

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie
Address:
Email:sekretariat.krakow@rdos.gov.pl
Organisation:Dyrektor Babiogórskiego Parku Narodowego
Address:
Email:park@bgpn.pl
Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach
Address:
Email:sekretariat.katowice@rdos.gov.p

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Babiogórskiego Parku Narodowego
Link: https://dziennikustaw.gov.pl/DU/rok/2019/pozycja/1699

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB120011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY