Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB140001

1.3 Site name

Dolina Dolnego Bugu

1.4 First Compilation date

2002-09

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.565500
Latitude:52.424400

2.2 Area [ha]

74309.9200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie
PL31Lubelskie
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    84  84   
BA229Alcedo atthis    82  82   
BA056Anas clypeata    50  50   
BA053Anas platyrhynchos               
BA055Anas querquedula    200  320   
BA041Anser albifrons               
BA255Anthus campestris    20  30         
BA089Aquila pomarina    10         
BA059Aythya ferina               
BA061Aythya fuligula               
BA021Botaurus stellaris    12  12         
BA215Bubo bubo               
BA149Calidris alpina               
BA136Charadrius dubius    145  145   
BA137Charadrius hiaticula    106  106   
BA197Chlidonias niger    360  380   
BA031Ciconia ciconia    240  260   
BA030Ciconia nigra    10  12   
BA080Circaetus gallicus     
BA081Circus aeruginosus    71  85   
BA084Circus pygargus    23  30   
BA122Crex crex    540  700   
BA037Cygnus columbianus bewickii    14  40         
BA038Cygnus cygnus    10  20         
BA038Cygnus cygnus    10  20         
BA238Dendrocopos medius               
BA236Dryocopus martius    10  10         
BA379Emberiza hortulana    15  20         
BA098Falco columbarius               
BA321Ficedula albicollis               
BA320Ficedula parva    10         
BA125Fulica atra               
BA153Gallinago gallinago    250  250   
BA123Gallinula chloropus               
BA127Grus grus    21  26         
BA075Haliaeetus albicilla           
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio               
BA177Larus minutus               
BA156Limosa limosa    490  560   
BA246Lullula arborea    40  60         
BA272Luscinia svecica    23  26   
BA073Milvus migrans           
BA160Numenius arquata    14  14   
BA094Pandion haliaetus               
BA072Pernis apivorus           
BA170Phalaropus lobatus               
BA151Philomachus pugnax               
BA140Pluvialis apricaria               
BA120Porzana parva    50  50   
BA119Porzana porzana    10  13   
BA118Rallus aquaticus    70  100   
BA195Sterna albifrons    62  70   
BA190Sterna caspia               
BA193Sterna hirundo    114  137   
BA307Sylvia nisoria               
BA004Tachybaptus ruficollis               
BA164Tringa nebularia               
BA165Tringa ochropus    15  15         
BA165Tringa ochropus               
BA162Tringa totanus    128  205   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.07
N064.97
N070.04
N080.04
N1036.93
N1234.72
N166.48
N1710.97
N193.36
N210.06
N232.37

Total Habitat Cover

100.01

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MD01.02i
ME01.03i
LE02.03i
LE03.01i
LF03.01i
MG02.10i
LH07i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA03i
MA04i
ME01.03i
LF03.01i
MG02.10i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Chmielewski S., Dombrowski A., Smoleński T., Zawadzki J. 1987. Breeding waders in lower Bug valley. 51: 27.GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa Kasprzykowski Z., Goławski A. 1998. Populacja bociana białego Ciconia ciconia na obszarze Podlaskiego Przełomu Bugu w latach 1984-1985 i 1994. Kulon. 3,2: 195-203.Kot H. 1995. Przyroda województwa siedleckiego. UWoj. Siedlce (mat. niepubl.). Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne. 2002. Dane niepubl. Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Solon Jerzy 2007 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLB140001 Dolina Dolnego Bugu Ministerstwo Środowiska Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki WZR. 2002. Dane niepubl. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.80
PL0345.99
PL0420.10

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Wydma Mołożewska+0.15
PL04Dolina Bugu i Nurca*3.00
PL04Dolina Bugu*11.81
PL04Warszawski*0.03
PL02Szwajcaria Podlaska*0.03
PL02Dębniak+0.03
PL02Przekop+0.03
PL02Mokry Jegiel*0.14
PL03Nadbużański Park Krajobrazowy*31.95
PL02Kaliniak*0.07
PL02Łęg Dębowy koło Janowa Podlaskiego+0.18
PL04Nadbużański Obszar Chronionego Krajobrazu*5.27
PL02Jegiel*0.02
PL02Bojarski Grąd+0.02
PL02Skarpa Mołożewska+0.00
PL03Park Krajobrazowy Podlaski Przełom Bugu*14.04
PL02Kózki+0.12

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY