Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB140004

1.3 Site name

Dolina Środkowej Wisły

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.224800
Latitude:51.994800

2.2 Area [ha]

30777.8800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie
PL31Lubelskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    159  182   
BA168Actitis hypoleucos    807  807         
BA229Alcedo atthis    26  30   
BA056Anas clypeata     
BA052Anas crecca    18  245         
BA052Anas crecca    845  845         
BA052Anas crecca           
BA053Anas platyrhynchos    20000  20000   
BA051Anas strepera    13         
BA255Anthus campestris           
BA060Aythya nyroca     
BA021Botaurus stellaris    11  cmales         
BA215Bubo bubo           
BA067Bucephala clangula           
BA067Bucephala clangula    1008  1008         
BA466Calidris alpina schinzii               
BA371Carpodacus erythrinus    120  120   
BA136Charadrius dubius    212  254   
BA137Charadrius hiaticula    147  167   
BA197Chlidonias niger    15  15         
BA031Ciconia ciconia           
BA030Ciconia nigra    50  245   
BA030Ciconia nigra           
BA081Circus aeruginosus           
BA122Crex crex    67  67  cmales         
BA036Cygnus olor    231  711         
BA036Cygnus olor    34  34         
BA238Dendrocopos medius    60  100   
BA429Dendrocopos syriacus     
BA236Dryocopus martius    60  70         
BA027Egretta alba    54         
BA027Egretta alba    42  199         
BA379Emberiza hortulana           
BA320Ficedula parva               
BA127Grus grus           
BA130Haematopus ostralegus    12   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA075Haliaeetus albicilla    65  82   
BA022Ixobrychus minutus     
BA338Lanius collurio    200  200         
BA184Larus argentatus               
BA184Larus argentatus    2341  2341         
BA459Larus cachinnans               
BA182Larus canus    707  814   
BA182Larus canus    282  3642         
BA183Larus fuscus           
BA183Larus fuscus    11         
BA187Larus marinus               
BA176Larus melanocephalus    21   
BA177Larus minutus               
BA179Larus ridibundus    5754  5754         
BA179Larus ridibundus    10190  11195   
BA156Limosa limosa    12  12   
BA246Lullula arborea           
BA272Luscinia svecica     
BA068Mergus albellus    50  69         
BA070Mergus merganser    517  1540         
BA070Mergus merganser    100  413         
BA070Mergus merganser    92  121   
BA160Numenius arquata           
BA094Pandion haliaetus               
BA072Pernis apivorus           
BA151Philomachus pugnax               
BA120Porzana parva    cmales         
BA119Porzana porzana    cmales         
BA132Recurvirostra avosetta           
BA249Riparia riparia    5200  11470   
BA195Sterna albifrons    420  539   
BA190Sterna caspia               
BA193Sterna hirundo    1400  1728   
BA307Sylvia nisoria    37  37         
BA048Tadorna tadorna    10   
BA166Tringa glareola    219  219         
BA164Tringa nebularia    295  295         
BA162Tringa totanus    22  30   
BA142Vanellus vanellus    2832  2832         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N042.23
N0642.69
N070.02
N1015.09
N1220.06
N1610.74
N170.89
N195.85
N210.53
N231.91
N042.23
N0642.69
N070.02
N1015.09
N1220.06
N1610.74
N170.89
N195.85
N210.53
N231.91
N042.23
N0642.69
N070.02
N1015.09
N1220.06
N1610.74
N170.89
N195.85
N210.53
N231.91

Total Habitat Cover

300.03

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA04.03i
HB02.02i
HC01.01i
MD02.01.01i
MG01i
MH01i
HJ02.03i
MJ02.10i
HJ02.12.02i
HK03.04i
MA03.03i
MA04.03i
HB02.02i
HC01.01i
MD02.01.01i
MG01i
MH01i
HJ02.03i
MJ02.10i
HJ02.12.02i
HK03.04i
MA03.03i
MA04.03i
HB02.02i
HC01.01i
MD02.01.01i
MG01i
MH01i
HJ02.03i
MJ02.10i
HJ02.12.02i
HK03.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i
HA03.02i
HA04.02i
HA03.02i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown300
sum300

4.5 Documentation (optional)

1.Atlas Hydrologiczny Polski, t. II, z. 2., IMGW, Wyd. Geologiczne, Warszawa 1986.2.Atlas Podziału Hydrograficznego Polski, cz. 2 – Zestawienia zlewni. IMGW, Warszawa 2005.3.Bukaciński D. 2010. Dolina Środkowej Wisły. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red.). Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki. 4.Bukaciński D. 2010. Inwentaryzacja awifauny lęgowej koryta Wisły na fragmencie rzeki między 426-431 km szlaku wodnego w 2009 roku. Oprac. dla Firmy Wielobranżowej Figlewicz Paweł, Warszawa.5.Bukaciński D., Bukacińska M. 1994. Czynniki wpływające na zmiany liczebności i rozmieszczenia mew, rybitw i sieweczek na Wiśle Środkowej. Notatki Ornitologiczne 35 (1-2): 79-97.6.Bukaciński D., Bukacińska M. 2001. Zagrożenia ptaków gniazdujących na Wiśle Środkowej. W: Kot H., Dombrowski A. (red.). Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.7.Bukaciński D., Cygan J.P., Keller M., Piotrowska M., Wójciak J. 1994. Liczebność i rozmieszczenie ptaków wodnych gniazdujących na Wiśle Środkowej – zmiany w latach 1973-1993. Notatki Ornitologiczne, 35: 5-47.8.Bukaciński D., Nawrocki P., Stawarczyk T., 1989. Gniazdowanie mew białogłowych Larus cachinnans na środkowej Wiśle, ich status taksonomiczny oraz problemy z rozpoznawaniem podgatunków L. c. michahellis, L. c. cachinnans, L. c. omissus. Notatki Ornitologiczne 30, 3-4: 3-12.9.Chojnacki G. 2006. Koncepcja programowo-przestrzenna Wiślanego Parku Przyrodniczego w Warszawie, projekt konkursowy wykonany dla U.M. st. Warszawy. Biuro projektowe Kanon Grzegorz Chojnacki, Otrębusy.10.Chylarecki P., Bukaciński D., Dombrowski A., Nowicki W. 1995. Awifauna. W: Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Fundacja IUCN Polska, Warszawa.11.Chylarecki P., Sawicki G. 2003. Ostoja ptaków Dolina Środkowej Wisły. Askon, Warszawa.12.Chylarecki P., Sikora A., Ceniana Z. (red.) 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Warszawa.13.Dombrowski A., Kot H., 1983. Sprawozdanie z obrączkowania ptaków siewkowatych na środkowej Wiśle. Notatki Ornitologiczne 24, 1-2: 113-114. 14.Dombrowski A., Kot H., Zyska P., 1985. Rozmieszczenie i liczebność zimujących ptaków wodno-błotnych w dorzeczu środkowej i dolnej Wisły. Notatki Ornitologiczne 26, 3-4: 123-148. 15.Fal B. 2000: Przepływy charakterystyczne głównych rzek polskich w latach 1951 – 1995. Materiały Badawcze IMGW, Seria: Hydrologia i Oceanologia – 21, Warszawa.16.FPP Consulting 2011. Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 – Dolina Środkowej Wisły PLB140004 w województwie mazowieckim i lubelskim. 17.Gacka-Grzesikiewicz E., Cichocki Z. (red.). 2003. Koncepcja zrównoważonego rozwoju i ochrony doliny środkowej Wisły. Fundacja WWF Polska, Warszawa.18.Gorzelski W., Bukaciński D., Bukacińska M. 1994. Awifauna lęgowa tarasu zalewowego Wisły w Warszawie i czynniki ją kształtujące. Notatki Ornitologiczne 35: 99-114.19.Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. (red.) 1994. Ostoje ptaków w Polsce. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Gdańsk.20.Jędraszko-Dąbrowska D., Cygan P. 1995. Lęgowe i zimujące ptaki wodno-błotne Warszawy. Notatki Ornitologiczne 36: 241-271.21.Keller M., Chylarecki P., Nowicki W. 2000. Ornitologiczna waloryzacja międzywala Wisły od ujścia Pilicy do ujścia Narwi. W:22.Komisja Faunistyczna SO PTZool. 2007. Rzadkie ptaków obserwowane w Polsce w roku 2007. Raport nr 24. Notatki Ornitologiczne 49: 81-115.23.Kondracki J. 2009. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa. 24.Kot H., Bukaciński D., Keller M., Dombrowski A., Rowiński P., Błędowski W. 2009. Inwentaryzacja ptaków w granicach Obszaru Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie. Msc.25.Kruszewicz A. i in. 2007-2009: Inwentaryzacja siedlisk i ostoi ptaków lęgowych Obszarze Specjalnej Ochrony Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB1400004) w granicach administracyjnych Warszawy oraz w granicach administracyjnych aglomeracji warszawskiej i w graniach rezerwatów Wyspy Zawadowskie, Wyspy Świderskie i Ławice Kiełpińskie na podstawie monitoringu prowadzonego w okresie lęgowym ptaków. STOP, Warszawa.26.Luniak M. 1971. Ptaki środkowego biegu Wisły. Acta Ornithologica 13: 17-113.27.Luniak M., Kozłowski P., Nowicki W., Plit J. 2001. Ptaki Warszawy 1962-2000. Wyd. Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.28.Matuszkiewicz J.M. 2000. Ocena wartości przyrodniczej międzywala Wisły na odcinku warszawskim. W: Matuszkiewicz J.M. i Roo-Zielińska E. (red.). Międzywale Wisły jako swoisty układ przyrodniczy (odcinek Pilica-Narew). Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN, Warszawa.29.Matuszkiewicz J.M. 1993. Geobotaniczna analiza potrzeb i możliwości działań dla ochrony roślinności i krajobrazu doliny środkowej Wisły. W: Tomiałojć L. (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.30.Matuszkiewicz J.M., Solon J., Kozubek E., Bochenek Z. 1995. Roślinność. W: Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). Korytarz ekologiczny doliny Wisły. Fundacja IUCN Polska, Warszawa.31.Nawrocki P., Wesołowski T., 1984. Gniazdowanie mew czarnogłowych Larus melanocephalus na środkowej Wiśle. Notatki Ornitologiczne 25, 1-4: 59-61. 32.Nowicki W. 2001. Ptaki Śródmieścia Warszawy. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa.33.Nowicki W., Kot H. 1993. Awifauna Wisły Środkowej i jej głównych dopływów – unikatowe wartości oraz warunki ich zachowania. W: Tomiałojć L. (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.34.Obszar Specjalnej Ochrony Ptaków Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB 140004. Arkusze map nr 1/25 – 25/25, Warszawa – Siedlce, listopad 2009.35.Wyniki monitoringu ptaków lęgowych w 2011 roku. Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Marki, Gdańsk, Olsztyn, 2011.36.Sikora A, Chylarecki P., Kuczyński L., Neubauer G., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2012. Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Opracowanie końcowej wersji raportu dla KE z wdrażania Dyrektywy Ptasiej w zakresie monitoringu. OTOP, Marki.37.Skibiński J. 1963: Wleczenie rumowiska dennego przez Wisłę w rejonie Warszawy. Wiad. Służby Hydrologicznej i Meteorologicznej, z. 53, Warszawa.38.Stupnicka E. 1997. Geologia regionalna Polski. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa.39.Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski - rozmieszczenie, liczebność i zmiany. Wydawnictwo PPTP „Pro Natura”. Wrocław40.Wesołowski T., Głażewska E., Głażewski L., Nawrocka B., Nawrocki P., Okońska K., 1984. Rozmieszczenie i liczebność ptaków siewkowatych, mew i rybitw gniazdujących na wyspach Wisły środkowej. Acta Ornithologica 20, 2: 159-185.41.Węgrzynowicz A. 2010. Monitoring ptaków w rejonie planowanego lotniska w Modlinie w roku 2010 – wyniki badań. 42.Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. red. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL010.08
PL0217.82
PL0471.63

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki*1.94
PL02Wyspy Białobrzeskie+0.83
PL04Gostynińsko-Gąbiński*1.62
PL04Warszawski*35.29
PL02Kępa Wykowska+1.24
PL04Nadwiślański (powiat płoński, płocki i sochaczewski)*19.38
PL02Wyspy Zakrzewskie+1.06
PL04Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki)*11.83
PL02Kępa Antonińska+1.81
PL02Kępa Rakowska+0.73
PL02Wyspy Zawadowskie*1.68
PL02Wyspy Świderskie*1.83
PL02Kępy Kazuńskie*1.82
PL02Ławice Kiełpińskie*2.60
PL02Ławice Troszyńskie+0.42
PL02Zakole Zakroczymskie*1.76
PL02Wikliny Wiślane*0.50
PL01Kampinoski Park Narodowy*0.08
PL02Łachy Brzeskie*1.55
PL04Nadwiślański (powiat sochaczewski)*1.58

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 16 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004
Link: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/29532/Zarzadzenie_RDOS_War_Dz_Urz_Woj_Maz_2014_poz_11870.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004
Link: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/20171/Zarzadzenie_RDOS_War_Dz_Urz_Woj_Maz_2014_poz_4572.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 30 maja 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły PLB140004
Link: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/56828/Zarzadzenie_RDOS_Warszawa_Dz_Urz_Woj_Maz_2016_5083.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140004
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY