Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB140005

1.3 Site name

Doliny Omulwi i Płodownicy

1.4 First Compilation date

2002-06

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.214900
Latitude:53.236500

2.2 Area [ha]

34386.6600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA294Acrocephalus paludicola         
BA229Alcedo atthis           
BA255Anthus campestris    120  120   
BA089Aquila pomarina           
BA060Aythya nyroca           
BA021Botaurus stellaris    cmales         
BA045Branta leucopsis           
BA396Branta ruficollis           
BA224Caprimulgus europaeus    100  100   
BA196Chlidonias hybridus           
BA197Chlidonias niger           
BA031Ciconia ciconia    125  125   
BA030Ciconia nigra           
BA030Ciconia nigra               
BA081Circus aeruginosus    14  15         
BA082Circus cyaneus           
BA084Circus pygargus    11   
BA231Coracias garrulus     
BA122Crex crex    196  210  cmales   
BA038Cygnus cygnus           
BA236Dryocopus martius    18  18         
BA027Egretta alba    27  49         
BA379Emberiza hortulana    21  21         
BA097Falco vespertinus           
BA153Gallinago gallinago    67  67   
BA154Gallinago media    males   
BA127Grus grus    500  1100   
BA127Grus grus    70  87         
BA075Haliaeetus albicilla           
BA338Lanius collurio    161  161         
BA156Limosa limosa    26  26   
BA246Lullula arborea    400  400   
BA272Luscinia svecica           
BA608Motacilla citreola     
BA160Numenius arquata    46  56   
BA094Pandion haliaetus           
BA323Panurus biarmicus    15  15   
BA151Philomachus pugnax    1300  1300         
BA234Picus canus           
BA140Pluvialis apricaria    17         
BA120Porzana parva    cmales         
BA119Porzana porzana    17  17  cmales   
BA193Sterna hirundo           
BA307Sylvia nisoria    31  31         
BA409Tetrao tetrix tetrix    males   
BA166Tringa glareola    20  50         
BA162Tringa totanus     
BA232Upupa epops    100  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.46
N070.00
N1050.46
N1223.77
N161.42
N1720.27
N193.39
N230.22

Total Habitat Cover

99.99

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
HA03.01i
MA03.03i
MA10i
HB01i
HB02.04i
HE01.04i
MF03.01i
HJ02.03.02i
LK01.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z red. 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ. Warszawa.2.Dombrowski A. Kot H., Kasprzykowski Z., Kot C. 1998. Mazowsze. W: Krogulec J. (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. Fundacja IUCN Polska, Warszawa: 195-225.3.Guziak R., Jakubiec Z. (red.) 2006. Bocian biały Ciconia ciconia (L.) w Polsce w roku 2004. Wyniki VI Międzynarodowego Spisu Bociana Białego. PTTP „pro Natura”, Wrocław.4.Hołdyński C., Krupa M. 2009. Obszary Natura 2000 w woj. warmińsko-mazurskim. Wydawnictwo Mantis. Olsztyn.5.Kasprzykowski Z. 1993. Za późno dla cietrzewi, za późno dla Omulwi. Ptaki 2: 10-11.6.Kasprzykowski Z. 1997. Wymieranie cietrzewia (Tetrao tetrix) na Równinie Kurpiowskiej. Kulon 2: 63-65.7.Kasprzykowski Z., Goławski A. 2000. Awifauna doliny środkowej i dolnej Omulwi. Kulon 5: 45-59.8.Kasprzykowski Z. 2001. Walory ornitologiczne doliny środkowej Omulwi. W: Kot H., Dombrowski A. (red.) Strategia ochrony fauny na Nizinie Mazowieckiej: 139-144. Mazowieckie Towarzystwo Ochrony Fauny, Siedlce.9.Kasprzykowski Z. Szymkiewicz M. 2002. Znaczenie terasy zalewowej doliny Omulwi i Płodownicy dla awifauny lęgowej, zagrożenia i postulaty ochronne. Drozd. Zeszyty Przyr. 1: 15-21. Muzeum Przyr. W Drozdowie. Łomża.10.Kasprzykowski Z. 2004. Doliny Omulwi i Płodownicy. W: Sidło P. O., Błaszczykowska B., Chylarecki P. (red.) Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa.11.KRAMEKO Sp. z o.o. 2008. Inwentaryzacja populacji gatunków ptaków dla których został wyznaczony Obszar Natura 2000 PLB140005 Doliny Omulwi i Płodownicy.12.Kuczyński L., Chylarecki P. 2012. Atlas pospolitych ptaków lęgowych Polski. Rozmieszczenie, wybiórczość siwdliskowa, trendy. GIOŚ, Warszawa.13.Sikora A, Chylarecki P., Kuczyński L., Neubauer G., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2012. Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Opracowanie końcowej wersji raportu dla KE z wdrażania Dyrektywy Ptasiej w zakresie monitoringu. OTOP., Marki.14.Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003. Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTPP „Pro Natura”. Wrocław.15.Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. red. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. 16.Wyniki liczeń gniazd bociana białego z 2003 roku wykonywane w ramach oceny liczebności gatunku na terenie pow. ostrołęckiego.17.Wyniki liczeń gniazd bociana białego z 2004 roku wykonywane podczas Ogólnopolskiej Akcji Liczenia Gniazd Bociana Białego.18.Wyniki liczeń gniazd bociana białego z 2012 roku wykonywane w ramach monitoringu bociana białego na Mazowszu.19.Polska Kartoteka Przyrodnicza (kartoteka-przyrodnicza.pl)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY