Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB140008

1.3 Site name

Doliny Wkry i Mławki

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.260500
Latitude:53.074400

2.2 Area [ha]

28751.5400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    13       
BA255Anthus campestris    18  18       
BA090Aquila clanga         
BA089Aquila pomarina         
BA029Ardea purpurea         
BA222Asio flammeus         
BA021Botaurus stellaris    11       
BA045Branta leucopsis         
BA149Calidris alpina    30       
BA224Caprimulgus europaeus         
BA371Carpodacus erythrinus    65  70 
BA196Chlidonias hybridus         
BA197Chlidonias niger    20  20       
BA031Ciconia ciconia    90  117       
BA030Ciconia nigra         
BA081Circus aeruginosus    22  28       
BA082Circus cyaneus         
BA084Circus pygargus    11  17 
BA122Crex crex    122  127 
BA037Cygnus columbianus bewickii    60  65       
BA038Cygnus cygnus    14  14       
BA238Dendrocopos medius         
BA236Dryocopus martius    22  22       
BA027Egretta alba    10  10       
BA379Emberiza hortulana    12  12       
BA103Falco peregrinus         
BA153Gallinago gallinago    190  200 
BA154Gallinago media         
BA127Grus grus    20  74       
BA075Haliaeetus albicilla         
BA338Lanius collurio    236  240       
BA156Limosa limosa    10  24       
BA246Lullula arborea    43  43       
BA272Luscinia svecica    63  67 
BA073Milvus migrans         
BA160Numenius arquata    13  13 
BA094Pandion haliaetus         
BA072Pernis apivorus         
BA151Philomachus pugnax    65  119       
BA140Pluvialis apricaria    2400  10000       
BA120Porzana parva         
BA119Porzana porzana    12       
BA190Sterna caspia         
BA190Sterna caspia         
BA193Sterna hirundo         
BA307Sylvia nisoria    152  160       
BA166Tringa glareola    230  230       
BA162Tringa totanus         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.30
N070.95
N1049.54
N1235.85
N166.31
N173.33
N192.50
N231.21
N060.30
N070.95
N1049.54
N1235.85
N166.31
N173.33
N192.50
N231.21

Total Habitat Cover

199.98

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA02b
HA03.01b
MA03.03b
LA08b
LB02.02b
ME03.01b
HJ02.02b
LJ02.10b
HK03.04b
LA02b
HA03.01b
MA03.03b
LA08b
LB02.02b
ME03.01b
HJ02.02b
LJ02.10b
HK03.04b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. 2. Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa 3. Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 4. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki 5. WZR wojew. mazowieckiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). 6. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/7. Wierzba M., 2013 Ekspertyza przyrodnicza na potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008 (dane niepublikowane)

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.07
PL030.00
PL0449.89

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Górznieńsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy*0.00
PL02Gołuska Kępa+0.03
PL04Międzyrzecze Skrwy i Wkry*19.82
PL04Okolice Rybna i Lidzbarka*1.01
PL02Olszyny Rumockie+0.52
PL04Nadwkrzański*13.95
PL02Dolina Mławki+0.52
PL04Dolina Górnej Wkry*2.25
PL04Zieluńsko-Rzęgnowski*12.86

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 23 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008
Link: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/29456/Zarzadzenie_RDOS_War_Dz_Urz_Woj_Maz_2014_poz_11947.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Doliny Wkry i Mławki PLB140008
Link: http://bip.warszawa.rdos.gov.pl/files/obwieszczenia/19843/Zarzadzenie_RDOS_War_Dz_Urz_Woj_Maz_2014_poz_3722.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140008
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY