Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB140011

1.3 Site name

Bagno Całowanie

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2008-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Explanation(s):zmiana granic w 02.2022 r.-rozp OSO

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.351000
Latitude:51.986600

2.2 Area [ha]

4897.7000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL12Mazowieckie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis               
BA041Anser albifrons    2000  2000         
BA039Anser fabalis    100  1200         
BA255Anthus campestris    12         
BA089Aquila pomarina           
BA222Asio flammeus               
BA224Caprimulgus europaeus           
BA031Ciconia ciconia    16  16         
BA030Ciconia nigra           
BA081Circus aeruginosus           
BA082Circus cyaneus               
BA084Circus pygargus           
BA122Crex crex    56  64  cmales   
BA238Dendrocopos medius    10         
BA236Dryocopus martius           
BA027Egretta alba    35         
BA379Emberiza hortulana           
BA127Grus grus    11         
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio    79  87         
BA156Limosa limosa           
BA246Lullula arborea    13  19         
BA272Luscinia svecica           
BA160Numenius arquata     
BA072Pernis apivorus           
BA151Philomachus pugnax    75         
BA120Porzana parva    cmales         
BA119Porzana porzana    cmales         
BA307Sylvia nisoria           
BA166Tringa glareola    50         
BA162Tringa totanus           
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N070.60
N1045.33
N126.75
N1625.43
N1710.89
N1910.93
N230.06

Total Habitat Cover

99.99

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.01i
HA03.03i
MB01.01b
HJ02.01i
HK02.01i
HK03.04b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HA04.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Chmielewski S., Stelmach R. 2009. Ostoje ptaków w Polsce – wyniki inwentaryzacji. Cz.I. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Standard Data Form, Eur 15 version. Dombrowski A., Kot H., Kasprzykowski Z., Kot C. 1998 Ptaki łąk i mokradeł Polski. Stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony. IUCN, Warszawa. European Commission DG XI.D.2. 1994-1995. Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds and Council. FPP Consulting 2011. Projekt planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 PLH140001 Bagno Całowanie w województwie mazowieckim.Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L., Neubauer G., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2012. Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Faza III, lata 2010-2012. Opracowanie końcowej wersji raportu dla KE z wdrażania Dyrektywy Ptasiej w zakresie monitoringu. OTOP, Marki.Świetlik M., Jaworski P.,Skorupski J. 2004 Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Sobienie Jeziory. Biuro Planowania Rozwoju Warszawy A.A. Warszawy. Warszawa, Sobienie Jeziory. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, Marki.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.12
PL0360.37
PL0437.48

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Nadwiślański (powiat garwoliński, miński i otwocki)*37.44
PL02Wymięklizna+1.63
PL02Na Torfach im. Janusza Kozłowskiego+0.49
PL04Warszawski*0.04
PL03Mazowiecki Park Krajobrazowy*60.37

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie
Address:
Email:rdos.warszawa@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB140011
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY