Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB180001

1.3 Site name

Pogórze Przemyskie

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Explanation(s):zmiana granic w 02.2022 r.-rozp OSO

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.530000
Latitude:49.734400

2.2 Area [ha]

65390.1900

2.3 Marine area [%]


No information provided

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (4.49 %) Continental (95.51 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA223Aegolius funereus    10  15   
BA229Alcedo atthis    100  200   
BA091Aquila chrysaetos     
BA089Aquila pomarina    30  50   
BA104Bonasa bonasia    300  400   
BA215Bubo bubo     
BA196Chlidonias hybridus               
BA031Ciconia ciconia    50  60   
BA030Ciconia nigra    25  35   
BA080Circaetus gallicus               
BA081Circus aeruginosus               
BA082Circus cyaneus               
BA084Circus pygargus               
BA122Crex crex    400  450   
BA239Dendrocopos leucotos    50  80   
BA238Dendrocopos medius    20  40         
BA429Dendrocopos syriacus           
BA236Dryocopus martius    100  150         
BA321Ficedula albicollis    1500  1800   
BA320Ficedula parva    700  1000   
BA217Glaucidium passerinum    15  25   
BA127Grus grus    1000  2000   
BA075Haliaeetus albicilla               
BA022Ixobrychus minutus     
BA338Lanius collurio    800  1000   
BA094Pandion haliaetus               
BA072Pernis apivorus    30  40   
BA241Picoides tridactylus    30  45   
BA234Picus canus    200  250   
BA120Porzana parva               
BA220Strix uralensis    100  150   
BA307Sylvia nisoria    200  300   
BA166Tringa glareola               
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.53
N070.06
N090.05
N103.87
N1229.61
N1620.22
N1717.08
N1927.15
N230.42

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA04i
MBi
MC01.01i
ME01.03i
MF02.03i
MF03.01i
MF03.02i
MF06i
MG01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA04i
MBi
MC01.01i
ME01.03i
MF02.03i
MF03.01i
MF03.02i
MF06i
MG01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Hordowski J. 1991. Rozmieszczenie i liczebnść ptaków lęgowych w województwie przemyskim. Pr. Zakł. Fizjogr. i Arboretum w Bolestraszycach. Hordowski J. 1996. Inwentaryzacja gniazd bociana białego Ciconia ciconia na Ziemi Przemyskiej w latach 1994-1995. 52,2: 110-116.Hordowski J. 1999. Ptaki Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Monografia faunistyczna. T. 1. Hordowski J., Kunysz P. 1991. Ptaki Ziemi Przemyskiej. Not. Orn. 32(1-2): 5-90.Kunysz P. 1994. Awifauna lęgowa Parków Krajobrazowych: Pogórza Przemyskiego, Południoworoztoczańskiego i Puszczy Solskiej. 2: 21-41.Kunysz P. 1994. Rzadkie i chronione gatunki zwierząt obserwowane w Parkach Krajobrazowych województwa przemyskiego w roku 1993. UWoj. Przemyśl (mat. niepubl.). Kunysz P., Hordowski J. 1991. Walory ornitologiczne Parku Krajobrazowego na Pogórzu Przemyskim. Lub. Przegl. Przyr. 2(1): 39-46.Kunysz P., Hordowski J. 2000. Ptaki Karpat Wschodnich i Podkarpacia. Monografia faunistyczna. T. 2. Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki WZR. 2002. Dane niepubl. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.46
PL0392.13
PL047.77

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Kalwaria Pacławska+0.27
PL02Reberce+0.29
PL02Krępak+0.21
PL04Przemysko-Dynowski Obszar Chronionego Krajobrazu*7.77
PL03Park Krajobrazowy Gór Słonnych*0.00
PL02Brzoza Czarna w Reczpolu+0.00
PL03Park Krajobrazowy Pogórza Przemyskiego*92.12
PL02Kopystanka+0.29
PL02Broduszurki*0.04
PL02Przełom Hołubli+0.07
PL02Leoncina+0.01
PL02Kozigarb+0.05
PL02Turnica*0.23

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY