Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB180002

1.3 Site name

Beskid Niski

1.4 First Compilation date

2002-03

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.669800
Latitude:49.447600

2.2 Area [ha]

151966.6300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL21Małopolskie
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Alpine (97.32 %) Continental (2.68 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    60  80   
BA223Aegolius funereus    10  12   
BA229Alcedo atthis    50  60   
BA091Aquila chrysaetos     
BA089Aquila pomarina    160  180   
BA104Bonasa bonasia    400  450   
BA215Bubo bubo     
BA224Caprimulgus europaeus    60  80   
BA031Ciconia ciconia    34  34         
BA030Ciconia nigra    30  40   
BA264Cinclus cinclus    60  80   
BA080Circaetus gallicus               
BA081Circus aeruginosus               
BA082Circus cyaneus    100  150         
BA084Circus pygargus           
BA231Coracias garrulus               
BA122Crex crex    300  400   
BA239Dendrocopos leucotos    300  350   
BA238Dendrocopos medius    30  40         
BA429Dendrocopos syriacus    10  12   
BA236Dryocopus martius    140  160         
BA103Falco peregrinus     
BA321Ficedula albicollis    1400  1800   
BA320Ficedula parva    1200  1800   
BA217Glaucidium passerinum    12  18   
BA127Grus grus    2000  3000         
BA075Haliaeetus albicilla    20  40         
BA338Lanius collurio    1000  1400   
BA246Lullula arborea               
BA272Luscinia svecica               
BA073Milvus migrans               
BA074Milvus milvus               
BA261Motacilla cinerea    160  240   
BA344Nucifraga caryocatactes    300  400         
BA094Pandion haliaetus    50  100         
BA072Pernis apivorus    20  30   
BA241Picoides tridactylus    35  45   
BA234Picus canus    130  160   
BA193Sterna hirundo               
BA220Strix uralensis    370  420   
BA307Sylvia nisoria    120  160         
BA166Tringa glareola               
BA282Turdus torquatus    80  100   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.17
N090.05
N1010.78
N1214.43
N1621.00
N1718.06
N1935.20
N230.30

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA04.03i
MBi
LD02i
LE01.03i
MF02.03i
MF03.01i
LF03.02i
LF06i
LG01i
LG01.02i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA04i
LD02i
LE01.03i
LF06i
LG01i
LG01.02i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Jamroży G. 1991. Występowanie głuszca Tetrao urogallus (L.), cietrzewia Tetrao tetrix (L.) i jarząbka Bonasus bonasia (L.) w polskich Karpatach. 35,3: 361-168.Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Stój M. 1995a. Ekologia rozrodu orlika krzykliwego (Aquila pomarina) w Beskidzie Niskim. XVI Zjazd Polskiego Towarzystwa Zoologicznego – Łódź. 154.Stój M. 1995b. Ekologia rozrodu bociana czarnego Ciconia nigra w Beskidzie Niskim i okolicach Jasła. 51,2: 29-39.Stój M. 1997. Awifauna Jaśliskiego Parku Krajobrazowego w Beskidzie Niskim. 53,11-12: 48-58.Stój M., Ćwikowski C., Wacławek K. 1997. Występowanie orła przedniego Aquila chrysaetos w Karpatach w latach 1993-1996. Not. Orn. 38, 4: 255-272.Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Zając K. 2007 Raport z prac inwentaryzacyjnych gatunków ślimaków z załącznika II "Dyrektywy 92/43/EWG w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory" na obszarze Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie msc Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0112.24
PL021.76
PL0317.00
PL0470.34

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Modrzyna+0.01
PL02Łysa Góra*0.11
PL02Przełom Jasiołki+0.08
PL02Wadernik+0.01
PL02Igiełki+0.02
PL04Południowomałopolski Obszar Chronionego Krajobrazu*41.43
PL02Cisy w Nowej Wsi+0.00
PL02Kamień nad Rzepedzią+0.06
PL04Wschodniobeskidzki Obszar Chronionego Krajobrazu*0.00
PL02Źródliska Jasiołki*1.03
PL02Kornuty+0.01
PL02Kamień nad Jaśliskami*0.20
PL02Rezerwat Tysiąclecia na cergowej górze+0.04
PL03Jaśliski Park Krajobrazowy*17.00
PL02Bukowica+0.19
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Beskidu Niskiego*28.90
PL01Magurski Park Narodowy*12.24

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Magurski Park Narodowy
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY