Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB180005

1.3 Site name

Puszcza Sandomierska

1.4 First Compilation date

2005-06

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:21.793800
Latitude:50.373000

2.2 Area [ha]

129115.5900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10  30   
BA056Anas clypeata               
BA043Anser anser    40  40   
BA255Anthus campestris    20         
BA089Aquila pomarina           
BA029Ardea purpurea               
BA060Aythya nyroca    20  25   
BA021Botaurus stellaris    19  25   
BA067Bucephala clangula           
BA224Caprimulgus europaeus    159  200   
BA196Chlidonias hybridus      25         
BA197Chlidonias niger      50         
BA031Ciconia ciconia    121  200   
BA030Ciconia nigra    10   
BA080Circaetus gallicus               
BA081Circus aeruginosus    55  70   
BA084Circus pygargus           
BA231Coracias garrulus    16  20   
BA122Crex crex    258  300   
BA239Dendrocopos leucotos    20  30   
BA238Dendrocopos medius    61  100   
BA429Dendrocopos syriacus    10   
BA236Dryocopus martius    108  150         
BA027Egretta alba    12  120         
BA027Egretta alba           
BA379Emberiza hortulana    24  50         
BA103Falco peregrinus               
BA097Falco vespertinus               
BA321Ficedula albicollis    40  60   
BA320Ficedula parva    10         
BA153Gallinago gallinago    15  15         
BA154Gallinago media               
BA002Gavia arctica    10  40         
BA001Gavia stellata               
BA127Grus grus    10   
BA127Grus grus    1025  1025   
BA075Haliaeetus albicilla    10   
BA022Ixobrychus minutus    10   
BA338Lanius collurio    684  1000   
BA176Larus melanocephalus    10   
BA156Limosa limosa               
BA246Lullula arborea    98  150         
BA272Luscinia svecica               
BA272Luscinia svecica           
BA070Mergus merganser               
BA073Milvus migrans           
BA160Numenius arquata               
BA158Numenius phaeopus               
BA023Nycticorax nycticorax               
BA094Pandion haliaetus       
BA072Pernis apivorus    10   
BA151Philomachus pugnax               
BA234Picus canus    15  40         
BA007Podiceps auritus               
BA006Podiceps grisegena               
BA120Porzana parva    10  20   
BA119Porzana porzana    10  20   
BA155Scolopax rusticola    10         
BA193Sterna hirundo    220  230   
BA220Strix uralensis           
BA307Sylvia nisoria    83  150         
BA004Tachybaptus ruficollis    10  10         
BA409Tetrao tetrix tetrix    11  40   
BA165Tringa ochropus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N040.10
N061.09
N070.28
N081.05
N091.12
N109.74
N1236.15
N163.25
N1726.56
N1917.45
N210.06
N233.15

Total Habitat Cover

100

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
LA02i
MA07i
LA08o
LA08i
LA10i
LBo
LBi
LB01i
LB02.02i
MB02.03i
HB02.04i
LC01.01o
LC01.04o
ME01i
LE03.01i
LF02.03i
LF03.01i
HG04.01i
LHi
LJ02.11i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01o
LA04i
LA10i
LBi
LBo
LC01.04o
ME01i
LF02.03i
HG04.01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Dyduch-Falniowska A., Kaźmierczakowa R., Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska-Sucharska J., Zając K. 1999. Ostoje przyrody w Polsce. Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. Filipek M., Grzybek J., Kata K., Kata M., Sobowiec S., Szczęch K. - Dane własne niepublikowane ornitologów prowadzących badania i obserwacje na tym terenie. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Głowaciński Z., Michalik S. 1979. Kotlina Sandomierska. Ser. Przyroda Polska. Wiedza Powsz. Warszawa. ss. 199.Instytut Ochrony Środowiska 2006 Baza danych o obszarach chronionych w Polsce IOŚ Warszawa Kata K. - Dane z "Programu aktywnej ochrony Kraski na Podkarpaciu" Kucharski L., Kloss K., Glubowski M., Sienkiewicz J. 2006 Chronione gatunki grzybów, roślin i zwierząt. Poligon Nowa Dęba. Łódź-Warszawa (mps) Rąkowski G., Walczak M., Smogorzewska M. 2006 Rezerwaty przyrody w Polsce Środkowej IOŚ Warszawa Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Świerkosz K. 2003 Wyznaczanie ostoi Natura 2000 WWF Polska, Warszawa Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP "proNatura", Wrocław Tworek S., Kata K. 2006 Materiały niepublikowane. Tworek S., Walasz K., Węglarz K., Wiktor G., Ziaja W. - Dane własne niepublikowane ornitologów prowadzących badania i obserwacje na tym terenie. Walasz K. 2000 Atlas ptakow zimujących Małopolski. Małopolskie Towarzystwo Ornitologiczne Walasz K., Mielczarek P. (red.). 1992. Atlas ptaków lęgowych Małopolski 1985-1991. Biol. Silesiae, Wrocław. s. 1-522.Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/Żurek S. 2006 Katalog rezerwatów przyrody na torfowiskach Polskie Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.47
PL0429.90

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Jaźwiana Góra+0.00
PL02Pateraki+0.05
PL04Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu*15.28
PL04Sokołowsko-Wilczowolski Obszar Chronionego Krajobrazu*14.62
PL02Zabłocie+0.42

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Address:
Email:sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB180005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY