Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB200002

1.3 Site name

Puszcza Augustowska

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.254400
Latitude:53.941800

2.2 Area [ha]

134377.7200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (99.98 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    500  600   
BA223Aegolius funereus    60  80   
BA229Alcedo atthis    40  40   
BA090Aquila clanga               
BA089Aquila pomarina    30  40   
BA060Aythya nyroca               
BA104Bonasa bonasia    1200  2000   
BA021Botaurus stellaris    35  45  cmales   
BA215Bubo bubo     
BA067Bucephala clangula    150  180   
BA224Caprimulgus europaeus    150  200   
BA371Carpodacus erythrinus    120  160   
BA197Chlidonias niger    23  45   
BA031Ciconia ciconia    70  80         
BA030Ciconia nigra    15   
BA080Circaetus gallicus       
BA081Circus aeruginosus    50  60  bfemales   
BA084Circus pygargus    10  bfemales         
BA207Columba oenas    150  200   
BA231Coracias garrulus               
BA122Crex crex    350  500  cmales   
BA038Cygnus cygnus     
BA239Dendrocopos leucotos    20  30   
BA238Dendrocopos medius    80  120         
BA236Dryocopus martius    250  350   
BA379Emberiza hortulana    20         
BA320Ficedula parva    60  100         
BA125Fulica atra    2500  3500   
BA153Gallinago gallinago    170  200   
BA154Gallinago media     
BA217Glaucidium passerinum    40  60   
BA127Grus grus    120  160   
BA075Haliaeetus albicilla    10  13   
BA338Lanius collurio    500  800   
BA177Larus minutus               
BA369Loxia curvirostra    50  150   
BA246Lullula arborea    350  500   
BA272Luscinia svecica    10         
BA070Mergus merganser    60  80   
BA073Milvus migrans    10   
BA074Milvus milvus     
BA072Pernis apivorus    60  70   
BA241Picoides tridactylus    25  40   
BA234Picus canus    30  60   
BA007Podiceps auritus               
BA005Podiceps cristatus    600  600   
BA120Porzana parva    15  30  cmales   
BA119Porzana porzana    20  40  cmales   
BA193Sterna hirundo    20         
BA307Sylvia nisoria    60  80         
BA409Tetrao tetrix tetrix      cmales   
BA108Tetrao urogallus    30  40   
BA165Tringa ochropus    150  200   
BA286Turdus iliacus    10  20   
BA232Upupa epops    70  120   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.40
N070.64
N103.63
N1212.92
N164.51
N1757.81
N1915.02
N230.06

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MB01i
MB02.02i
MB02.04i
MD01.02i
MG01i
MJ02.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown99.98
sum99.98

4.5 Documentation

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Komisja Faunistyczna PTZool. 1994. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1993. Raport nr 9. 35,3-4: 331-346.Komisja Faunistyczna PTZool. 1995. Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1994. Raport nr 11. 36,3-4: 343-358.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Pugacewicz E. 2002. Stan populacji dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 1984-2000. 58,1: 5-24.Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki WZR. 2002. Dane niepubl. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/Zawadzka D. 1996. Rozmieszczenie, wybiórczość, pokarm i rozród kruka (Corvus corax) w Wigierskim Parku Narodowym. 37,3-4: 1-21.Zawadzka D., Zawadzki J. 1995. Wstępna charakterystyka awifauny Wigierskiego Parku Narodowego. 36,3-4: 297-310.Zawadzka D., Zawadzki J. 1996. Awifauna województwa suwalskiego. UWoj Suwałki (mat. niepubl.). Zawadzka D., Zawadzki J. 1996. Sprawozdanie z wykonania inwentaryzacji stanowisk lęgowych ptaków, objętych ochroną strefową, w 1996r. UWoj Suwałki (mat. niepubl.).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0111.23
PL023.01
PL0465.32

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Glinki+0.00
PL04Pojezierze Sejneńskie*7.54
PL01Wigierski Park Narodowy*11.23
PL02Jezioro Kolno+0.20
PL02Łempis+0.10
PL02Kuriańskie Bagno+1.28
PL02Starożyn+0.22
PL04Dolina Rospudy*4.10
PL04Puszcza i Jeziora Augustowskie*48.49
PL02Kozi Rynek+0.11
PL02Jezioro Kalejty+0.53
PL02Brzozowy Grąd+0.00
PL02Mały Borek+0.07
PL02Stara Ruda+0.06
PL02Kukle*0.26
PL04Dolina Biebrzy*5.18
PL02Tobolinka+0.00
PL04Pojezierze Północnej Suwalszczyzny*0.00
PL02Perkuć+0.16
PL02Pomorze+0.02

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarBiebrzański Park Narodowy*0.00
Wigierski Park Narodowy*11.23

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Wigierski Park Narodowy
Address:
Email:wigry_pn@su.onet.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY