Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB200005

1.3 Site name

Bagno Wizna

1.4 First Compilation date

2006-11

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2008-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.444100
Latitude:53.151000

2.2 Area [ha]

14470.9700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA294Acrocephalus paludicola    73  74   
BA229Alcedo atthis           
BA055Anas querquedula    33  38   
BA255Anthus campestris           
BA089Aquila pomarina           
BA222Asio flammeus         
BA021Botaurus stellaris           
BA215Bubo bubo           
BA149Calidris alpina           
BA224Caprimulgus europaeus    20  20         
BA196Chlidonias hybridus    106   
BA198Chlidonias leucopterus    350  400   
BA197Chlidonias niger     
BA031Ciconia ciconia    52  52         
BA030Ciconia nigra           
BA080Circaetus gallicus           
BA081Circus aeruginosus    19  20         
BA084Circus pygargus    13  14   
BA122Crex crex    352  365   
BA239Dendrocopos leucotos           
BA238Dendrocopos medius    10  10         
BA236Dryocopus martius    17  17         
BA379Emberiza hortulana           
BA320Ficedula parva           
BA154Gallinago media    14  14   
BA127Grus grus    20  24         
BA075Haliaeetus albicilla           
BA338Lanius collurio    828  860   
BA339Lanius minor           
BA177Larus minutus           
BA246Lullula arborea    58  60         
BA074Milvus milvus           
BA160Numenius arquata    16  17   
BA072Pernis apivorus           
BA151Philomachus pugnax         
BA234Picus canus           
BA120Porzana parva           
BA119Porzana porzana    11  11   
BA132Recurvirostra avosetta           
BA195Sterna albifrons    28  28   
BA193Sterna hirundo     
BA307Sylvia nisoria    263  300   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.27
N070.35
N1070.89
N128.40
N1610.71
N177.71
N191.00
N230.67

Total Habitat Cover

99.99999999999998

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Dyrcz A., Czeraszkiewicz R. 1993 Liczebność, zagrożenia, i sposoby ochrony populacji lęgowej wodniczki (Acrocephalus paludicola) w Polsce. Not.Orn. 34 231-246European Commission DG XI.D.2. 1994-1995. Council Directive 79/409/EEC on the conservation of wild birds and Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Standard Data Form, Eur 15 version Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Górski A. 1997 Raport końcowy programu badawczego "Występowanie, liczebność i wybiórczość siedliskowa wodniczki (Acrocephalus paludicola) w Polsce w 1997 roku". OTOP Górski A., Nowakowski J. 1998. Podlasie. W: J. Krogulec (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). IUCN Polska, Warszawa, s. 169-194.Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Komisja Faunistyczna 1998 Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1997. Not.Orn. 39 151- 174Komisja Faunistyczna. 1996 Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1995. Not.Orn. 35 301-317Lewartowski Z., Ruprecht A.L. 1996 Analiza pokarmu sowy błotnej (Asio flammeus) (Pontoppidan, 1736) z Bagna Wizna w Kotlinie Biebrzańskiej. Prz. Zool. 34 519-525Pugacewicz E. 2004 Bagno Wizna - ostoja ptaków o randze światowej. Chrońmy Przyr. Ojcz. (w druku) Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.80
PL030.04

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Łomżyński Park Krajobrazowy Doliny Narwi*0.04
PL02Bagno Wizna II+0.55
PL02Bagno Wizna I+0.25

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku
Address:
Email:biuro.bialystok@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY