Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB200006

1.3 Site name

Ostoja Biebrzańska

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.648900
Latitude:53.504000

2.2 Area [ha]

148509.3300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL34Podlaskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA294Acrocephalus paludicola    2528  2742  males   
BA229Alcedo atthis    10         
BA054Anas acuta    10000  10000   
BA050Anas penelope    25000  25000   
BA041Anser albifrons    50000  50000   
BA255Anthus campestris    40  100         
BA091Aquila chrysaetos           
BA090Aquila clanga    21  23   
BA089Aquila pomarina    34  35   
BA222Asio flammeus     
BA021Botaurus stellaris    27  120  males   
BA215Bubo bubo    34  35   
BA149Calidris alpina               
BA224Caprimulgus europaeus    138  138   
BA196Chlidonias hybridus    150   
BA198Chlidonias leucopterus    300  4700   
BA197Chlidonias niger    200  700   
BA031Ciconia ciconia    300  400   
BA030Ciconia nigra    24  26   
BA080Circaetus gallicus           
BA081Circus aeruginosus    170  296   
BA082Circus cyaneus               
BA084Circus pygargus    97  97   
BA231Coracias garrulus           
BA122Crex crex    700  2000  males   
BA037Cygnus columbianus bewickii    300  300   
BA038Cygnus cygnus           
BA239Dendrocopos leucotos    80  110   
BA238Dendrocopos medius    130  340   
BA236Dryocopus martius    150  200         
BA027Egretta alba    10   
BA379Emberiza hortulana    50  100         
BA320Ficedula parva    250  350   
BA153Gallinago gallinago    2500  2500   
BA154Gallinago media    400  480  males   
BA127Grus grus    1900  1900   
BA127Grus grus    600  600   
BA075Haliaeetus albicilla    12  13   
BA092Hieraaetus pennatus           
BA022Ixobrychus minutus     
BA177Larus minutus           
BA156Limosa limosa    200  200   
BA246Lullula arborea    150  300         
BA272Luscinia svecica    100  100   
BA073Milvus migrans           
BA074Milvus milvus           
BA160Numenius arquata    50  50   
BA072Pernis apivorus    28  35   
BA151Philomachus pugnax    20000  20000   
BA151Philomachus pugnax               
BA241Picoides tridactylus           
BA234Picus canus    70  80   
BA120Porzana parva    27  80  males   
BA119Porzana porzana    300  1500  males   
BA195Sterna albifrons           
BA193Sterna hirundo    42  50   
BA409Tetrao tetrix tetrix    107  107  males   
BA162Tringa totanus    195  195   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.13
N0718.01
N1029.01
N1217.20
N1615.71
N1714.09
N195.42
N230.43

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MA04.03i
MA08i
MF03.02.03i
MG01i
MH04i
MJ01i
MJ02.01i
MK02.03i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

[1] Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. [2] Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. [3] Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). [4] Komisja Faunistyczna 1998 Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1997. Not.Orn. 39 151- 174[5] Komisja Faunistyczna. 1993 Rzadkie ptaki obserwowane w Polsce w roku 1991. Not.Orn 34 347- 358[6] Krogulec J. Kloskowski J. 1997. Występowanie, liczebność i wybiórczość siedliskowa wodniczki (Acrocephalus paludicola) w Polsce w 1997 roku. Raport Końcowy OTOP. OTOP, Gdańsk (mat. niepubl.). [7] Lewartowski Z. - Inwazja rybitw białoskrzydłej i białowąsej (Chlidonias leucopterus, Ch. hybridus) na Nizinie Północnopodlaskiej. Orlik 14 [8] Ławicki Ł., Niedźwiecki S., Sawicki W., Świętochowski P., Goławski A., Kasprzykowski Z., Urban M., Wylegała P., Czechowski P., Prange M., Janiszewski T., Menderski S., Lenkiewicz W., Jantarski M. 2011. Liczne gniazdowanie rybitwy białoskrzydłej Chlidonias leucopterus w Polsce w roku 2010. Ornis Polonica 52: 85-96.[9] Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska, Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Białymstoku 2015. Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 Ostoja Biebrzańska PLB200006. Biebrzański Park Narodowy, Osowiec-Twierdza, msc.[10] Pugacewicz E. 1994. Populacja orlika krzykliwego (Aquila pomarina) na Nizinie Północnopodlaskiej. Not. Orn. 35,1-2: 139-156.[11] Pugacewicz E. 1994. Stan populacji bociana czarnego (Ciconia nigra) na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 1985-1994. Not. Orn. 35, 3-4: 297-308.[12] Pugacewicz E. 1995. Stan populacji orlika grubodziobego (Aquila clanga) w Kotlinie Biebrzańskiej w latach 1989-1994. Not. Orn. 36, 3-4: 311-322.[13] Pugacewicz E. 1995. Stan populacji puchacza (Bubo bubo) na Nizinie Północno-podlaskiej w latach 1984-1994. Not. Orn. 36, 1-2: 119-134.[14] Pugacewicz E. 1998 Aktualna sytuacja populacji cietrzewia (Tetrao tetrix) w Kotlinie Biebrzańskiej. Not.Orn. 39 77-90[15] Pugacewicz E. 1999 Stan populacji żurawia (Grus grus) na Nizinie Północnopodlaskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 4 20-31[16] Pugacewicz E. 2002. Liczebność i rozmieszczenie dubelta Gallinago media. Not. Orn. 43, 1 1-7.[17] Pugacewicz E. 2002. Stan populacji dzięcioła białogrzbietego Dendrocopos leucotos (Bechstein, 1803) na Nizinie Północnopodlaskiej w latach 1984-2000. Chrońmy Przyr. Ojcz. 58, 1: 5-24.[18] Pugacewicz E., Kowalski J. 1997 Pierwsze w 20-tym wieku lęgi czapli białej (Egretta alba) w Polsce. Not.Orn. 38 323-325[19] Pugacewicz E., Zub K. 1999 Liczebność, rozród oraz pokarm sowy błotnej (Asio flammeus) w Kotlinie Biebrzańskiej. Not.Orn. 40 69-77[20] Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa [21] Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań [22] Tomiałojć L., Stawarczyk T. 2003 Awifauna Polski. Rozmieszczenie, liczebność i zmiany. PTTP "proNatura", Wrocław [23] Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki [24] Włodarczyk A. 1999 Rozmieszczenie i liczebność Polskiej populacji biegusa zmiennego Calidris alpina schinzii. Not.Orn. 40 45-49[25] Zawadzka D., Zawadzki J., Zawadzki G., Zawadzki S. 2009. Ptaki szponiaste Puszczy Augustowskiej. Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej 22: 118-124.Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0140.22
PL020.05
PL0416.32

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Pojezierze Rajgrodzkie*3.27
PL04Dolina Narwi*0.09
PL04Puszcza i Jeziora Augustowskie*0.00
PL02Szelągówka+0.04
PL01Biebrzański Park Narodowy*40.22
PL04Dolina Biebrzy*12.96
PL02Czapliniec Bełda*0.01

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
ramsarBiebrzański Park Narodowy*40.17

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Biebrzański Park Narodowy
Address:
Email:sekretariat@biebrza.org.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB200006
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY