Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB260001

1.3 Site name

Dolina Nidy

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.473500
Latitude:50.524000

2.2 Area [ha]

19956.0800

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL33Świętokrzyskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    11  11   
BA229Alcedo atthis    10  10         
BA056Anas clypeata    28  53   
BA056Anas clypeata    600  700   
BA052Anas crecca    1200  1200   
BA052Anas crecca    30  30   
BA052Anas crecca     
BA050Anas penelope    3000  3500         
BA053Anas platyrhynchos    4000  8000   
BA053Anas platyrhynchos    370  641   
BA055Anas querquedula    45  109   
BA055Anas querquedula    500  700   
BA051Anas strepera    300  350   
BA051Anas strepera    81  153   
BA041Anser albifrons    2000  2000         
BA043Anser anser    1000  1000   
BA043Anser anser    124  136   
BA039Anser fabalis    3000  3000         
BA255Anthus campestris           
BA089Aquila pomarina           
BA028Ardea cinerea    800  1000   
BA028Ardea cinerea    85  196   
BA222Asio flammeus     
BA059Aythya ferina    218  218   
BA059Aythya ferina    1500  1800   
BA061Aythya fuligula    352  352   
BA061Aythya fuligula    1500  2000   
BA060Aythya nyroca     
BA021Botaurus stellaris    41  41   
BA136Charadrius dubius    20  20   
BA196Chlidonias hybridus    207  207   
BA198Chlidonias leucopterus    150  200   
BA198Chlidonias leucopterus    30  30   
BA197Chlidonias niger    200  200   
BA197Chlidonias niger    20  30   
BA031Ciconia ciconia    500  600         
BA031Ciconia ciconia    100  100         
BA030Ciconia nigra     
BA030Ciconia nigra    30  40   
BA081Circus aeruginosus    89  92   
BA082Circus cyaneus    10  15         
BA082Circus cyaneus    10         
BA084Circus pygargus    13  13   
BA122Crex crex    445  465   
BA036Cygnus olor    600  600         
BA036Cygnus olor    42  42         
BA036Cygnus olor    300  300         
BA429Dendrocopos syriacus    31  31   
BA236Dryocopus martius    12  12         
BA027Egretta alba    220  220   
BA027Egretta alba    24  24   
BA027Egretta alba     
BA379Emberiza hortulana           
BA125Fulica atra    6200  6200   
BA125Fulica atra    426  430   
BA153Gallinago gallinago    118  118   
BA153Gallinago gallinago    400  500   
BA154Gallinago media           
BA123Gallinula chloropus    238  239   
BA022Ixobrychus minutus    19  19   
BA338Lanius collurio    300  400         
BA176Larus melanocephalus     
BA177Larus minutus    150  150         
BA179Larus ridibundus    3100  3100   
BA179Larus ridibundus     
BA156Limosa limosa    319  323   
BA156Limosa limosa    580  600   
BA246Lullula arborea    27  27         
BA272Luscinia svecica    16  16   
BA070Mergus merganser    17  17   
BA230Merops apiaster     
BA073Milvus migrans           
BA058Netta rufina     
BA160Numenius arquata    150  150   
BA160Numenius arquata     
BA023Nycticorax nycticorax    100  100         
BA072Pernis apivorus           
BA151Philomachus pugnax         
BA151Philomachus pugnax    4000  5000   
BA234Picus canus           
BA140Pluvialis apricaria    1000  1000         
BA005Podiceps cristatus    350  350   
BA005Podiceps cristatus    79  80   
BA006Podiceps grisegena    18  19   
BA008Podiceps nigricollis    57  57   
BA008Podiceps nigricollis    350  400   
BA120Porzana parva    46  46   
BA119Porzana porzana    218  218   
BA118Rallus aquaticus    171  172   
BA336Remiz pendulinus    93  93   
BA195Sterna albifrons     
BA193Sterna hirundo           
BA307Sylvia nisoria    12  12         
BA004Tachybaptus ruficollis    300  320   
BA004Tachybaptus ruficollis    124  125   
BA166Tringa glareola    1000  1200   
BA162Tringa totanus    111  111   
BA142Vanellus vanellus    10  10   
BA142Vanellus vanellus    636  654   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N062.63
N071.36
N1058.25
N1226.60
N160.76
N173.52
N191.97
N234.92

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MC01.04i
MF03.02.03i
MJ01i
MJ02.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Korzeniak J., Zając K ., Zając T. 1996. Rozlewiska środkowej Nidy - rezerwat, polder czy pustynia W: Materiały z konferencji naukowej: Gospodarka terenami zniszczonymi działalnością człowieka. Zabrze,1-11 października 1996. IPIS PAN, Zabrze. 118.Korzeniak J., Zając K., Zając T. 1995. Delta Środkowej Nidy - stan aktualny i perspektywy ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 51,5: 27-46.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Maniarski R. 2002. Dane niepubl. – Dolina Nidy, Stawy w Młodzawach – czapla biała. Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Radomsko-Kieleckie Towarzystwo Przyrodnicze. 2002. Dane niepubl. Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Wilniewczyc P., Szczepaniak W., Zięcik P., Jantarski M. 2001. Ptaki stawów rybnych w Górkach i terenów przyległych. Kulon. 6,1-2: 3-61.WZR. 2002. Dane niepubl. Zając T. 1994. Znaczenie łąk i obszarów podmokłych dla ornitofauny w Polsce - dolina Nidy. IUCN Polska, Warszawa (mat. niepubl.). Zając T. 1998. Małopolska – Dolina Nidy. W: J. Krogulec (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). IUCN Polska, Warszawa. 283-298.Zając T., Zając K. 2000. Fauna Parków Krajobrazowych Ponidzia. Zając T., Zając K., Król W. 2000. Dane niepubl. - Dolina Nidy. Zając Tadeusz 2006 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLB260001 Dolina Nidy Ministerstwo Środowiska Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/Zięcik P. 2002. Dane niepubl. – Dolina Nidy – mewa czarnogłowa.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0367.25
PL0430.51

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Chęcińsko-Kielecki*1.88
PL03Nadnidziański Park Krajobrazowy*66.96
PL04Chmielnicko-Szydłowski*0.06
PL04Włoszczowsko-Jędrzejowski*8.31
PL03Chęcińsko-Kielecki Park Krajobrazowy*0.29
PL04Solecko-Pacanowski*0.02
PL04Nadnidziański*19.83
PL04Miechowsko-Działoszycki*0.42
PL03Kozubowski Park Krajobrazowy*0.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach
Address:
Email:sekretariat@rdos.kielce.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB260001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY