Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB280007

1.3 Site name

Puszcza Napiwodzko-Ramucka

1.4 First Compilation date

2002-09

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:20.654000
Latitude:53.524400

2.2 Area [ha]

116604.6900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus    420  500   
BA294Acrocephalus paludicola               
BA223Aegolius funereus    40  60   
BA229Alcedo atthis    10         
BA051Anas strepera    25  30   
BA255Anthus campestris    10  10         
BA089Aquila pomarina    30  35   
BA021Botaurus stellaris    21  21  cmales         
BA215Bubo bubo       
BA067Bucephala clangula    100  120   
BA224Caprimulgus europaeus    460  1080   
BA197Chlidonias niger    10  10         
BA031Ciconia ciconia    96  96         
BA030Ciconia nigra     
BA081Circus aeruginosus    35  40   
BA082Circus cyaneus           
BA084Circus pygargus             
BA207Columba oenas    240  320   
BA231Coracias garrulus       
BA122Crex crex    270  280  cmales   
BA038Cygnus cygnus     
BA239Dendrocopos leucotos               
BA238Dendrocopos medius    190  250   
BA236Dryocopus martius    330  500 
BA379Emberiza hortulana         
BA321Ficedula albicollis    75  90   
BA320Ficedula parva    685  745 
BA153Gallinago gallinago    155  170   
BA127Grus grus    2500  2500   
BA127Grus grus    200  250   
BA075Haliaeetus albicilla    17  22   
BA022Ixobrychus minutus             
BA338Lanius collurio    1120  1120 
BA292Locustella luscinioides    85  110   
BA246Lullula arborea    1030  1740 
BA070Mergus merganser    15  20   
BA073Milvus migrans    10  14   
BA074Milvus milvus     
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus    25  35   
BA005Podiceps cristatus    460  480   
BA120Porzana parva    30  40   
BA119Porzana porzana    35  45 
BA193Sterna hirundo           
BA307Sylvia nisoria    200  380 
BA409Tetrao tetrix tetrix     
BA165Tringa ochropus    100  120   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.01
N071.04
N106.60
N1210.44
N164.08
N1763.77
N197.44
N230.62

Total Habitat Cover

100

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02Xi
ME01.03Xi
MF02Xi
MF05.04Xi
MG01.01.01Xi
MG01.02Xi
MJ01.01Xi
MJ02.01Xi
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02Xi
MB02.02Xi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Machnikowski M., Gerstmannowa E., Janczewska A., Knapik A., Marsz A., Narwojsz A., Roszman H. i inni 1993. Dokumentacja do powołania Parku Krajobrazowego Puszcza Napiwodzko-Ramucka. IOŚ, Gdynia (mat. niepubl.). Mirowska-Ibron Iwona 2007 Plan lokalnej współpracy na rzecz ochrony obszaru Natura 2000 - PLB280007 Puszcza Napiwodzko-Ramucka Ministerstwo Środowiska Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Szymkiewicz M. 1995. Stałe miejsca występowania cietrzewi (T. tertix) i ich zasięg terytorialny, sposoby ochrony ostoi, miejsc rozrodu i wypoczynku na poligonie Muszaki w woj. olsztyńskim. UWoj. Olsztyn (mat. niepubl.). Szymkiewicz M. 2002. Dane niepubl. – Puszcza Napiwodzko-Ramucka, Puszcza Piska. Szymkiewicz M., Dziugieł J., Kit S. 1997. Awifauna wybranych łąk i obszarów podmokłych Pojezierza Mazurskiego w 1995 r. IUCN Polska, Warszawa (mat. niepubl.). Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki WZR. 2002. Dane niepubl. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/INWENTARYZACJE PRZYRODNICZE – INFORMACJA O PRZEPROWADZONYCH INWENTARYZACJACH PRZYRODNICZYCHInwentaryzacja ornitologiczna OSO Puszcza Puszcza Napiwodzko-Ramucka przeprowadzona w roku 2012 na zlecenie BULiGL Olsztyn.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL023.17
PL0495.52

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Dęby Napiwodzkie+0.03
PL02Jezioro Orłowo Małe+0.01
PL02Sołtysek*0.01
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierza Olsztyńskiego*4.81
PL02Bagno Nadrowskie+0.09
PL04Puszczy Napiwodzko-Ramuckiej*90.71
PL02Małga+0.13
PL02Jezioro Kośno+1.08
PL02Źródła Rzeki Łyny im. prof. Romana Kobendzy*0.10
PL02Galwica+0.08
PL02Las Warmiński im. prof. Benona Połakowskiego+1.56
PL02Koniuszanka II+0.05
PL02Koniuszanka I+0.02

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280007
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY