Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB280010

1.3 Site name

Zalew Wiślany

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2022-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.389300
Latitude:54.336300

2.2 Area [ha]

32224.1200

2.3 Marine area [%]

94.4000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL62Warmińsko-Mazurskie
PL63Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    20  80         
BA229Alcedo atthis               
BA054Anas acuta    245  1000         
BA056Anas clypeata    165  2703         
BA056Anas clypeata    20   
BA052Anas crecca    10   
BA052Anas crecca    503  10000   
BA050Anas penelope    864  2731         
BA053Anas platyrhynchos    164  8947         
BA055Anas querquedula    10  25   
BA051Anas strepera    16  19         
BA051Anas strepera    2588  6084   
BA041Anser albifrons    4750  25000   
BA043Anser anser    30  80   
BA043Anser anser    500  1419         
BA039Anser fabalis    3900  25000   
BA028Ardea cinerea    275  550   
BA059Aythya ferina    13  5000         
BA061Aythya fuligula    500  11693   
BA061Aythya fuligula    31  33   
BA062Aythya marila    100  800         
BA021Botaurus stellaris    15         
BA044Branta canadensis    140  140         
BA044Branta canadensis    1200  1300         
BA045Branta leucopsis    10  550         
BA067Bucephala clangula    183  3349         
BA196Chlidonias hybridus    40  230   
BA198Chlidonias leucopterus    200  200         
BA197Chlidonias niger    80  160   
BA031Ciconia ciconia    50  50         
BA081Circus aeruginosus    35         
BA082Circus cyaneus    30  35         
BA082Circus cyaneus               
BA084Circus pygargus           
BA122Crex crex    20  20         
BA037Cygnus columbianus bewickii    30         
BA038Cygnus cygnus    54  240         
BA036Cygnus olor    445  3500   
BA036Cygnus olor    60  102   
BA238Dendrocopos medius               
BA236Dryocopus martius               
BA027Egretta alba    19  258         
BA320Ficedula parva               
BA125Fulica atra    200  400         
BA125Fulica atra    700  18400   
BA075Haliaeetus albicilla    10   
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio    15  30         
BA184Larus argentatus    500  2100         
BA184Larus argentatus    1337  10000         
BA182Larus canus    500  5150         
BA187Larus marinus    12  700         
BA176Larus melanocephalus               
BA177Larus minutus    400  5500   
BA272Luscinia svecica               
BA068Mergus albellus    1200  3200   
BA068Mergus albellus    500  2000   
BA070Mergus merganser    13  457         
BA058Netta rufina     
BA391Phalacrocorax carbo sinensis    4500  10226   
BA005Podiceps cristatus    200  300   
BA006Podiceps grisegena           
BA008Podiceps nigricollis    15         
BA120Porzana parva    15  males   
BA119Porzana porzana    20  100  males   
BA193Sterna hirundo    30         
BA307Sylvia nisoria               
BA004Tachybaptus ruficollis    10  230         
BA048Tadorna tadorna    10  15   
BA166Tringa glareola    500  900         
BA164Tringa nebularia    60  60         
BA165Tringa ochropus    10  70         
BA162Tringa totanus    20   
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0194.40
N040.00
N060.52
N073.64
N090.07
N100.36
N120.77
N160.05
N170.04
N190.13
N230.02

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA04.03i
MC03.03o
MD03.01i
MD03.02i
ME01i
LE01.04b
ME03b
LE06i
LF02.03i
HG01.01i
HG02.08i
HG05.01i
HH01.05o
MJ01.01i
MJ02.01i
MJ02.03i
LJ02.12i
MJ02.12.01i
HJ02.14o
MJ03.02i
MK01.02i
MK02.03i
MK03.04b
ML08i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LF02.03i
LG01.01i
MG02i
MG02.08i
LJ02.12i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). 2. Bzoma S., Zięcik P., Bela G., Janczyszyn A., Kośmicki A. 2012. Zalew Wiślany PLB280010. W: Ławicki Ł., Guentzel S. (red.). Ostoje ptaków w Polsce. Inwentaryzacja gatunków nielęgowych w sezonie 2011/2012. ECO-EXPERT, Szczecin.3. Cempulik P., Kupczyk M. 2001. Baczek (Ixobrychus minutus). W: Głowaciński Z. (red). Polska czerwona księga zwierząt–kręgowce. PWRiL, Warszawa:112-114.4. Cenian Z., Sikora A. 2003. Awifauna doliny rzeki Pasłęki. Not. Ornit. 44:161-177.5. Chodkiewicz T., Kuczyński L., Sikora A., Chylarecki P., Neubauer G., Ławicki Ł., Stawarczyk T. Ocena liczebności populacji ptaków lęgowych w Polsce w latach 2008–2012. Ornis Polonica 56, 2015: 149–189.6. Gerstmann E. (red.). 2001. Materiały do monografii przyrodniczej regionu gdańskiego. T. 7. i Park Krajobrazowy „Mierzeja Wiślana”. UWoj. Gdańsk/MARPRESS. 7. Goc M. Iliszko L. 1993. The Polish part of the Vistula Lagoon – an important bird area. Ring 15: 232-235.8. Goc M., Iliszko L. (red.). 1998. Plan ochrony rezerwatu Zatoka Elbląska. UWoj. Elbląg (mat. niepubl.). 9. Goc M., Mokwa T. 2011. Ocena rozmieszczenia i liczebności ptaków wodnych na terenie polskiej części Zalewu Wiślanego. Urząd Morski w Gdyni, Raport końcowy, Umowa nr TI.2-JB/63/73/10. Gdynia.10. Goc M., Mokwa T., Sikora A., Iliszko L. Zalew Wiślany Ss. 171-175 w: Sidło P. O., Błaszkowska B, Chylarecki P. 2004. Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP. Warszawa.11. Goc M., Mokwa T. Zalew Wiślany Ss. 108-112, w: Chołyński Cz, Krupa M. 2009. Obszary Natura 2000 w województwie warmińsko-mazurskim. Mantis. Olsztyn.12. Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. 13. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. 14. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. 15. Gromadzki M., Sidło P.O. 2000. Ostoje ptaków na polskim wybrzeżu. OTOP, Gdańsk. 16. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). 17. Kajzer Z. 2012 Gniazdowanie Mewy srebrzystej Larus argentatus na Pomorzu Zachodnim w 2008r. Ptaki Pomorza 3: 41-47.18. Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.19. Mokwa T., Goc. M. 2017. Zadanie II. Inwentaryzacja wybranych gatunków ptaków lęgowych na Zalewie Wiślanym w roku 2017. Opracowanie dla Urzędu Morskiego w Gdyni.20. Mokwa T., Goc. M., Stępniewski P. 2010. Zalew Wiślany. W: Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP. Marki.21. Mokwa T., Goc. M., Stępniewski P., Horbacz. A. 2012. Inwentaryzacja ornitologiczna obszaru specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Zalew Wiślany PLB280010 (awifauna lęgowa). Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska. Manuskrypt.22. Mokwa T., Gromadzki M., Mokwa K., Stępniewski P., Bartel R. 2003. Projekt Planu Ochrony Rezerwatu Ujście Nogatu (wg stanu na 30.11.2003). Gdańsk.23. Neubauer G., Zagalska-Neubauer M., Chylarecki P. 2007. Mewa srebrzysta Larus argentatus. W: Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004. Bogucki Wyd. Nauk. Poznań s. 234-235.24. Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). 25. Osowiecki A., Barańska A. (red.) 2014. Zbiorcze sprawozdanie z analizy dostępnych danych i przeprowadzonych inwentaryzacji przyrodniczych (zebranie i analiza wyników inwentaryzacji, materiałów niepublikowanych i opracowań publikowanych, przydatnych do sporządzenia projektów planów) w obszarze Natura 2000 Zalew Wiślany (PLB 280010) w ramach Zadania pn.: Opracowanie projektów planów ochrony obszarów Natura 2000 w rejonie Zalewu Wiślanego. Praca zrealizowana na zlecenie Urzędu Morskiego w Gdyni w ramach umowy nr 14/IOW/POIŚ/2011 z dnia 22 września 2011 r. WW IM 6862 26. Scott D. A., Rose P.M. 1996. Atlas of Anatidae populations in Africa and western Eurasia. Wetlands International Publ. 41, Wageningen, the Netherlands. 27. Sikora A., Ławicki Ł., Kajzer Z., Antczak J., Kotlarz B. 2013. Rzadkie ptaki lęgowe na Pomorzu w latach 2000-2012. Ptaki Pomorza nr 4.28. Sikora A., Rohde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków lęgowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań 29. Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski: rozmieszczenie i liczebność. Warszawa.30. Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. 31. Wetlands International. 2002 Waterbird Population Estimates-Third Edition. Wetlands International Global Series No. 12, Wageningen 32. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki 33. WZR. 2002. Dane niepubl. 34. Zagrodzki Z. 2002. Dane niepubl. – Zalew Wiślany. 35. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/36. Zięcik P. 2018. Dane niepublikowane

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL022.87
PL032.01
PL041.92

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Wysoczyzny Elbląskiej - Wschód*0.28
PL03Park Krajobrazowy Mierzeja Wiślana*1.08
PL04Rzeki Szkarpawy*0.00
PL02Ujście Nogatu*0.00
PL04Wybrzeża Staropruskiego*1.15
PL04Rzeki Nogat (woj. pomorskie)*0.01
PL02Zatoka Elbląska*2.87
PL04Rzeki Nogat (woj. warmińsko-mazurskie)*0.21
PL03Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej*0.93
PL04Rzeki Baudy*0.27

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Urząd Morski w Gdyni
Address:
Email:umgdy@umgdy.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie
Address:
Email:sekretariat.olsztyn@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gdańsku
Address:
Email:sekretariat.gdansk@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB280010
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY