Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB300002

1.3 Site name

Dolina Środkowej Warty

1.4 First Compilation date

2002-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:17.437500
Latitude:52.105400

2.2 Area [ha]

57104.3600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA168Actitis hypoleucos    10  15         
BA229Alcedo atthis    25  35   
BA054Anas acuta           
BA056Anas clypeata    55  80   
BA052Anas crecca    14  23   
BA050Anas penelope    1500  1500         
BA055Anas querquedula    50  90   
BA051Anas strepera    70  75   
BA043Anser anser    480  480   
BA043Anser anser    165  210   
BA255Anthus campestris    40  40         
BA089Aquila pomarina           
BA028Ardea cinerea    210  300   
BA222Asio flammeus           
BA021Botaurus stellaris    30  40   
BA224Caprimulgus europaeus    10  10         
BA137Charadrius hiaticula    10   
BA196Chlidonias hybridus    200  200   
BA198Chlidonias leucopterus    130  130         
BA197Chlidonias niger    120  250   
BA031Ciconia ciconia    210  220   
BA030Ciconia nigra    11         
BA081Circus aeruginosus    40  60   
BA082Circus cyaneus               
BA084Circus pygargus    10  10   
BA122Crex crex    130  150   
BA037Cygnus columbianus bewickii    12  12         
BA038Cygnus cygnus    20  20         
BA038Cygnus cygnus    20  20         
BA238Dendrocopos medius    185  220   
BA236Dryocopus martius    70  85         
BA027Egretta alba    23  23         
BA379Emberiza hortulana    120  180         
BA321Ficedula albicollis           
BA320Ficedula parva           
BA153Gallinago gallinago    120  200   
BA154Gallinago media           
BA127Grus grus    250  250   
BA127Grus grus    60  75   
BA075Haliaeetus albicilla           
BA022Ixobrychus minutus    10   
BA338Lanius collurio    300  300         
BA156Limosa limosa    75  125   
BA246Lullula arborea    200  200         
BA272Luscinia svecica    12  25   
BA068Mergus albellus           
BA073Milvus migrans           
BA074Milvus milvus           
BA160Numenius arquata    10  14   
BA023Nycticorax nycticorax           
BA072Pernis apivorus           
BA151Philomachus pugnax               
BA151Philomachus pugnax    1200  1200         
BA234Picus canus           
BA140Pluvialis apricaria    400  400         
BA008Podiceps nigricollis    10  60         
BA120Porzana parva    12  12         
BA119Porzana porzana    25  50   
BA195Sterna albifrons    10  10   
BA193Sterna hirundo    25         
BA307Sylvia nisoria    140  160         
BA162Tringa totanus    100  170   
BA232Upupa epops    150  180   
BA142Vanellus vanellus    350  500         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.06
N071.08
N1037.83
N1244.36
N165.69
N176.02
N192.62
N232.34

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA02i
MA04.03i
HD01.02i
LD02.01i
ME01.03i
MF02.03i
LF03.01i
LG01i
MJ02.03i
MJ02.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03i
MA04i
LD02.01i
ME01.03i
LF03.01i
HJ02.04i
LK01.02i
HL08i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Chylarecki P., Winiecki A., Wypychowski K. 1992. Awifauna lęgowa doliny Warty na odcinku Uniejów – Spławie, W: A. Winiecki (red.) Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków, UAM. 1: 7-55.Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Grzybek J. 2001. Ptaki wodno-błotne w dolinie środkowej Warty pod Kołem. 2001 w druku Grzybek J. 2002. Dolina Środkowej Warty. (maszynopis). Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Krupa A., Michalczyk A., Ruciński M. 2002. Obserwacje ornitologiczne w Nadwarciańskim Parku Krajobrazowym w latach 2000 i 2001. Rocz. nauk. Pol. Tow. Ochr. Przyr. "Salamandra". 6: 119-128.Krupa A., Winiecki A. 2000. Awifauna Nadwarciańskiego Parku Krajobrazowego. . W: A. Winiecki (red.). Ptaki parków krajobraszowych Wielkopolski. Wielkopolskie Prace Ornitologiczne, 9:201-242.Poznań. Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Mielczarek S. Grzybek J., Kaleta T. - - - -. Awifauna lęgowa Bagien Kramskich w latach 1994-2001. Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wetlands International. 2002 Waterbird Population Estimates-Third Edition. Wetlands International Global Series No. 12, Wageningen Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Winiecki A. 1996. Struktura i zmienność zgrupowań ptaków lęgowych w krajobrazie doliny rzecznej oraz możliwości oceny ich wartości. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków, UAM. 5: 1-135.Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1997. Awifauna lęgowa doliny środkowej Warty – stan aktualny i kierunki zmian. 38,2: 87-120.Winiecki A., Grzybek J., Krupa A., Mielczarek S. 1998. Wielkopolska – Dolina Środkowej Warty. W: J. Krogulec (red.). Ptaki łąk i mokradeł Polski (stan populacji, zagrożenia i perspektywy ochrony). IUCN Polska, Warszawa. 65-80.Winiecki A., Orłowski W. 1992. Koncepcja ochrony awifauny doliny Warty drogą sterowania jej przepływami, W: A. Winiecki (red.). Ptaki lęgowe doliny Warty. Pr. Zakł. Biol. Ekol. Ptaków UAM. 1: 105-122.Winiecki A., Z. Kosiński, P. Ksit, T. Kaleta, J. Grzybek, S. Mielczarek, M. Przybycin. 2002. Dane niepubl. - Dolinąa środkowej Warty. WZR. 2002. Dane niepubl. Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.42
PL0332.28
PL0468.05

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Złotogórski*4.02
PL02Dębno nad Wartą*0.01
PL03Żerkowsko-Czeszewski Park Krajobrazowy*9.84
PL02Dwunastak+0.02
PL04Szwajcaria Żerkowska*4.47
PL03Nadwarciański Park Krajobrazowy*22.44
PL04Powidzko-Bieniszewski*0.64
PL04Nadwarciański*7.38
PL04Uniejowski*0.10
PL04Pyzdrski*25.49
PL02Czeszewski Las+0.39
PL04Goplańsko-Kujawski*25.96

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY