Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB300005

1.3 Site name

Zbiornik Wonieść

1.4 First Compilation date

2002-06

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2004-11
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.717700
Latitude:51.972800

2.2 Area [ha]

2802.1300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis           
BA056Anas clypeata           
BA056Anas clypeata    10  70         
BA052Anas crecca    800  800         
BA050Anas penelope    10  1800         
BA053Anas platyrhynchos               
BA051Anas strepera     
BA043Anser anser    40  50   
BA043Anser anser    800  800         
BA039Anser fabalis    1000  7000   
BA255Anthus campestris               
BA060Aythya nyroca     
BA021Botaurus stellaris    12  cmales         
BA067Bucephala clangula           
BA149Calidris alpina    150         
BA147Calidris ferruginea               
BA145Calidris minuta               
BA136Charadrius dubius               
BA136Charadrius dubius               
BA196Chlidonias hybridus               
BA197Chlidonias niger    24         
BA031Ciconia ciconia           
BA081Circus aeruginosus    11  16  bfemales         
BA122Crex crex           
BA038Cygnus cygnus    26         
BA036Cygnus olor    100  150         
BA036Cygnus olor           
BA238Dendrocopos medius           
BA379Emberiza hortulana           
BA153Gallinago gallinago    10  100         
BA153Gallinago gallinago           
BA127Grus grus           
BA127Grus grus    200  1400   
BA075Haliaeetus albicilla           
BA022Ixobrychus minutus    13   
BA338Lanius collurio    20  20         
BA272Luscinia svecica    20   
BA073Milvus migrans           
BA074Milvus milvus           
BA323Panurus biarmicus               
BA151Philomachus pugnax    143         
BA005Podiceps cristatus    30  30         
BA006Podiceps grisegena               
BA008Podiceps nigricollis               
BA120Porzana parva    cmales         
BA119Porzana porzana    cmales         
BA195Sterna albifrons               
BA193Sterna hirundo    20         
BA307Sylvia nisoria           
BA004Tachybaptus ruficollis    26  26         
BA161Tringa erythropus    110         
BA166Tringa glareola    50  106         
BA163Tringa stagnatilis           
BA162Tringa totanus               
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0619.47
N1016.12
N1235.64
N165.90
N170.30
N1921.73
N230.84

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA08i
LBi
LF02.03i
MG01i
MJ02.05i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA04i
LBi
LF02.03i
MG01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. European bird populations: estimates and trends. BirdLife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 10). Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe: Priority sites for conservation, Northern Europe. Birdlife International, Cambridge (BirdLife Conservation Series No. 8). Kuźniak S. 1990. Dokumentacja biologiczna projektowanego rezerwatu ornitologicznego "Zbiornik Wonieść". UWoj. Leszno (mat. niepubl.). Kuźniak S., Lorek G. 1991. Zbiornik "Wonieść" ostoja ptaków wodnych i błotnych. 47,6: 56-62.Kuźniak S., Lorek G. 1992. Występowanie brodźca pławnego (Tringa stagnatilis) w Polsce. 33,3-4: 227-240.Kuźniak S., Lorek G. 1993. Ptaki Zbiornika Wonieść i terenów sąsiednich. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków, UAM. 2: 1-45.Kuźniak S., Lorek G. 1996. Rybitwa białowąsa Chlidonias hybridus nowym gatunkiem lęgowym w Wielkopolsce - elementy biologii rozrodu. 7,1: 73-78.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of Important Bird Areas in European Union Member States and EU accession countries. Draft. IBA Workshop Brussels, 30 March – 2 April 2000 (maszynopis). Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wetlands International. 2002 Waterbird Population Estimates-Third Edition. Wetlands International Global Series No. 12, Wageningen Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.15
PL0499.88

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Krzywińsko-Osiecki wraz z zadrzewieniami generała Dezyderego Chłapowskiego i kompleksem leśnym Osieczna-Góra*99.88
PL02Ostoja żółwia błotnego+0.15

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300005
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY