Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB300009

1.3 Site name

Jezioro Zgierzynieckie

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designation No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.264600
Latitude:52.451600

2.2 Area [ha]

552.7700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA298Acrocephalus arundinaceus             
BA056Anas clypeata           
BA055Anas querquedula           
BA051Anas strepera           
BA043Anser anser           
BA021Botaurus stellaris    males         
BA371Carpodacus erythrinus           
BA081Circus aeruginosus           
BA036Cygnus olor           
BA238Dendrocopos medius           
BA236Dryocopus martius           
BA379Emberiza hortulana           
BA320Ficedula parva           
BA125Fulica atra           
BA153Gallinago gallinago           
BA123Gallinula chloropus           
BA127Grus grus           
BA127Grus grus    1000  1000   
BA022Ixobrychus minutus    males         
BA338Lanius collurio           
BA291Locustella fluviatilis           
BA292Locustella luscinioides           
BA290Locustella naevia           
BA272Luscinia svecica     
BA074Milvus milvus           
BA323Panurus biarmicus           
BA119Porzana porzana    males         
BA118Rallus aquaticus    13  13         
BA004Tachybaptus ruficollis           
BA142Vanellus vanellus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N078.51
N1037.96
N1231.29
N1622.24

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA04i
LA08i
LBi
LC01.01i
LC02i
LD01.01i
MD01.02i
LE01.03i
LF03.01i
LF03.02.03i
LH04i
MJ01i
HJ02.01i
HK02.03i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
LA03i
LA04i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. Bereszyński A., Ogrodowczyk T. 1995. Rezerwat im. Bolesława Papi na Jeziorze Zgierzynieckim. AR Poznań. 1-104.Bereszyński A., Ogrodowczyk T., Skrobała D. 1997. W sprawie powołania Parku Krajobrazowego w dolinie Mogilnicy. 2 (4): 78-87.BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. Europaean bird populations: estimates and trends. BirdLife Inter., Cambridge (BirdLife Conservation). 10. Bogdanowska A. 2000 Waloryzacja przyrodnicza "Rezerwatu im. Bolesława Papiego na Jeziorze Zgierzynieckim" i użytku ekologicznego "Jezioro Zgierzynieckie - Uroczysko Wielki Las". Praca magisterska. Dane niepublikowane. Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk. Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc. Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Winiecki A. 2001. Ocena walorów przyrodniczych wybranych rezerwatów województwa wielkopolskiego na podstawie awifauny lęgowej. UWoj. Poznań (mat. niepubl.). 1-103.Wojewódzki Zespół Realizacyjny (woj. wielkopolskie) 2003 Dane niepublikowane Wylegała P., Bogdanowska A. 2006 Awifauna lęgowa projektowanego rezerwatu Zgierzynieckie Uroczysko - stan obecny i zmiany liczebności. W przygotowaniu. Wylegała P., Janyszek S., Kepel A., Dzięciołowski R. 2006 Ostoje przyrody o znaczeniu europejskim w Wielkopolsce. PTOP "Salamandra" Poznań 104-109Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2002 Ornitologiczna Kartoteka Regionalna Wielkopolski Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0231.91

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Rezerwat na Jeziorze Zgierzynieckim im. Bolesława Papi+17.85
PL02Wielki Las*14.07

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300009
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY