Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB300017

1.3 Site name

Ostoja Rogalińska

1.4 First Compilation date

2003-02

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.780000
Latitude:52.273800

2.2 Area [ha]

21763.1200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    10  10         
BA041Anser albifrons    7000  7000   
BA039Anser fabalis    4000  4000   
BA255Anthus campestris               
BA089Aquila pomarina           
BA021Botaurus stellaris    10  10         
BA197Chlidonias niger    40  40   
BA031Ciconia ciconia    15  20         
BA030Ciconia nigra           
BA081Circus aeruginosus    10  10         
BA082Circus cyaneus           
BA084Circus pygargus               
BA122Crex crex    10  15         
BA238Dendrocopos medius    100  150   
BA236Dryocopus martius    18  25         
BA379Emberiza hortulana               
BA320Ficedula parva           
BA127Grus grus    12  15         
BA075Haliaeetus albicilla           
BA338Lanius collurio    21  25         
BA246Lullula arborea    20  30         
BA272Luscinia svecica           
BA073Milvus migrans     
BA074Milvus milvus     
BA072Pernis apivorus           
BA151Philomachus pugnax           
BA119Porzana porzana    13  13         
BA193Sterna hirundo           
BA307Sylvia nisoria               
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.92
N070.16
N1017.25
N1227.76
N165.74
N1725.52
N1921.05
N230.61

Total Habitat Cover

100.01

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA04.03i
MA08i
LBi
LE01i
ME01.02i
HE01.03i
LE03.01i
LE06i
MF02.03i
MG01i
MG01.02i
MG02i
MH04i
LH05i
LJ02.05i
MK04i
MK05.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA01i
LA03i
MA04i
LBi
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Bednorz J. 1997. Ptaki Wielkopolskiego Parku Narodowego. Pr. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków UAM. 8: 1-68.Bednorz J., Kosiński Z. 1997. Liczebność, rozmieszczenie i efekty rozrodu leśnych ptaków drapieżnych i kruka Corvus corax w Wielkopolskim Parku Narodowym. 38,1: 27-41.Bednorz J., Kupczyk M., Kuźniak S., Winiecki A. 2000. Ptaki Wielkopolski. Monografia faunistyczna. Bogucki Wyd. Nauk., Poznań. Leśniczak M. 2001. Awifauna rezerwatu Krajkowo. Zakł. Biol. i Ekol. Ptaków, Poznań, praca magisterska. Łucka R., Winiecki A. 2000. Awifauna Rogalińskiego Parku Krajobrazowego. W. A. Winiecki. (red.). Ptaki Parków Krajobrazowych Wielkopolski. 9: 123-143.Sidło P.O.,Błaszkowska B.&Chylarecki P.(red.) 2004 Ostoje ptaków o randze europejskiej w Polsce. OTOP.Warszawa Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., Poznań Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Marki Winiecki A. 2001. Ocena walorów przyrodniczych wybranych rezerwatów województwa wielkopolskiego na podstawie awifauny lęgowej. UWoj. Poznań (mat. niepubl.). 1-103.Wojewódzki Zespół Realizacyjny (woj. wielkopolskie) 2003 Dane niepublikowane Zakład Biologii i Ekologii Ptaków Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu 2002 Ornitologiczna Kartoteka Regionalna Wielkopolski Zapisy poprzedniej wersji formularza SFD. Wersje historyczne dostępne w Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska bądź na europejskiej witrynie internetowej http://natura2000.eea.europa.eu/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0131.41
PL020.84
PL0350.42

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Krajkowo+0.76
PL01Wielkopolski Park Narodowy*31.41
PL02Goździk Siny w Grzybnie+0.08
PL03Rogaliński Park Krajobrazowy*50.42

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Wielkopolski Park Narodowy
Address:
Email:sekretariat@wielkopolskipn.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB300017
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY