Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

A

1.2 Site code

PLB320015

1.3 Site name

Ostoja Witnicko-Dębniańska

1.4 First Compilation date

2002-09

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.736300
Latitude:52.815000

2.2 Area [ha]

46993.0700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL42Zachodniopomorskie
PL43Lubuskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them


No habitat types are reported for the site

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    14  18   
BA043Anser anser    35  50   
BA089Aquila pomarina    10         
BA021Botaurus stellaris    12  15  males         
BA215Bubo bubo     
BA067Bucephala clangula    35  40   
BA149Calidris alpina    45  45         
BA224Caprimulgus europaeus           
BA197Chlidonias niger    14  19         
BA031Ciconia ciconia    40  50         
BA030Ciconia nigra    10   
BA081Circus aeruginosus    14  30   
BA084Circus pygargus           
BA122Crex crex    34  45  males         
BA038Cygnus cygnus    14  14         
BA238Dendrocopos medius    10  20         
BA236Dryocopus martius    30  50         
BA027Egretta alba               
BA320Ficedula parva    10         
BA127Grus grus    110  125   
BA075Haliaeetus albicilla    18   
BA022Ixobrychus minutus           
BA338Lanius collurio    32  40         
BA246Lullula arborea               
BA272Luscinia svecica           
BA073Milvus migrans     
BA074Milvus milvus    17   
BA094Pandion haliaetus     
BA072Pernis apivorus    10         
BA151Philomachus pugnax    68  68         
BA140Pluvialis apricaria    150  150         
BA119Porzana porzana    males         
BA193Sterna hirundo    12         
BA307Sylvia nisoria    12         
BA166Tringa glareola    136  136         
  • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
  • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
  • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
  • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
  • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
  • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
  • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.23
N070.19
N102.46
N1227.71
N1612.50
N1747.50
N197.80
N210.02
N230.59

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.01b
LA02.03b
LA03.01b
LA03.03b
LA04.03b
MB01i
MB02.02i
MC01.01i
MC02b
MC03.02b
HC03.03b
LD01.02b
HD02.01.01b
HE01.03i
MF01.01i
MF02.03i
LF03.01i
LF04.02i
MF05.04i
MG01i
MG05.11b
MH01b
HI01b
HJ02.05b
MJ03.01b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02b
HA04.02b
MA06.01.02b
HB02.05b
HB07b
HF03.02b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Bauer A., Lachowicz, Wojciechowski A., Zyska P. 2001. Inwentaryzacja gminy Boleszkowice w zakresie fauny, maszynopis. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.Charkiewicz R. 2014. Notatka z wizji terenowej z dnia 31 lipca 2014 r.Ciechanowska M. 2012. Raport o oddziaływaniu na środowisko prac poszukiwawczych i rozpoznawczych złóż ropy naftowej i gazu ziemnego na obszarze koncesji Kostrzyń-Myślibórz. Kraków. Instytut nafty i gazu. Zakład technologii energii odnawialnych.Chodkiewicz T., Neubauer G., Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z., Ostasiewicz M., Wylegała P., Ławicki Ł., Smyk B., Betleja J., Gaszewski K., Górski A., Grygoruk G., Kajtoch Ł., Kata K., Krogulec J., Lenkiewicz W., Marczakiewicz P., Nowak D., Pietrasz K., Rohde Z., Rubacha S., Stachyra P., Świętochowski P., Tumiel T., Urban M., Wieloch M., Woźniak B., Zielińska M., Zieliński P. 2013. Monitoring populacji ptaków Polski w latach 2012–2013. Biuletyn Monitoringu Przyrody 11.Chylarecki P., Rohde Z., Sikora A., Cenian Z. 2008. Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Faza I. Etap IV. Zadanie IX. Raport dla KE. Materiały do raportu do Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Ptasiej w Polsce w latach 2006-2008 w części dotyczącej monitoringu. Wersja ostateczna. Załącznik 6 do sprawozdania z realizacji Etapu IV. Warszawa.Chylarecki P., Sikora A., Cenian Z. (red.). 2009. Monitoring ptaków lęgowych. Poradnik metodyczny dotyczący gatunków chronionych Dyrektywą Ptasią. GIOŚ. Warszawa. Dusza E. i in. 2013. Inwentaryzacja przyrodnicza na obszarze planowanego przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego wraz z infrastruktura towarzyszącą na terenie działek o łącznej powierzchni 17,405 ha w obrębie Ostrowiec, gm. Dębno. Pracownia Kształtowania Środowiska "EMMAA".Jachimowska. 2010. Dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna na potrzeby programu rolno-środowiskowego PROW 2007-2013 realizowanego w latach 2010-2015.Janicki D., Kościów R. 2000. Waloryzacja faunistyczna gminy Myślibórz, maszynopis. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.Janicki D., Kościów R. 2003. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Dębno, operat szczegółowy z zakresu fauny, maszynopis. Biuro Konserwacji Przyrody w SzczecinieJermaczek A., Jermaczek P., Mróz B., Szurlej A. 2006 a. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Lubiszyn.Jermaczek A., Jermaczek P., Mróz B., Szurlej A., Wiaderny A. 2006 b. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Bogdaniec.Jermaczek A., Jermaczek P., Mróz B., Wiaderny A. 2006 c. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Witnica.Jujka M., Wilk T. Stan ostoi ptaków w Polsce - raport z lat 2008-2010. (2012) OTOP, Marki.Kalisiński M. Ostoja Witnicko-Dębniańska. 2010. W: Wilk T, Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. (red). Ostoje Ptaków o znaczeniu międzynarodowym w Polsce. OTOP, s. 113-115.Kaźmierczak J.A. 2011. Raport o oddziaływaniu na środowisko część przyrodnicza dla inwestycji: Budowa kanalizacji sanitarnej i lokalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Gogolice, gm. Trzcińsko Zdrój.Mirowska-Ibron I. 2011. Program ochrony żurawia Grus grus w Polsce. Krajowa strategia zarządzania populacją żurawia. SGGW Warszawa. http://smz.waw.pl/files-gatunki/program_ochrony_zurawia_PROJEKT_28_11_2011.pdf Pakuła M., Knioła T. 2013. Oddziaływanie linii elektroenergetycznych na ornitofaunę oraz metody jego oceny. W: Przegląd Przyrodniczy. T. XXIV, z. 3: 61-107.Piekarska A., Wojciechowska M., Piekarski R. 2011. Inwentaryzacja przyrodnicza wzdłuż liniowej inwestycji pn. „Przebudowa istniejącej napowietrznej eletroenergatycznej jednotorowej linii 110 kV Dębno-Witnica”.Plan ochrony rezerwatu przyrody „Bogdanieckie Grądy” na lata 2012-2032.Plan ochrony rezerwatu przyrody „Czapli Ostrów” na lata 2007-2027.Plan ochrony rezerwatu przyrody „Dębowa Góra” na lata 2012-2032.Plan ochrony rezerwatu przyrody „Długogóry” na lata 2008-2028.Plan ochrony rezerwatu przyrody „Morenowy Las” na lata 2012-2032.Pluciński P. 2010. Dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna na potrzeby programu rolno-środowiskowego PROW 2007-2013 realizowanego w latach 2011-2016.Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Bogdaniec na lata 2014-2023.Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Dębno na lata 2013-2022.Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Mieszkowice na lata 2014-2023.Program ochrony przyrody Nadleśnictwa Różańsko na lata 2006-2015.Przybycin P., Przystański M., Przybycin J., Pokora-Makowski J. 2014. Dokumentacja ekspertyzy przyrodniczej wykonanej na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 OSO Ostoja Witnicko-Dębniańska PLB320015 w województwie zachodniopomorskim i lubuskim.Radtke G., Bernaś R., Skóra M. 2012. Małe elektrownie wodne – duże problemy ekologiczne: przykłady z rzek północnej Polski. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 68 (6): 424-434.Sikora A., Chylarecki P., Kuczyński L., Neubauer G., Chodkiewicz T., Woźniak B. 2012. Monitoring ptaków w tym monitoring obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. Faza III, lata 2010-2012. Etap VII. Zadanie 14. Opracowanie końcowej wersji raportu dla KE z wdrażania Dyrektywy Ptasiej w zakresie monitoringu. Marki.Spieczyński D. i in. 2010. Waloryzacja przyrodnicza województwa zachodniopomorskiego. RDOŚ Szczecin.Spieczyński D. i in. 2013 a. Inwentaryzacja przyrodnicza wykonana na potrzeby raportu o oddziaływaniu na środowisko przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa i przebudowa Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Zielin – zagospodarowanie złoża Różańsko”. Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Szczecin.Spieczyński D. i in. 2013 b. Sprawozdania kwartalne oraz podsumowujące z 2-letniego monitoringu przyrodniczego terenów, na które oddziałuje KRNiGZ Dębno. Biuro Konserwacji Przyrody S.C. Szczecin.Urban M. 2010. Dokumentacja przyrodnicza ornitologiczna na potrzeby programu rolno-środowiskowego PROW 2007-2014 realizowanego w latach 2011-2016.Wuczyński A. 2009. Wpływ farm wiatrowych na ptaki. Rodzaje oddziaływań, ich znaczenie dla populacji ptasich i praktyka badań w Polsce. Notatki Ornitologiczne, 50:206-227.Zawadzka D. Ciach M., Figarski T., Kajtoch Ł., Rejt Ł. 2013. Materiały do wyznaczania i określania stanu zachowania siedlisk ptasich w obszarach specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. GDOŚ, Warszawa.Zyska P. i inni. 1998. Waloryzacja przyrodnicza gminy Chojna, maszynopis. Biuro Konserwacji Przyrody w SzczecinieZyska P., Zyska E. 1997. Inwentaryzacja faunistyczna gminy Trzcińsko Zdrój, maszynopis. Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.45
PL0438.49

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Morenowy Las+0.05
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu "Myślibórz"*4.24
PL02Bogdanieckie Grądy+0.09
PL04A Dębno-Gorzów*17.03
PL02Długogóry+0.26
PL02Dębowa Góra+0.02
PL04Lasy Witnicko-Dębieńskie*9.30
PL04Lasy Witnicko-Dzieduszyckie*3.41
PL02Czapli Ostrów+0.03
PL04Gorzowsko-Krzeszycka Dolina Warty*4.51

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Address:
Email:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Szczecinie
Address:
Email:sekretariat.szczecin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLB320015
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY