Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

C

1.2 Site code

PLC020002

1.3 Site name

Łęgi Odrzańskie

1.4 First Compilation date

2001-08

1.5 Update date

2021-01

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site classified as SPA:2007-10
National legal reference of SPA designationrozp. Ministra Środowiska z dn. 12.01.2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków
Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):zmiana kodu na PLC - połączenie PLH020018 i PLB020008 (dostosowanie granic powiększenie) - 11.2019; zmiana granic OSO w 02.2022 r.-rozp

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.443400
Latitude:51.446100

2.2 Area [ha]

21350.4900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL43Lubuskie
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      214.47  0.00 
3270  info      18.51  0.00 
6210  info      11.19  0.00 
6410  info      23.3  0.00 
6430  info      11.92  0.00 
6440  info      144.25  0.00 
6510  info      1820.07  0.00 
9170  info      2656.9  0.00 
9190  info      165.36  0.00 
91E0  info      538.93  0.00 
91F0  info      2171.99  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
BA229Alcedo atthis    25  30   
BA056Anas clypeata           
BA052Anas crecca           
BA055Anas querquedula    20  25   
BA051Anas strepera    10         
BA041Anser albifrons    1000  1000         
BA043Anser anser    10  15         
BA039Anser fabalis    3000  3000         
BA028Ardea cinerea    200  250   
F1130Aspius aspius         
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina    500  700 
BA021Botaurus stellaris    10  11         
BA067Bucephala clangula           
M1337Castor fiber    100  200 
I1088Cerambyx cerdo    750  1500 
BA136Charadrius dubius    10  15         
BA031Ciconia ciconia    50  60         
BA030Ciconia nigra           
BA081Circus aeruginosus    35  40         
F1149Cobitis taenia         
BA038Cygnus cygnus    10   
BA238Dendrocopos medius    300  400   
BA236Dryocopus martius    60  70         
I1074Eriogaster catax    20000  35000 
I6169Euphydryas maturna    2000  4000 
BA321Ficedula albicollis    150  200   
BA320Ficedula parva           
BA153Gallinago gallinago    50  70         
I1082Graphoderus bilineatus         
BA127Grus grus    60  70         
BA075Haliaeetus albicilla    20  20   
BA075Haliaeetus albicilla     
BA022Ixobrychus minutus           
I1042Leucorrhinia pectoralis    12  18 
M1355Lutra lutra    15  25 
I1060Lycaena dispar    500  500 
BA070Mergus merganser    15  20   
BA073Milvus migrans     
BA074Milvus milvus     
M1323Myotis bechsteinii         
M1318Myotis dasycneme         
M1324Myotis myotis         
I1037Ophiogomphus cecilia    200  300 
I1084Osmoderma eremita    500  700 
BA072Pernis apivorus    15  20         
BA017Phalacrocorax carbo    60  80         
I6179Phengaris nausithous    500 
I6177Phengaris teleius    500 
BA234Picus canus    50  60   
F5339Rhodeus amarus         
F6144Romanogobio albipinnatus         
F1106Salmo salar         
BA165Tringa ochropus    10         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.47
N070.12
N1025.17
N1221.77
N1634.46
N172.84
N198.40
N230.77
N066.47
N070.12
N1025.17
N1221.77
N1634.46
N172.84
N198.40
N230.77

Total Habitat Cover

200.00000000000003

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HBi
MB02.02i
ME02o
LF02.03i
LF03.01i
LF03.02i
LG01i
HG05i
HJ02b
LJ02.05i
MXb
HA02i
HBi
MB02.02i
ME02o
LF02.03i
LF03.01i
LF03.02i
LG01i
HG05i
HJ02b
LJ02.05i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HBi
LF02.03i
LF03.01i
LG01i
MXb
MA03i
HBi
LF02.03i
LF03.01i
LG01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

Adamski A. 1994. Ekologia rozrodu kani rdzawej Milvus milvus w dolinie środkowej Odry. Ptaki Śląska. 10:19-36.Anioł-Kwiatkowska J., Macicka T., Kwiatkowski P., Weretelnik E. 1993. Chronione gatunki roślin terasy zalewowej Odry na tle zbiorowisk roślinnych. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1513,55: 157-183.Anonymus. 2002. www.ramsar.org. www.ramsar.org.Bednarz S. 1988. Orthoptera, Blattodea and Dermaphyta of Trzebnicko-Ostrzeszowskie Hills. Acta Zool. Cracov. 31,8: 363-382.BirdLife International/European Bird Census Council. 2000. Europaean bird populations: estimates and trends. BirdLife Inter., Cambridge (BirdLife Conservation). 10.Bobrowicz G. 1995. Ścinawskie Bagna. Dokumentacja do użytku ekologicznego. Legnica. Msc.Bobrowicz G. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego Łęg Korea w dolinie rzeki Odry. Wołów. Msc.Bobrowicz G. 1996. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego Naroczycki Łęg w dolinierzeki Odry. Wołów. Msc.Bobrowicz G. 1996. Projektowane Parki Krajobrazowe w Dolinie Odry na Dolnym Śląsku. Przegl. Przyr. 7,1:3-24.Bobrowicz G., Konieczny K. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Jemielno na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc.Bobrowicz G., Konieczny K. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Brzeg Dolny. PTPP pro Natura, Wrocław.Msc.Bobrowicz G. 2007. Inwentaryzacja siedlisk na obszarze ostoi Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" - raport. WWF-Polska Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc.Bobrowicz G. 2007. Inwentaryzacja wybranych gatunków fauny z załącznika II Dyrektywy Habitatowej na obszarze ostoi Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" - raport. WWF-Polska Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc.Bobrowicz G., Konieczny K. 2000. Osobliwości przyrodnicze gminy Wińsko i propozycje ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56,4: 5-31.Drozdowska B, Macicka T. 1994. Lasy zachodniej części Pradoliny Wrocławskiej. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1606,60: 53-93.Dudek I., Gottfried T. 2007. Przygotowanie planu ochrony siedlisk i gatunków nietoperzy wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej UE (92/43/EWG) dla odcinka doliny Odry pomiędzy miejscowościami Brzeg Dolny i Głogów. WWF-Polska, Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc.Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Zakł. Ekol. Ptaków UW, Wrocław. ss.526.Graczyk R. 1995. Bóbr europejski (Castor fiber fiber Linnaeus 1758) w dorzeczu Odry oraz jego wpływ na stosunki wodne i biocenotyczne. W: Człowiek i środowisko naturalne Jury. 3 Sympozjum Jurajskie. Zarząd ZJPK, Dąbrowa Górnicza. s. 83-124.Grimmett R.F.A., Jones T.A. (red.). 1989. Important Bird Areas in Europe. ICBP, Cambridge.Gromadzki M., Błaszkowska B., Chylarecki P., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M., Wójcik B. 2002. Sieć ostoi ptaków w Polsce. Wdrażanie Dyrektywy Unii Europejskiej o Ochronie Dzikich Ptaków. OTOP, Gdańsk.Gromadzki M., Dyrcz A., Głowaciński Z., Wieloch M. 1994. Ostoje ptaków w Polsce. OTOP, Bibl. Monitor. Środ., Gdańsk.Gromadzki M., Gromadzka J., Sikora A., Wieloch M. 2002. Wielkość populacji i trendy liczebności wybranych gatunków ptaków lęgowych w Polsce w latach 1991-2002. ZO PAN, Gdańsk. Msc.Gutowski J.M. 1988. Kózkowate parków narodowych i rezerwatów przyrody. Ochr. Przyr. 46: 281-307.Heath M.F., Evans M.I. (red.). 2000. Important Bird Areas in Europe. Cambridge, Northern Europe, BirdLife International. 1.Jankowski W., Świerkosz K. (red.). 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia. Fundacja IUCN Polska, Warszawa.Kisiel P. 2007 Inwentaryzacja płazów i gadów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w Nadleśnictwie Miękinia, mscr.Kisiel P., Lewandowski W., Suchan T. 2007. Raport z inwentaryzacji gatunków owadów, płazów, gadów i ssaków wymienionych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie. Msc.Kozioł E., Macicka-Pawlik T. 1995. Dokumentacja przyrodnicza użytku ekologicznego Starorzecze koło Przychowej, gm. Ścinawa. Fulica, Wrocław. Msc.Liro A. (red.). 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUCN Polska, Warszawa.Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.Macicka T., Wilczyńska W. 1988. Lasy liściaste Ścinawskiego Obniżenia Odry. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 974,40: 131-171.Macicka T., Wilczyńska W. 1993. Aktualna roślinność doliny środkowej Odry i jej zagrożenia. W: L. Tomiałojć (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. IOP PAN, Kraków. s. 49-60.Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. Roślinność rezerwatu wodnego Odrzyska koło Glinian i jego otulina. W: Anioł-Kwiatkowska J. (red.). Ochrona przyrody w południowo-zachodniej Polsce. Szata roślinna rezerwatów przyrody woj. wrocławskiego. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1667,62: 125-157.Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996. Kotewka orzech wodny Trapa natans i salwinia pływająca Salvinia natans w starorzeczach środkowego biegu Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52,3: 110-114.Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996. Zbiorowiska roślinne starorzeczy w dolinie środkowego biegu Odry. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1735, 64: 73-120.Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1998. Wartości przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry I. Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne. 74: 165-200.Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1998. Interesujące elementy przyrody żywej projektowanego Nadodrzańskiego Wrocławsko-Ścinawskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54,5: 98-106.Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1998. Wartości przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 74: 165-200.Malkiewicz A. 1997. Wyznaczenie terenów ważnych dla zachowania motyli dziennych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy i projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry I na odcinku od Brzegu Dolnego do Małowic. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc.Malkiewicz A., Matraj M., Stelmaszczyk R. 2007. Sprawozdanie z inwentaryzacji gatunków motyli z załączników 2. i 4. DS UE i wybranych gatunków zagrożonych w SOO Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie". WWF-Polska, Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc.Ogielska M., Konieczny K. 1999. Herpetofauna pradoliny Odry w okolicach Wrocławia: dwa lata po wielkiej powodzi. Przegl. Zool. 43, 3-4: 207-214.Osieck E. 2000. Guidance notes for the selection of important Bird Areas in Europaean Union Memeber States and EU accession countries. Draft IBA Workshop Brussels,30 March-2Apr.2000. Msc.Owczarek S., Szlachetka A. 1996. Inwentaryzacja ornitologiczna gminy Rudna. Urząd Wojew., Legnica. Mat, niepubl.Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. (red.). 2000. Atlas zalewowych obszarów Odry. WWF-Deutschland, WWF-Auen-Institut.Sikora A., Rhde Z., Gromadzki M., Neubauer G., Chylarecki P. 2007 Atlas rozmieszczenia ptaków legowych Polski 1985-2004 Bogucki Wyd. Nauk., PoznańSzlachetka A. (red.). 1996. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Rudna. FEZL Zielona Akcja, Legnica. Msc.Świerkosz K. (red.). 2000. Propozycje do ostoi Natura 2000. Cz I. (odcinek Brzeg Dolny - Nowa Sól). POPiEK, DFE, Wrocław.Walczak M., Lubelska T., Radziejowski J., Smogorzewska M. 1993. Obszary chronione w Polsce. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Warszawa. Msc. ss. 229.Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia.Wilk T., Jujka M., Krogulec J., Chylarecki P. 2010 Ostoje ptaków o znaczeniu międzynarodowym OTOP Markiwww.ramsar.org. 2002. www.ramsar.org.WZR wojew. dolnośląskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data).Załuski T. 1985. Łąki selernicowe (związek Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966) w Polsce. Monogr. Bot. 77:Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). 1993. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Kraków. ss. 310.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.56
PL030.16
PL0428.99

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Dolina Baryczy*24.18
PL02Zabór+0.17
PL03Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy*0.16
PL02Odrzysko+0.02
PL04Dolina Odry*4.81
PL02Łęg Korea*0.37

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Address:
Email:
Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 maja 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLB020008
Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/2446/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Odrzańskie PLH020018
Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/4042/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLC020002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY