Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020003

1.3 Site name

Dolina Łachy

1.4 First Compilation date

2002-10

1.5 Update date

2017-02

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.714200
Latitude:51.453000

2.2 Area [ha]

958.5100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.00 
3260  info      0.1  0.00 
6210  info      0.00 
6230  info      1.8  0.00 
6410  info      47  0.00 
6510  info      92  0.00 
9170  info      18  0.00 
91E0  info      51  0.00 
91F0  info      14  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus           
A1188Bombina bombina           
M1337Castor fiber             
I1088Cerambyx cerdo    1300  1800  adults   
F1149Cobitis taenia       
I1074Eriogaster catax       
M1355Lutra lutra       
F1145Misgurnus fossilis    30   
M1324Myotis myotis           
I1084Osmoderma eremita    400  700  adults   
I6179Phengaris nausithous       
I6177Phengaris teleius       
M1335Spermophilus citellus           
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1011.83
N1250.63
N1631.13
N172.88
N193.53

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Obszar obejmuje fragment doliny rzeki Łachy (dopływu Baryczy) na długości 10 km. W międzywalu i jegonajbliższym otoczeniu występują dobrze zachowane i wykształcone zbiorowiska roślinne. Teren ten jest słabozróżnicowany, nizinny, poprzecinany siecią kanałów i cieków naturalnych. W większej części leży na terasiezalewowej, rozwiniętej wśród łagodnych pagórów morenowych. Ponad połowa obszaru stanowi zbiorowiskanizinnych łąk kośnych i pastwiska, zaś blisko 40% to zbiorowiska leśne z przewagą lasów o charakterzenaturalnym. Północno-wschodnia część obszaru zajęta jest przez tereny podmokłe (olsy, turzycowiska). Wczęści środkowej zaznacza się przewaga lasów łęgowych i grądowych. W części południowej znajdują się płatyłąk zmiennowilgotnych, wydmy śródlądowej z murawami napiaskowymi oraz łąki świeże. Od 2008 r. PolskieTowarzystwo Ochrony Przyrody "Salamandra" we współpracy z Polskim Towarzystwem Ochrony PrzyrodyproNatura prowadzi w obrębie obszaru program reintrodukcji susła moręgowanego (Spermophilus citellus). Jeśliosiągnięte zostaną cele programu i uda się stworzyć stabilną populację gatunku w granicach ostoi, zasadnymbędzie uznanie go za przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Łachy, który stanowi jedyne na Dolnymśląsku miejsce występowania susła moręgowanego. Park Podworski w Głębowicach stanowi ważną ostoje dlakozioroga dobosza Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita.

4.2 Quality and importance

Obszar obejmuje cenną mozaikę dobrze zachowanych lasów liściastych i ekstensywnie użytkowanych łąk. Obszar stanowi jedną z najważniejszych ostoi kozioroga dębosza Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita na Dolnym śląsku oraz znaczącą w skali krajowej. Tereny podmokłe stanowią cenne siedliska dla płazów. Od roku 2008 obszar jest także terenem reintrodukcji susła moręgowanego Spermophilus citellus*.6510 Nizinne i podgórskie łąki użytkowane ekstensywnie oraz 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe.Znacząca część siedlisk utrzymana w stanie właściwym (FV) lub niezadowalającym (U1). Na terenie obszaru łąki kośne rozwijają się prawidłowo i w większości są objęte regularną gospodarką łąkarską. Łąki zmiennowilgotne nie są regularnie użytkowane we wszystkich płatach, jednak podobnie jak łąki świeże 6510 charakteryzują się bogatym składem gatunkowym. Z tego względu oba siedliska otrzymały ocenę ogólną B (dobra). 2330 murawy śródlądowe z murawami napiaskowymi Siedlisko posiadające bogatszy skład gatunkowy niż typowo wykształcone murawy charakteryzuje się występowaniem głównie szczotlichy siwej Corynephorus canescens. Występują też cenne gatunki roślin jak: kocanki piaskowe Helichrysum arenarium, sitniczka szczecinowata Isolepis etacea. Siedlisko w obszarze obecnie objęte jest wypasem co zapobiega nawrotom sukcesji (zarastanie olszą). Z uwagi na niewielkie izolowane wystąpienie siedliska w obszarze, zostało one ocenione z kategorią C (znacząca). 9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Siedlisko zajmuje największą powierzchnię z siedlisk leśnych w obszarze. Siedlisko zniekształcone jest poprzez udział sosny Pinus sylvestris i świerka pospolitego Picea abies w drzewostanie i brakiem graba Carpinus betulus. Z tego względu nadano mu ocenę ogólną C (znacząca).91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Siedlisko typowo wykształcone związane z rzeką Łachą (Graniczna Woda), jej dopływami oraz terenami o wysokim poziomie wód gruntowych. Występuje w postaci niewielkich płatów. Charakteryzuje się występowaniem bogatej warstwy podszytu i runa. Siedlisko dobrze zachowane w obszarze - ocena ogólna B (dobra).91F0 Łęgowe lasy dębowo świązowo - jesionowe Siedlisko o mało zróżnicowanej strukturze pionowej z wyraźną dominacją wielowiekowego dębu szypułkowego Quercus robur. W obszarze zajmuje stosunkowo niewielką powierzchnię, jednakże stanowi ważne siedlisko dla bezkręgowców saproksylicznych - ocena ogólna C (znacząca). 1308 Barbastella barbastellus oraz 1324 Myotis myotis Brak istotnych zimowisk dla gatunków w obszarze, obszar stanowi głównie miejsce żerowania gatunków. Mopek - ocena ogólna B, w tym: Populacja: gatunek głównie żerujący w obszarze - ocena C;Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja nieizolowana - ocena C.Nocek duży - ocena ogólna C, w tym: Populacja: gatunek głównie żerujący w obszarze - ocena C;Zachowanie: ocena C, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja nieizolowana - ocena C.1355 wydra Lutra lutra*1166 traszka grzebieniasta Triturus cristatusGatunek nieliczny, występujący na dwóch stanowiskach w obszarze ocenionych jako dobrze zachowane. Populacja: gatunek występujący na dwóch stanowiskach w obszarze - ocena B;Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja izolowana - ocena B.1188 kumak nizinny Bombina bombinaGatunek liczny występujący na kilkunastu stanowiskach w obszarze, zwiany z niewielkimi oczkami wodnymi i starorzeczami.Populacja: gatunek występujący na kilkunastu stanowiskach w obszarze - ocena B;Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja izolowana - ocena B.6177 modraszek telejus Phengaris teluis (= 1059, Maculinea teleius) i 6179 modraszek nausitous Phengaris nausithous (= 1061, Maculinea nausithous)Niewielka populacje gatunków w obszarze związane z użytkowanymi wilgotnymi łąkami w mozaice łąk świeżych poprzecinanych rowami melioracyjnymi. 6177 modraszek telejus - ocena ogólna C, w tym: Populacja: niewielka populacja występująca na pojedynczym stanowisku - ocena C;Zachowanie: ocena C, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja izolowana - ocena C.6179 modraszek nausitous - ocena ogólna C, w tym: Populacja: niewielka populacja występująca na pojedynczym stanowisku - ocena C;Zachowanie: ocena C, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja izolowana - ocena C.1084 pachnica dębowa Osmoderma eremita i 1088 kozioróg dębosz Cerambyx cerdo Najliczniejsze gatunki w obszarze: pachnica dębowa stwierdzona na 68 stanowiskach , natomiast kozioróg dębosz został stwierdzony na stwierdzony na 169 stanowiskach. Najważniejszą ostoją dla gatunków w obszarze jest Podworski Park w Głębowicach, w którym występują kilkusetletnie dęby. 1084 pachnica dębowa - ocena ogólna B, w tym: Populacja: gatunek bardzo liczny stwierdzony na 68 stanowiskach - ocena A;Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja nieizolowana - ocena B.1088 kozioróg dębosz - ocena ogólna B, w tym: Populacja: gatunek bardzo liczny stwierdzony na 169 stanowiskach - ocena A;Zachowanie: ocena B, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja nieizolowana - ocena B.1074 barczatka kataks Eriogaster catax Populacja: Pojedyncze stanowiska gatunku w obszarze związane z zaroślami tarniny występującymi w krajobrazie rolniczym - ocena C;Zachowanie: ocena C, w tym: Stopień zachowania siedliska: II elementy dobrze zachowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja izolowana - ocena C.1149 koza Cobitis taenia i 1145 piskorz Misgurnus fossilis Gatunki występujące w obszarze w górnym odcinku Łachy (Graniczna Woda) i jej dopływach. Z uwagi na fakt, iż w cieku obserwuje się bardzo niskie stany wód populacje obu gatunków określić można jako nieliczna, stąd ocena ogólna (C). 1149 koza - ocena ogólna C, w tym: Populacja: pojedyncze osobniki w obszarze - ocena C;Zachowanie: ocena C, w tym: Stopień zachowania siedliska: III elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja izolowana - ocena C.1145 piskorz - ocena ogólna C, w tym: Populacja: w obszarze stwierdzono występowanie kilkudziesięciu osobników - ocena C;Zachowanie: ocena C, w tym: Stopień zachowania siedliska: III elementy średnio zachowane lub częściowo zdegradowane; Możliwość odtworzenia: nie oceniano; Izolacja: populacja izolowana - ocena C.1134 różanka Rhodeus sericeus amarus (= 5339, Rhodeus amarus)*Na etapie prac terenowych prowadzonych w ramach opracowywanego planu zadań ochronnych dla obszaru nie potwierdzono występowania siedlisk przyrodniczych: 3260* nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosienniczników Ranunculion fluitans, 6120* ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe, 6230* górskie i niżowe murawy bliśniczkowe, 9190* kwaśne dąbrowy. Na etapie obowiązywania planu zadań ochronnych zweryfikowane zostaną informacje na temat występowania powyższych siedlisk w obszarze.* UWAGA: Siedlisko/gatunek czeka na akceptację zmiany statusu przez Komisję Europejską. Wiążące zapisy co do kwalifikacji jako przedmiot ochrony znajdują się w punktach 3.1 i 3.2

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
MA05.01o
MA07b
MA08i
MA11b
HB02.04i
LG05.04i
HG05.06i
MH01b
LI01i
MI02i
LJ02.15b
MJ03.01i
HK02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Bobrowicz G., Konieczny K. 1996. Dendroflora parku podworskiego w Głębowicach. Msc. <br/><br/>Bobrowicz G., Konieczny K. 1999. Waloryzacja przyrodnicza gminy Wińsko na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc.<br/><br/><br/>Bobrowicz G., Konieczny K. 2000. Osobliwości przyrodnicze gminy Wińsko i propozycje ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz.56,4: 5-31.<br/><br/>Dajdok Z., Kącki Z. 1999. Inwentaryzacja botaniczna kompleksu łąkowego Ruskie Łąki. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc. <br/><br/>GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT <br/><br/>Konieczny K. 1999. Inwentaryzacja zoologiczna kompleksu łąkowego Ruskie Łąki. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc. <br/><br/>Konieczny K. 2001. Dolina Łachy. W: Ochrona przyrody w praktyce. Pro Natura, Wrocław. <br/><br/>Macicka-Pawlik T. 2000. Geobotaniczna waloryzacja Obszaru Chronionego Krajobrazu Wzgórza Trzebnickie. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 2264, 78: 75-105. <br/><br/>Mytych K. 2001. Motyle dzienne i ich wybiórczość środowiskowa w krajobrazie rolniczo-leśnym w okolicach Głębowic (powiat Wołów). LO Wołów. Msc.<br/>

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020003
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY