Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020018

1.3 Site name

Łęgi Odrzańskie

1.4 First Compilation date

2001-08

1.5 Update date

2014-04

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:               
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.437300
Latitude:51.446300

2.2 Area [ha]

20223.0400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL43Lubuskie
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      202.23  0.00 
3260  info      2.02  0.00 
3270  info      10.11  0.00 
6210  info      2.02  0.00 
6410  info      202.23  0.00 
6430  info      101.12  0.00 
6440  info      242.68  0.00 
6510  info      1820.07  0.00 
9170  info      1415.61  0.00 
91E0  info      465.13  0.00 
91F0  info      3842.37  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber         
I1088Cerambyx cerdo         
F1149Cobitis taenia         
I1074Eriogaster catax         
I1065Euphydryas aurinia               
F1124Gobio albipinnatus         
I1052Hypodryas maturna         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
I1061Maculinea nausithous         
I1059Maculinea teleius         
M1323Myotis bechsteinii         
M1318Myotis dasycneme         
M1324Myotis myotis         
I1037Ophiogomphus cecilia         
I1084Osmoderma eremita         
F1134Rhodeus sericeus amarus         
F1106Salmo salar         
A1166Triturus cristatus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N066.81
N070.12
N1025.39
N1219.09
N1636.23
N172.88
N198.76
N230.72

Total Habitat Cover

100

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HBi
MB02.02i
ME02o
LF02.03i
LF03.01i
LF03.02i
LG01i
LJ02.05i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HBi
LF02.03i
LF03.01i
LG01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Anioł-Kwiatkowska J., Macicka T., Kwiatkowski P., Weretelnik E. 1993. Chronione gatunki roślin terasy zalewowej Odry na tle zbiorowisk roślinnych. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1513,55: 157-183.<br/><br/>Bednarz S. 1988. Orthoptera, Blattodea and Dermaphyta of Trzebnicko-Ostrzeszowskie Hills. Acta Zool. Cracov. 31,8: 363-382.<br/><br/>Bobrowicz G. 1995. Ścinawskie Bagna. Dokumentacja do użytku ekologicznego. Legnica. Msc. <br/><br/>Bobrowicz G. 1996. Projektowane Parki Krajobrazowe w Dolinie Odry na Dolnym Śląsku. Przegl. Przyr. 7,1: 3-24.<br/><br/>Bobrowicz G. 1996a. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego rezerwatu "Łęg Korea" w dolinie rzeki Odry. UWoj. Legnica (mat. niepubl.). <br/><br/>Bobrowicz G. 1996b. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego "Naroczycki łęg" w dolinie rzeki Odry. UWoj. Legnica (mat. niepubl.). <br/><br/>Bobrowicz G. 2007. Inwentaryzacja siedlisk na obszarze ostoi Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" - raport. WWF-Polska Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc. <br/><br/>Bobrowicz G. 2007. Inwentaryzacja wybranych gatunków fauny z załącznika II Dyrektywy Habitatowej na obszarze ostoi Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie" - raport. WWF-Polska Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc. <br/><br/>Bobrowicz G., Konieczny K. 2000. Osobliwości przyrodnicze gminy Wińsko i propozycje ich ochrony. Chrońmy Przyr. Ojcz. 56,4: 5-31.<br/><br/>Bobrowicz G., Konieczny K. 2000. Waloryzacja przyrodnicza gminy Jemielno na potrzeby miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc. <br/><br/>Bobrowicz G., Konieczny K. 2001. Waloryzacja przyrodnicza gminy Brzeg Dolny. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc. <br/><br/>Drozdowska B, Macicka T. 1994. Lasy zachodniej części Pradoliny Wrocławskiej. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1606,60: 53-93.<br/><br/>Dudek I., Gottfried T. 2007. Przygotowanie planu ochrony siedlisk i gatunków nietoperzy wymienionych w załącznikach Dyrektywy Siedliskowej UE (92/43/EWG) dla odcinka doliny Odry pomiędzy miejscowościami Brzeg Dolny i Głogów. WWF-Polska, Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc. <br/><br/>Graczyk R. 1995. Bóbr europejski (Castor fiber fiber Linnaeus 1758) w dorzeczu Odry oraz jego wpływ na stosunki wodne i biocenotyczne. W: Człowiek i środowisko naturalne Jury. 3 Sympozjum Jurajskie. Zarząd ZJPK, Dąbrowa Górnicza. s. 83-124.<br/><br/>Gutowski J.M. 1988. Kózkowate parków narodowych i rezerwatów przyrody. Ochr. Przyr. 46: 281-307.<br/><br/>Jankowski W., Świerkosz K. (red.). 1995. Korytarz ekologiczny doliny Odry. Stan - funkcjonowanie - zagrożenia. Fundacja IUCN Polska, Warszawa. <br/><br/>Kisiel P. 2007 Inwentaryzacja płazów i gadów z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w Nadleśnictwie Miękinia, mscr. <br/><br/>Kisiel P., Lewandowski W., Suchan T. 2007. Raport z inwentaryzacji gatunków owadów, płazów, gadów i ssaków wymienionych w II załączniku Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej w Nadleśnictwie Oborniki Śląskie. Msc. <br/><br/>Kozioł E., Macicka-Pawlik T. 1995. Dokumentacja przyrodnicza użytku ekologicznego Starorzecze koło Przychowej, gm. Ścinawa. Fulica, Wrocław. Msc. <br/><br/>Liro A. (red.). 1998. Strategia wdrażania krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Fundacja IUCN Polska, Warszawa. <br/><br/>Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.<br/><br/>Macicka T., Wilczyńska W. 1988. Lasy liściaste Ścinawskiego Obniżenia Odry. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 974,40: 131-171.<br/><br/>Macicka T., Wilczyńska W. 1993. Aktualna roślinność doliny środkowej Odry i jej zagrożenia. W: L. Tomiałojć (red.). Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. IOP PAN, Kraków. s. 49-60.<br/><br/>Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1995. Roślinność rezerwatu wodnego Odrzyska koło Glinian i jego otulina. W: Anioł-Kwiatkowska J. (red.). Ochrona przyrody w południowo-zachodniej Polsce. Szata roślinna rezerwatów przyrody woj. wrocławskiego. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1667,62: 125-157.<br/><br/>Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996. Kotewka orzech wodny Trapa natans i salwinia pływająca Salvinia natans w starorzeczach środkowego biegu Odry. Chrońmy Przyr. Ojcz. 52,3: 110-114.<br/><br/>Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1996. Zbiorowiska roślinne starorzeczy w dolinie środkowego biegu Odry. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1735, 64: 73-120.<br/><br/>Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1998. Interesujące elementy przyrody żywej projektowanego Nadodrzańskiego Wrocławsko-Ścinawskiego Parku Krajobrazowego. Chrońmy Przyr. Ojcz. 54,5: 98-106.<br/><br/>Macicka-Pawlik T., Wilczyńska W. 1998. Wartości przyrodnicze projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry I. Acta Univ. Wrat. Prace Botaniczne. 74: 165-200.<br/><br/>Malkiewicz A. 1997. Wyznaczenie terenów ważnych dla zachowania motyli dziennych na terenie Parku Krajobrazowego Dolina Jezierzycy i projektowanego Parku Krajobrazowego Dolina Odry I na odcinku od Brzegu Dolnego do Małowic. PTPP pro Natura, Wrocław. Msc. <br/><br/>Malkiewicz A., Matraj M., Stelmaszczyk R. 2007. Sprawozdanie z inwentaryzacji gatunków motyli z załączników 2. i 4. DS UE i wybranych gatunków zagrożonych w SOO Natura 2000 "Łęgi Odrzańskie". WWF-Polska, Biuro Programu Odra, Wrocław. Msc. <br/><br/>Ogielska M, Konieczny K. 1999. Herpetofauna pradoliny Odry w okolicach Wrocławia: dwa lata po wielkiej powodzi. Przegl. Zool. 43, 3-4: 207-214.<br/><br/>Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. (red.). 2000. Atlas zalewowych obszarów Odry. WWF-Deutschland, WWF-Auen-Institut. <br/><br/>Szlachetka A. (red.). 1996. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Rudna. FEZL Zielona Akcja, Legnica. Msc. <br/><br/>Świerkosz K. (red.). 2000. Propozycje do ostoi Natura 2000. Cz I. (odcinek Brzeg Dolny - Nowa Sól). POPiEK, DFE, Wrocław. <br/><br/>Walczak M., Lubelska T., Radziejowski J., Smogorzewska M. 1993. Obszary chronione w Polsce. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Warszawa. Msc. ss. 229.<br/><br/>Walczak M., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. IOŚ, III wyd., Warszawa. <br/><br/>www.ramsar.org. 2002. www.ramsar.org. <br/><br/>WZR wojew. dolnośląskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). <br/><br/>Załuski T. 1985. Łąki selernicowe (związek Cnidion dubii Bal.-Tul. 1966) w Polsce. Monogr. Bot. 77: <br/><br/>Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). 1993. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Inst. Bot. PAN, Kraków. ss. 310.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.44
PL030.16
PL040.04

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy*0.16
PL04Dolina Baryczy*0.04
PL02Skarpa Storczyków*0.27
PL02Odrzysko*0.06
PL02Zabór+0.10

Designated at international level:

Type Site name Type Cover [%]
Other Park Krajobrazowy Dolina Jezierzycy*0.16
Dolina Baryczy*0.04
Skarpa Storczyków*0.27
Odrzysko*0.06
Zabór+0.10

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020018
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY