Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020021

1.3 Site name

Wzgórza Kiełczyńskie

1.4 First Compilation date

2003-11

1.5 Update date

2021-09

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2006-09
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 02.09.2021 r. w spr. soo Wzgórza Kiełczyńskie (PLH020021)
Explanation(s):Powiększenie - 03.2007 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.630100
Latitude:50.818400

2.2 Area [ha]

403.6400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      0.43  0.00 
6510  info      0.23  0.00 
8150  info      0.1  0.00 
8220  info      1.38  0.00 
9170  info      36.39  0.00 
91I0  info  X     28.25  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum    300  500 
M1324Myotis myotis    51  100 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
1314Myotis daubentonii    11  50         
1309Pipistrellus pipistrellus    11  50         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N125.04
N1632.23
N1728.96
N1933.77

Total Habitat Cover

100.00000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
MA10.01o
MF04.01o
MG01.04o
MG05.04o
HI01i
HI02i
MJ01.01o
HJ03.01i
HK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Świerkosz K. Reczyńska K. 2015. Uzupełnienie stanu wiedzy o przedmiotach ochrony w obszarze Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021 w zakresie siedlisk przyrodniczych 9190 kwaśne dąbrowy oraz 91I0 ciepłolubne dąbrowy 2.Gottfried T. 2013. Ekspertyza przyrodnicza wykonana na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021. Nietoperze.3.Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska Czerwona Księga Roślin Inst. Bot. PAN, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków4.Świerkosz K. Reczyńska K. 2013. Ekspertyza przyrodnicza wykonana na potrzeby opracowania planu zadań ochronnych Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021. Siedliska przyrodnicze. 5.Świerkosz K., Szczęśniak E. 2003. Stan populacji i zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku. W: Z. Kącki (red.) Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. Inst. Biol. Rośl. UWr-PTOP „pro Natura”, Wrocław. 69-83.6.Świerkosz K., Żołnierz L., Kromer K., Kordiak E., Malinowski B., Góral G., Drozdowska M., Zając O, Mazur L., Dzięcielski J., Zaremba W., Cieślak M., Śnigucki P. 2007 Krajowy plan zarządzania gatunkiem zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum. Ministerstwo Środowiska pp. 1-23.7.Żołnierz L., Kromer K., Świerkosz K. 2008. Ladder spleenwort (Asplenium adulterinum Milde) in Poland - distribution, population state and conservation plan framework W: Club mosses, horsetails and ferns in Poland - resources and protection / Ewa Szczęśniak, Edyta Gola (editors) : Polish Botanical Society ; Institute of Plant Biology University of Wrocław. P. 29-45

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0398.21

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Ślężański Park Krajobrazowy*98.21

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 21 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Wzgórza Kiełczyńskie PLH020021
Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2017/3918/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020021
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY