Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020036

1.3 Site name

Dolina Widawy

1.4 First Compilation date

2004-05

1.5 Update date

2021-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r. Powiększenie 12.2012 r. (kompensacja);Powiększenie pow. - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.907800
Latitude:51.212300

2.2 Area [ha]

2279.2300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      20.74  0.00 
3270  info      0.58  0.00 
6410  info      0.6  0.00 
6430  info      10.08  0.00 
6440  info      40.59  0.00 
6510  info      7.58  0.00 
9170  info      230.69  0.00 
9190  info      0.16  0.00 
91E0  info      17.16  0.00 
91F0  info      462.79  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius      11000 
M1308Barbastella barbastellus          DD 
A1188Bombina bombina    150  300 
M1337Castor fiber    130  240 
I1088Cerambyx cerdo    75  75  logs   
F1149Cobitis taenia    12000  12000 
I1086Cucujus cinnaberinus         
I1074Eriogaster catax    200  2000 
I6169Euphydryas maturna    1200  5000 
M1355Lutra lutra    15  25 
I1060Lycaena dispar    40  100 
F1145Misgurnus fossilis          DD 
M1318Myotis dasycneme          DD 
M1324Myotis myotis          DD 
I1037Ophiogomphus cecilia    1500  1500       
I1084Osmoderma eremita    52  52  logs 
I6179Phengaris nausithous         
I6177Phengaris teleius         
F5339Rhodeus amarus    15000  15000 
F6144Romanogobio albipinnatus    40000  40000 
F1146Sabanejewia aurata         
A1166Triturus cristatus    50  350  localities 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0617.04
N1010.92
N1215.12
N1649.28
N197.12
N230.52
N0617.04
N1010.92
N1215.12
N1649.28
N197.12
N230.52

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02.03i
MA03b
MA03.01i
HA03.03i
LA10.01i
HB02.02i
MB02.04i
MB03i
MD01.01i
LD01.03i
MD02.02i
MG05.06i
MI01b
LI02i
HJ02.03.01i
HK02i
MK02.02i
MK02.03i
MK04.03b
MM01.02o
HM02.01i
MA02.03i
MA03b
MA03.01i
HA03.03i
LA10.01i
HB02.02i
MB02.04i
MB03i
MD01.01i
LD01.03i
MD02.02i
MG05.06i
MI01b
LI02i
HJ02.03.01i
HK02i
MK02.02i
MK02.03i
MK04.03b
MM01.02o
HM02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Anioł-Kwiatkowska J. 1992. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Wrocław. Woj. Konserwator Przyrody we Wrocławiu. Msc. 2. Błachuta J. 2011 Raport z inwentaryzacji gatunków ryb z Załącznika II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG w międzywalu Odry na odcinku Raków - Brzeg Dolny 3. Drapella-Hermansdorfer A., Lorenc M., Masztalski R., Świerkosz K., Wojtyszyn B. 1997. Wrocławska Odra - nurt życiodajny i śmiercionośny. Rocznik Wrocławski. 4: 37-80.4. Jankowski W. (red.). 2001. Inwentaryzacja przyrodnicza i waloryzacja pól irygacyjnych we Wrocławiu - część północna. Fulica - Jankowski Wojciech., Wrocław. Msc. 5. Jankowski W., Dunajski A., Paszkiewicz R., Żurawek R. 1998. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina Widawy. Fulica Jankowski Wojciech. Wrocław. Msc. 6. Jaśkiewicz M. 2004. Inwentaryzacja ornitologiczna ujścia Widawy. Msc. 7. Kotusz J. 0000 Dane niepublikowane (unpublished data). 8. Krukowski M., Świerkosz K. 2000. Biotoptypenkarten: C19 - Wrocław, nordwest; C20 - Uraz [in:] G. Rast, P. Obrdlik, P. Nieznański [eds.] Oder-Auen-Atlas. Umweltstiftung Deutschland, Auen Institut, Rastatt. 9. Lontkowski J., Okulewicz J., Drazny T. 1988. Ptaki (Non Passeriformes) pól irygacyjnych i terenów sąsiednich w północno-zachodniej części Wrocławia. Ptaki Śląska. 6: 43-96.10. Malkiewicz A. 2004. Dane niepublikowane (unpublished data). 11. Milewski A. 1998. Rozmieszczenie i liczebność dzięciołów (Picinae) we Wrocławiu. Muzeum Przyrodniczym Uniwersytetu Wrocławskiego. Msc. 12. Mrowiec R. 1999. Występowanie płazów na wybranych terenach prawobrzeżnej Odry, leżących w granicach miasta Wrocławia. Zakład Zoologii Kręgowców Instytutu Zoologicznego UWr., Msc. 13. Ostyński M. 1999. Gady prawobrzeżnej Odry na terenie miasta Wrocławia. Zakład Zoologii Kręgowców Instytutu Zoologicznego UWr., Msc. 14. Pielech R. 2011 Ekspertyza dotycząca zniszczenia siedliska 91E0 oraz siedlisk łąkowych w obszarze PLH020036 Dolina Widawy w wyniku przebudowy koryta Odry w ramach modyfikacji Wrocławskiego Węzła Wodnego 15. Pielech R. 2011 Raport z inwentaryzacji chronionych typów siedlisk przyrodniczych w międzywalu Odry na odcinku Raków - Brzeg Dolny 16. Rast G., Obrdlik P., Nieznański P. (red.). 2000. Atlas zalewowych obszarów Odry. WWF-Deutschland, WWF-Auen-Institut. 17. Słychan M. 1996. Ptaki pól irygacyjnych Wrocławia. Ptaki Śląska. 11: 133-150.18. Świerkosz K. 2001. Nature 2000 areas in Odra valley - preliminary report. [in:] Atlas Obszarów Zalewowych Odry (CD-ROM). Laboratory of Nature Protect. and Lands. Ecol.- Lowersilesian Sustainable Development Foundation. 19. Świerkosz K. 2002. Korytarz ekologiczny doliny Odry jako modelowy przykład wdrażania koncepcji Natura 2000 z uwzględnieniem jej aspektu systemowego. [w:] Kozłowski S., Kuśmierczyk J., Kamola M [red.] Bug. Rzeka która łączy. Ekologiczny Klub UNESCO - Pracownia na Rzecz Bioróżnorodności, Piaski. p. 93-101.20. Świerkosz K. 2004. Dane niepublikowane (unpublished data). 21. Świerkosz K., Krukowski M., Dunajski A., Bańkowski J. 1999. Waloryzacja ekologiczna lasów doliny Górnej i Środkowej Odry cz. I. Dolnośląska Fundacja Ekorozwoju. Wrocław, Msc. 22. URS/Scott Wilson 2011 Inwentaryzacja gatunków płazów i gadów wymienionych w II i IV Załączniku Dyrektywy Siedliskowej w obszarze kompensacji przyrodniczej inwestycji: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji Regionalnego Zarządu Go 23. URS/Scott Wilson 2011 Inwentaryzacja gatunków ssaków (bez nietoperzy) wymienionych w II i IV Załączniku Dyrektywy Siedliskowej w obszarze kompensacji przyrodniczej inwestycji: "Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji Regionalnego Z 24. Żuk K. 2011 Raport z inwentaryzacji gatunków bezkręgowców z Załącznika II i IV Dyrektywy Rady 92/43/EWG w międzywalu Odry na odcinku Raków - Brzeg Dolny 25. Badania GDOŚ 2012 (zgniotek cynobrowy) 26. Zając Tomasz, Brzezińska Agata Via Naturae Rozmieszczenie i liczebność populacji bobra europejskiego i wydry na terenie województwa dolnośląskiego, Wrocław 2012

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036
Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2014/1687/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 16 marca 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Widawy PLH020036
Link: https://edzienniki.duw.pl/legalact/2018/1396/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020036
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY