Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020037

1.3 Site name

Góry i Pogórze Kaczawskie

1.4 First Compilation date

2004-11

1.5 Update date

2019-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.059200
Latitude:50.995800

2.2 Area [ha]

35005.3000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3260  info      3.5  0.00 
6110  info      3.5  0.00 
6210  info      24.5  0.00 
6230  info      70.01  0.00 
6410  info      343.05  0.00 
6430  info      0.00 
6510  info      1827.28  0.00 
6520  info      238.04  0.00 
7140  info      3.5  0.00 
7220  info      3.5  0.00 
7230  info      3.5  0.00 
8150  info      3.5  0.00 
8160  info      3.5  0.00 
8210  info      3.5  0.00 
8220  info      3.5  0.00 
8310  info      3.5  0.00 
9110  info      469.07  0.00 
9130  info      357.05  0.00 
9150  info      150.52  0.00 
9170  info      2408.36  0.00 
9180  info      318.55  0.00 
9190  info      1361.71  0.00 
91E0  info      766.62  0.00 
91I0  info      0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4066Asplenium adulterinum           
M1308Barbastella barbastellus         
M1308Barbastella barbastellus   
M1308Barbastella barbastellus    50  100 
M1337Castor fiber           
M1337Castor fiber     
F1149Cobitis taenia         
P1902Cypripedium calceolus    20  20   
I6169Euphydryas maturna           
P4096Gladiolus palustris           
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra           
M1355Lutra lutra    10  20   
I1060Lycaena dispar           
M1323Myotis bechsteinii   
M1323Myotis bechsteinii         
M1318Myotis dasycneme   
M1318Myotis dasycneme         
M1324Myotis myotis    200  250 
M1324Myotis myotis         
M1324Myotis myotis    20  25 
I1084Osmoderma eremita           
I6179Phengaris nausithous           
I6177Phengaris teleius           
P1421Trichomanes speciosum     
A1166Triturus cristatus           
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N103.99
N1241.72
N1611.24
N1710.38
N1931.72
N230.95

Total Habitat Cover

100

Other Site Characteristics

Góry Kaczawskie należą do gór niskich, ale charakteryzują się skomplikowaną budową geologiczną i urozmaiconą rzeźbą, która jest wynikiem m.in. procesów erozyjnych. Góry te tworzą dwa pasma oddzielone głęboko wciętą doliną Kaczawy. Budują je krystaliczne wapienie dewońskie, kwarcyty, łupki oraz skały wulkaniczne (porfiry i keratofiry). Obszar obejmuje wschodnią część głównego grzbietu, na wschód od doliny Kaczawy oraz enklawę ze stanowiskami cennych zbiorowisk leśnych. Obszar jest w znacznej części zalesiony. Pozostałe fragmenty wykorzystywane są jako łąki, pastwiska i grunty orne.

4.2 Quality and importance

Jest to jeden z najcenniejszych i najlepiej zachowanych obszarów Sudetów Zachodnich. Jego bogactwo przyrodnicze uwarunkowane jest specyficzną budową geologiczną (występują tu wapienie, bazalty i serpentynity) oraz silnym zróżnicowaniem morfologicznym (liczne, głęboko wcięte wąwozy z reliktowymi koloniami górskich i rzadkich gatunków roślin i zwierząt) i niskim stopniem zagospodarowania. Jest to obszar kluczowy dla gatunków bazyfilnych i neutrofilnych. Stwierdzono tu 24 typy siedlisk z Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, a szczególnie dobrze zachowane buczyny i jaworzyny, oraz 18 gatunków z Załącznika II tej dyrektywy. Obszar jest kluczowym dla zachowania siedlisk *9810, *91I0, 9190, 9130, 6110, 8220, 8130, 7230, 6410 i 6210 w regionie dolnośląskim.Bogata flora roślin naczyniowych z kilkunastoma gatunkami storczyków oraz rzadkie gatunki roślin niższych. Prawdopodobnie występują tu: ginący (CR) mieczyk błotny Gladiolus palustris (w 2003 roku odnotowano tylko jeden pęd) oraz zanokcica serpentynowa Asplenium adulterinum (na jednym stanpowisku regularnie obserwuje się 28 do 31 okazów). Natomiast znajduje się tu jedno z dwóch odkrytych w Polsce stanowisk włosocienia cienistego Trichomanes speciosus - jedyne potwierdzone w roku 2008. Znajdujące się na terenie ostoi Jaskinie Połomu są jednym z największych zimowisk nietoperzy w Polsce. (zimuje tu w sumie ok. 400 osobników z 10 gatunków) oraz największym zimowiskiem nocka dużego i nocka rudego na Dolnym śląsku. Jest to także jedno z dwu znanych z południowo - zachodniej Polski stanowisk zimowych nocka łydkowłosego oraz ważne zimowe stanowisko mopka.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MBi
LC01.01.01i
LD01.01i
LD01.02i
LD02i
LE01.03i
LE03.01i
LE04.01i
LF03.01i
LG01.02i
LG01.04i
LG05i
LH04i
LI01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
LA04i
MBi
LC01.01.01i
LD01.01i
LF03.01i
LG01.02i
LH04i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1.Klub Przyrodników, 2004. Góry Kaczawskie - europejskie dziedzictwo przyrodnicze. 2.Anioł-Kwiatkowska J., Świerkosz K. 1992. Flora i roślinność rezerwatu Ostrzyca Proboszczowicka oraz jego otoczenia. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 48: 45-115.3.Anonymus, Atlas herpetologiczny Polski. Dbase. IOP PAN, Kraków. 4.Celiński F. 1965 Fragmenty lasów naturalnych w Górach Kaczawskich Ochrona Przyrody 31 53-765.Dyrcz A., Grabiński W., Stawarczyk T., Witkowski J. 1991. Ptaki Śląska. Zakł. Ekol. Ptaków UW, Wrocław. ss. 526.6.Furmankiewicz J., Furmankiewicz M. 2002 Bats hibernating in the natural caves in the Polish part of the Sudetes Przyroda Sudetów Zachodnich, Suplement 15-38 7.Furmankiewicz J., Furmankiewicz M., Telatyński S. 2002. Nowe obserwacje nocka łydkowłosego Myotis dasycneme (Boie,1825) w polskiej części Sudetów Zachodnich. Przyr. Sudet. Zach. 4: 152-156.8.Głowaciński Z. (red.). 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. 1-352.9.Górniak J., Furmankiewicz M. 2001. Nowe obserwacje nocka Bechsteina Myotis Bechsteinii w Sudetach. Studia Chiropt. 2: 87-90.10.Kliś T. 1991. Struktura i dynamika populacji zimujących nietoperzy w jaskiniach góry Połom w Górach Kaczawskich. Praca magisterska. Zakł. Ekol. Ptaków UW, Wrocław. Msc. ss. 56.11.Kliś T., Furmankiewicz J., Kokurewicz T. 2001. Zmiany liczebności i składu gatunkowego nietoperzy hibernujących w jaskiniach Góry Połom (Góry Kaczawskie, Sudety Zachodnie) w latach 1964-2001. Studia Chiropt. 2. 12.Krukowski M., Świerkosz K. - - - -. Localities of Trichomanes speciosum Willd. in Polska and their biogeographical implication. (w druku). Fern Gazette. 13.Kwiatkowski P. 1995. Szata roślinna projektowanego rezerwatu leśnego Wąwóz Lipy na Pogórzu Kaczawskim. Ochr. Przyr. 52: 167-184.14.Kwiatkowski P. 1996. Szata roślinna Bazaltowej Góry i jej otoczenia. Acta Univ. Wrat., Prace Bot. 1886, 70: 73-110.15.Kwiatkowski P. 2000. Notatki florystyczne z Gór Kaczawskich i ich Pogórza. (Sudety Zachodnie). Fragm. Flor. Geobot., ser. Polonica. 7: 105-116.16.Kwiatkowski P. 2001. Zbiorowiska leśne Pogórza Złotoryjskiego. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 8: 173-218.17.Kwiatkowski P. 2003. Podgórska ciepłolubna dąbrowa brekiniowa Sorbo torminali-Quercetum na Pogórzu Złotoryjskim. Fragm. Flor. Geobot. Polonica 10: 175-193.18.Kwiatkowski P. 2004. Cephalanthero-Fagetum Oberdorfer 1957 in the Kaczawskie Mts. Msc. 19.Liro A. (red.). 1995. Koncepcja krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska. Fund. IUCN Polska, Warszawa. ss. 205.20.Malkiewicz A., Kokot A. 2005 Nowe dane o rzadkich gatunkach motyli (Lepidoptera) na terenie Borów Dolnośląskich i Sudetów - kontynuacja II. Przyroda Sudetów 8 89-9621.Ochyra R., Szmajda P. (red.). 1991. Atlas of the geographical distribution of spore plants in Polska. Mosses. Institute of Botany, PAS, UAM, Kraków-Poznań. 7: 22.Postawa T., Gałosz W., Wołoszyn B.W. 1994. Wyniki zimowych spisów nietoperzy zebrane z pojedynczych stanowisk z różnych rejonów Polski. [In:] Wołoszyn B.W. (ed.). Zimowe spisy nietoperzy 1988 - 1992. Publ. CIC ISEZ PAN, Kraków. 23.Szkudlarek R., Paszkiewicz R. 1999. Zimowe stanowiska rzadkich gatunków nietoperzy w Sudetach Zachodnich. Przyr. Sudet. Zach. 2: 83-88.24.Świerkosz K., Szczęśniak E. Stan zachowania i stopień zagrożenia wybranych gatunków naskalnych na Dolnym Śląsku. W: Z. Kącki [red.]. Zagrożone gatunki flory naczyniowej Dolnego Śląska. w druku. 25.Wilczyńska W. 1974. Flora mchów i zbiorowiska mszaków Gór Kaczawskich. Monogr. Bot. 44: 1-112.26.Wołoszyn B. W. 1968. Badania nietoperzy Dolnego Śląska. Przegl. Zool. 12(2): 208-220.27.Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu, Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037 w województwie dolnośląskim na lata 2014-2023.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL021.97
PL0342.45

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Wąwóz Siedmicki+0.20
PL02Mszana i Obłoga+0.29
PL02Nad Groblą+0.24
PL02Wąwóz Myśliborski koło Jawora+0.03
PL02Wilcza Góra+0.00
PL03Park Krajobrazowy Chełmy*39.47
PL02Buki Sudeckie*0.50
PL02Góra Miłek+0.40
PL02Buczyna Storczykowa na Białych Skałach+0.03
PL03Rudawski Park Krajobrazowy*2.98
PL02Wąwóz Lipa+0.29

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat.wroclaw@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu z dnia 29 września 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Góry i Pogórze Kaczawskie PLH020037
Link: http://edzienniki.duw.pl/duw/Compatible/Details?Oid=33447

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020037
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY