Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH020069

1.3 Site name

Las Pilczycki

1.4 First Compilation date

2006-01

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-03
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:16.961500
Latitude:51.152800

2.2 Area [ha]

120.7300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL51Dolnośląskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6430  info      0.12  0.00 
6440  info      0.00 
9170  info      22  0.00 
91E0  info      0.00 
91F0  info      55  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus          DD 
A1188Bombina bombina                   
M1337Castor fiber                 
I1088Cerambyx cerdo    200  300   
F1149Cobitis taenia            DD       
I1074Eriogaster catax            DD       
I6169Euphydryas maturna         
M1355Lutra lutra                 
I1060Lycaena dispar           
F1145Misgurnus fossilis          DD       
M1318Myotis dasycneme          DD 
I1084Osmoderma eremita    150  200   
I6177Phengaris teleius         
F5339Rhodeus amarus            DD       
F6144Romanogobio albipinnatus            DD       
A1166Triturus cristatus                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.79
N101.07
N1680.83
N2312.30

Total Habitat Cover

99.99

Other Site Characteristics

Obszar położony jest w granicach administracyjnych miasta Wrocławia, u zbiegu Odry i jej lewobrzeżnego dopływu - ślęzy. Graniczy z terenami zabudowanymi, ogródkami działkowymi i rzeką Odrą. Obszar obejmuje w większości teren leśne w administracji Lasów Państwowych, a także tereny gminne, prywatne oraz w zarządzie innych jednostek Skarbu Państwa.Ze względu na położenie w dolinie Odry gleby obszaru należą głównie do rzędu gleb aluwialŹnych - mad rzecznych oraz do rzędu gleb zabagnionych - gleby gruntowo-glejoŹwe, wytworzone na słabo przepuszczalnym podłożu i pozostające pod stałym wpływem wysokiego zwierŹciadła wód gruntowych.Przez zachodnią część Obszaru przepływa uregulowana, niemająca charakteru cieku naturalnego rzeka ślęza, która uchoŹdzi w km 261,6 do Odry - stanowiącej północną granicę obszaru. W km 260,80 rzeki Odry zlokalizowany jest stopień wodny Rędzin, jeden z elementów drogi wodnej Odry, którego normalny poziom piętrzenia (NPP) wynosi 110,00 m n.p.m. W granicach obszaru nie występują znaczące powierzchnie wód stojących - znajdują się tu tylko zakola (starorzecza) Odry oraz małe oczka wodne położone w lesie. Poziom wód gruntowych na badanym terenie występuje w piaszczystych osadach holocenu i jest ściśle związany z Odrą.Obszar tworzy mozaika zbiorowisk leśnych Lasu Pilczyckiego, głównie łęgowych i grądowych oraz zespół nadbrzeżnych łąk, zarośli i zadrzewień wzdłuż dolin rzek. Obszar zachował ciągłość struktury i funkcji z lasami łęgowymi doliny Odry. Las Pilczycki stanowi ostoję rzadkich gatunków owadów uzależnionych od obecności skupisk starych, próchniejących i dziuplastych dębów: kozioroga dębosza Cerambyx cerdo i pachnicy dębowej Osmoderma eremita. W zbiorowiskach leśnych rosną chronione gatunki roślin, m.in: bluszcz pospolity Hedera helix, kalina koralowa Viburnum opulus oraz śnieżyczka przebiśnieg Galanthus nivalis, która występuje tu łanowo. Obszar jest miejscem występowania wielu chronionych gatunków ptaków, w tym co najmniej dwóch gatunków dzięciołów: czarnego Dryocopus martius oraz zielonosiwego Picus canus.Na terenie lasu zbiegają się dwa korytarze ekologiczne: doliny Odry i doliny ślęzy.Główną działalnością ludzką w granicach Obszaru jest działalność z zakresu gospodarki leśnej, jednakże z uwagi na położenie Lasu oraz rozwój na jego terenie funkcji ochronnych i rekreacyjno-wypoczynkowych ograniczane jest gospodarcze pozyskiwanie drewna. W związku ze spadkiem ograniczaniem działalności rolniczej w mieście, obecnie również w granicach obszaru obserwuje się zjawisko porzucania gruntów rolnych. Powierzchnia obszaru jest przecięta estakadą Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8.

4.2 Quality and importance

Na skraju lasów i zarośli wzdłuż rzeki ślęzy i Odry w niewielkich, wąskich płatach o szerokości 1ś2 m występują płaty siedliska 6430 ziołorośla górskie adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium. Związane są one przede wszystkim z nadrzecznymi łęgami (91E0) i zaroślami wierzbowymi, z którymi tworzą zwarty kompleks przestrzenny. Z uwagi na niewielkie znaczenie tego obszaru dla ochrony siedliska, uwzględniając również stan i perspektywy (teren wewnątrz aglomeracji miejskiej) oceniono reprezentatywność, powierzchnię względną, stan zachowania i ogólnie znaczenie obszaru dla jego ochrony jako C.Płat łąk reprezentujących siedlisko przyrodnicze 6440 łąki selernicowe Cnidion dubii został zidentyfikowany na powierzchni, która podawana była jako siedlisko ekstensywnie użytkowanych łąk świeżych (6510). Wielkość płata jest niewielka (powierzchnia względna C). W siedlisku występują gatunki typowe dla tego typu łąk aluwialnych, m.in: selernica żyłkowana Cnidium dubium, czosnek kątowaty Alium angulosum, fiołek mokradłowy Viola stagnina, krwiściąg lekarski Sanquisorba officinalis, olszewnik kminkolistny Selinum carvifolia, bukwica zwyczajna Betonica oficinalis. Wyżej wymienionym roślinom towarzyszą gatunki zielne typowe głównie dla łąk świeżych (reprezentatywność C). Płat siedliska jest silnie zdegradowany i opanowany przez gatunki ekspansywne, głównie trzcinnik piaskowy Calamagrostis epigeios i nawłoć póśną Solidago gigantea. W płacie znaczący udział ma także roślinność ruderalna rozwijająca się wzdłuż umocnionego płytami betonowymi rowu, przechodzącego przez środek płatu siedliska. Łąka jest od wielu lat nieużytkowana rolniczo (stan zachowania C). Płat zlokalizowany jest w południowo zachodniej części obszaru, nad rzeką ślęzą. Z uwagi na stan siedliska i jego wielkość uznano dla niego ocenę ogólna na C. Prawie cały kompleks Lasu Pilczyckiego stanowi mozaikę płatów dojrzałego łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego i płatów grądu środkowoeuropejskiego. Na wschód od drogi leśnej zlokalizowanej w środkowej części Lasu występują zwarte płaty właściwego grądu środkowoeuropejskiego Galio-Carpinetum 9170-1.Siedlisko to stanowi jeden z głównych przedmiotów ochrony obszaru, będąc jednocześnie siedliskiem dla wielu grup zwierząt. Wielowarstwowy drzewostan składa się głównie z grabu zwyczajnego Carpinus betulus, dębu szypułkowego Quercus robur i lipy drobnolistnej Tilia cordata. Lokalnie dobrze wykształcona jest warstwa krzewów. Charakterystyczną cechą jest aspekt wczesnowiosenny związany z łanowym rozwojem barwnie kwitnących roślin zielnych (reprezentatywność A, stan zachowania B). Siedlisko ma stosunkowo małą powierzchnię w porównaniu do tego typu lasów w dolinie Odry (21,72 ha, powierzchnia względna C) ale tworzy z tymi lasami wspólny ciąg istotny dla zachowania łączności między wschodnimi i zachodnimi płatami otaczającymi Wrocław (ocena ogólna B). Siedlisko przyrodnicze 91F0 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe Ficario-Ulmetum występujące w obszarze stanowi część zasobów tego siedliska w dolinie Odry - uważanych za jedne z większych w całej Europie. Siedlisko to stanowi główny przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Las Pilczycki, będąc jednocześnie siedliskiem dla wielu grup zwierząt - przedmiotów ochrony obszaru. W Lesie Pilczyckim występuje podtyp typowy łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego, związany z występowaniem okazjonalnych wezbrań w dolinie środkowej Odry. Powierzchnia siedliska została zmniejszona w odniesieniu do pierwotnej o ok. 5,38 ha na skutek budowy Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A-8). Obecnie należy więc wyróżnić dwa duże płaty siedliska: jeden pomiędzy rzeką ślęzą i Odrą a estakadą autostrady A-8 oraz drugi na wschód od autostrady do drogi leśnej w środkowej części kompleksu Lasu Pilczyckiego - zróżnicowane wiekiem drzewostanu i składem gatunkowym drzewostanu oraz warstwą krzewów i runem leśnym (powierzchnia względna C ze względu na stosunkowo niewielką powierzchnię do występowania tego typu łęgów nad Odrą). Na zachód od autostrady stanowisko łęgu ma doskonale wykształcony II piętrowy zwarty drzewostan z dominacją dojrzałych jesionów wyniosłych Faraxinus excelsior w towarzystwie starych dębów szypułkowych Quercus robur. W niższej warstwie występują wiązy Ulmus sp., klon polny Acer campestre i zwyczajny Acer platanoides, czeremcha zwyczajna Padus avium, lipa drobnolistna Tilia cordata, grab zwyczajny Carpinus betulus. W warstwie bujnej, wielogatunkowej krzewów dobrze widoczne są naturalne odnowienia drzew oraz inne krzewy, m.in. porzeczka czerwona Ribes spicatum, kalina koralowa Viburnum opulus. Warstwa zielna pokrywa całą powierzchnię. Wśród bylin szczególnie cenne są rozwijające się wczesną wiosną geofity, w tym łany śnieżyczki przebiśnieg Galanthus nivalis (reprezentatywność A). Na pniach drzew pną się kwitnące okazy bluszczu pospolitego Hedera helix. W drzewostanie występują - obce ekologicznie dla siedliska - pojedyncze świerki zwyczajne Pinus silvestris, jednakże można zaobserwować naturalny proces ich wypierania (stan zachowania B). Podobną charakterystykę na drugie stanowisko zlokalizowane na wschód od autostrady. Jednakże w drzewostanie występują pojedyncze okazy lub szpalery kasztanowca zwyczajnego Aesculus hippocastanum. We wschodniej części stanowisko to płaty dojrzałego łęgu dębowo-wiązowo-jesionowego współwystępujące z płatami grądu środkowoeuropejskiego tworzące mozaikę siedlisk trudną do rozpoznania terenowego i oznaczenia. Obszar istotny dla zachowania łączności między wschodnimi i zachodnimi płatami siedliska otaczającymi Wrocław (ocena ogólna B). Priorytetowe siedlisko przyrodnicze *91E0 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe, podtyp łęg wierzbowo-topolowy występuje w granicach obszaru jedynie na lewostronnej terasie Odry w powyżej jazu Rędzin, obejmując fragment lewego brzegu Odry oraz otoczenie dwóch starorzeczy. Obecnie siedlisko to jest mocno zdegenerowane, na drzewach pasożytuje jemioła, drzewa i krzewy są ścinane przez bobry, a runo miejscowo porasta inwazyjny rdestowiec. Warstwa krzewów jest stosunkowo uboga. Reprezentatywność, powierzchnia i stan zachowania oraz ocena ogólna C, z uwagi na stan siedliska, niewielką powierzchnię i małe znaczenie dla zachowania siedliska w dolinie Odry.W granicach obszaru Natura 2000 Las Pilczycki występuje ponadto szereg gatunków zwierząt. W obszarze występują dwa gatunki nietoperzy będące przedmiotami ochrony obszaru, jednak populacje obydwu gatunków nie zostały dotychczas w pełni rozpoznane. Nie odnaleziono dotychczas kryjówek rozrodczych ani zimowych 1308 mopka Barbastella barbastellus w obszarze. Cały kompleks leśny stanowi siedlisko tego gatunku, natomiast stare i dziuplaste drzewa z odstającą korą, których jest stosunkowo dużo w Lesie, mogą stanowić potencjalne kryjówki dla tego gatunku. W obszarze brak jest podziemnych schronień stanowiących potencjalne miejsca hibernacji. Populacja i aktywność tego gatunku nietoperza wymaga dalszego rozpoznania. Również nie odnaleziono dotąd kryjówek rozrodczych ani zimowych 1318 nocka łydkowłosego Myotis dasycneme. Siedlisko tego gatunku stanowią wody rzeki Odry wraz z 2 zakolami oraz nadrzeczny pas na Odrą i ślęzą. Populacja i aktywność tego gatunku nietoperza wymaga rozpoznania.Obszar stanowi ponadto jedynie tereny potencjalnego występowania 1355 wydry Lutra lutra (koryto rzeki ślęzy wraz ze strefą brzegową i siedliskami otwartymi; ujściowy odcinek ślęzy oraz tereny wzdłuż koryta Odry), które nie są dla tego gatunku atrakcyjne (uboga baza pokarmowa i brak atrakcyjnych schronień). Możliwe jest pojawianie się 1-2 osobników w granicach obszaru, jednak obszar nie stanowi dla tego gatunku istotnego siedliska, dlatego nie został on uznany za przedmiot ochrony w obszarze (D).W granicach obszaru stwierdzono ślady aktywności i żerowania 1-2 rodzin 1337 bobrów europejskich Castor fiber - na nadbrzeżu Odry i w obrębie jej starorzeczy, a także wzdłuż koryta rzeki ślęzy, widoczne są miejsca ich żerowania w postaci zgryzów krzewów lub drzew (głównie wierzb). Nie zaobserwowano miejsc rozrodu. Dotychczas gatunek ten nie był wykazywany w obszarze. Jednak z uwagi na wysoką liczebność gatunku w Polsce i na Dolnym śląsku oraz stosunkową niewielką populację w obszarze nie uznano tego gatunku za przedmiot ochrony (D). Wykonane w 2012 roku badania terenowe i opinia ekspertów wskazują na brak możliwości stałego występowania i istotnego znaczenia obszaru dla ochrony gatunków płazów i ryb wykazywanych wcześniej w granicach Obszaru, tj. 6144 głowacza białopłetwego Romanogobio albipinnatus, 5339 różanki Rhodeus amarus, 1145 piskorza Misgurnus fossilis. W Obszarze nie występowały i nie występują dogodne dla ww. gatunków siedliska. Gatunki te mogą jedynie incydentalnie pojawiać się w Obszarze w przypadku podwyższonego stanu wód w Odrze lub po powodzi, dlatego nie są one przedmiotem ochrony w obszarze.Siedliska 1060 czerwończyka nieparka Lycaena dispar są zlokalizowane na łąkach położonych w sąsiedztwie rzeki ślęzy. Stanowisko to wymaga jeszcze potwierdzenia szczegółową inwentaryzacją terenową. Wielkość populacji, stan zachowania, izolacja i ocena ogólna zostały ocenione jako C. W trakcie prac terenowych nad planem zadań ochronnych stwierdzono występowanie wzdłuż ślęzy oraz na obrzeżu łąki zlokalizowanej na działce nr 2/4 zarośli tarniny - rośliny żywicielskiej 1074 barczatki kataks Eriogaster catax. Ponieważ obserwacje obejmowały tylko jeden sezon wegetacyjnego, a obecnie gatunek ten jest z niepoznanych jeszcze powodów w regresie na terenie całego Dolnego śląska, nie stwierdzono występowania w obszarze osobników tego gatunku. Dotychczas gatunek ten nie był wykazywany jako przedmiot ochrony obszaru, ale z uwagi na występowanie w sąsiednich obszarach jego obecność w obszarze jest wysoce prawdopodobna, dlatego uznano za zasadne umieszczenie gatunku z kategorią D. Obszar jest natomiast bardzo ważny dla zachowania dużej (populacja B, stan zachowania A), lokalnej populacji (izolacja C) *1084 pachnicy dębowej Osmoderma eremita oraz innych bezkręgowców związanych z martwym drewnem na terenie Dolnego śląska. Siedliska ww. gatunku tworzą zasadniczo stare (ponad 100-letnie) dęby, które rosną w obrębie siedlisk leśnych w granicach obszaru (znaczna część starych dębów - charakteryzujących się dużym nasłonecznieniem - umiejscowiona jest w pasie drzewostanów o szerokości około 300 metrów od rzeki Odry na północnym skraju lasu Odry) oraz pojedyncze rozproszone drzewa rosnące po obu stronach rzeki ślęzy (na wale i międzywalu), na wysokości ulicy Rędzińskiej i w pobliżu estakady Autostradowej Obwodnicy Wrocławia A-8. Enklawy te należy wskazać jako kluczowe dla zachowania stanu populacji tych chrząszczy w obrębie Obszaru (ocena ogólna B). Potencjalna powierzchnia siedliska została zmniejszona o ponad 5 ha, w wyniku wycinki pasa drzew, w tym kilku dębów zasiedlonych przez pachnicę, na potrzeby budowy autostrady A-8. W efekcie populacja tego gatunku w obszarze została podzielona na dwie części przedzielone estakadą autostrady. Z uwagi na stosunkowo dużą wysokość estakady istnieje obecnie teoretyczna możliwość przemieszczania się osobników pomiędzy dwiema płatami lasu, jednak obecnie teren pod estakadą jest całkowicie pozbawiony roślinności krzewiastej i drzewiastej. W obszarze występuje też bardzo ważna populacja 1088 kozioroga dębosza Cerambyx cerdo, którego główne centrum występowania w kraju przypada właśnie na dolinę Odry. Siedliska gatunku tworzą stare ponad 100-letnie dęby, które rosną w obrębie siedlisk leśnych w granicach obszaru - znaczna część starych dębów charakteryzujących się dużym nasłonecznieniem umiejscowiona jest na północnym skraju lasu, niedaleko koryta Odry. Siedlisko tworzą również stare dęby, rosnące pojedynczo w obrębie wałów i międzywala rzeki ślęzy, w szczególności na lewym brzegu, na wysokości ulicy Rędzińskiej i w pobliżu estakady Autostradowej Obwodnicy Wrocławia (A-8). Potencjalna powierzchnia siedliska została również zmniejszona o 5 ha, w wyniku wycinki pasa drzew, w tym kilku dębów zasiedlonych przez kozioroga, na potrzeby budowy AOW. W efekcie metapopulacja tego gatunku w obszarze została podzielona na dwie części przedzielone estakadą autostrady. Istnieje możliwość pojawienia się nowych stanowisk kozioroga na drzewach, które zostały prześwietlone poprzez dokonaną wycinkę pasa drzew.Ważny i liczny przedmiot ochrony obszaru, związany z typem lasu występującym w obszarze stanowi 6169 przeplatka maturna Euphydryas maturna. Z uwagi na charakter Lasu Pilczyckiego pomimo, iż gatunek ten preferuje obrzeża lub śródleśne łąki, może być spotykany na terenie całego obszaru (z uwagi na bardzo liczne występowanie jesionu - rośliny żywicielskiej motyla).Badania terenowe wykazały występowanie rośliny żywicielskiej motyla 6177 modraszka telejusa Phengaris teleius - krwiściąga lekarskiego w obrębie siedliska 6440- łąki selernicowe, stąd łąkę tą uznano za siedlisko tego gatunku motyla.

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MB02.02i
LB02.03i
LB02.04i
HD01.02i
LD03.02o
ME01.02o
LF02.03i
LF03.02.01i
MG01i
MH04o
MJ02.03i
LK02.03i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
ME01.02o
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1.Ogielska M., Maślak R., Sergiel A., Majtyka T. 2012. Ekspertyza dotycząca populacji traszki grzebieniastej Triturus cristatus i kumaka nizinnego Bombina bombina w obszarze Las Pilczycki PLH020069<br/>2.Smolis A., Kadej M. 2012, Ekspertyza dotycząca stanu zachowania oraz liczebności populacji pachnicy dębowej Osmoderma eremita i kozioroga dobosza Cerambyx cerdo, granicach obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty – projektowanych Specjalnych Obszarów Ochrony siedlisk Natura 2000 „Las Pilczycki” PLH020069 oraz „Dolina Łachy” PLH020003<br/>3.Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych obszaru Natura 2000 PLH020069 Las Pilczycki w województwie dolnośląskim, RDOŚ Wrocław, K. Łapińska, R. Klodek, Wrocław 2011-13<br/>4.Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Miękinia na lata 2012-2021 (01.01.2012 – 31.12.2021)<br/>odnicy autostradowej A-8 dla miasta Wrocławia. Część przyrodnicza. Akszak Consulting. Msc.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No data

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska we Wrocławiu
Address:
Email:sekretariat@rdos.wroclaw.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH020069
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY