Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH040012

1.3 Site name

Nieszawska Dolina Wisły

1.4 First Compilation date

2002-09

1.5 Update date

2021-08

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC:2022-02
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 19.10.2021 r. w spr. soo Nieszawska Dolina Wisły (PLH040012)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.727500
Latitude:52.924200

2.2 Area [ha]

3891.7200

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL61Kujawsko-Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      1.2  0.00 
3150  info      60.69  0.00 
3270  info      10  0.00 
6210  info      0.00 
6430  info      7.43  0.00 
6510  info      77.77  0.00 
9170  info      0.39  0.00 
91E0  info      231.25  0.00 
91F0  info      4.28  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris          DD       
F1130Aspius aspius          DD 
A1188Bombina bombina               
M1352Canis lupus          DD       
M1337Castor fiber    10  18 
F1149Cobitis taenia          DD 
F1099Lampetra fluviatilis          DD 
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar               
F1145Misgurnus fossilis          DD       
P1477Pulsatilla patens          DD       
F5339Rhodeus amarus          DD 
F6144Romanogobio albipinnatus          DD 
F1106Salmo salar          DD 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
5085Barbus barbus                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0628.75
N1011.03
N1243.16
N162.75
N175.16
N198.96
N230.20
N0628.75
N1011.03
N1243.16
N162.75
N175.16
N198.96
N230.20

Total Habitat Cover

200.01999999999998

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03.01i
HA03.03i
LA04.01.01i
LA08i
LB01.01i
LB02.06i
LC01.01i
MD03.02i
LE01.03i
LG05.04i
LH05.01b
MI01b
HJ02.03.01o
MJ02.03.02i
HJ03.02.01o
MJ03.02.03o
LK01.02i
LK02.02i
LK02.03i
LK03.01i
LA03.01i
HA03.03i
LA04.01.01i
LA08i
LB01.01i
LB02.06i
LC01.01i
MD03.02i
LE01.03i
LG05.04i
LH05.01b
MI01b
HJ02.03.01o
MJ02.03.02i
HJ03.02.01o
MJ03.02.03o
LK01.02i
LK02.02i
LK02.03i
LK03.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LB01.01i
LB01.01i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. 2001. Województwo Kujawsko-Pomorskie. Obszary chronione. Mapa skala 1:250000. Wydz. Ochr. Środ. Kuj.-Pom., Urząd Wojew., Bydgoszcz. Brauze T. - - - -. Dane niepublikowane (unpublished data). Ceynowa- Giełdoń M. 1968. Zbiorowiska roślinności kserotermicznej nad dolną Wisłą. Studia Soc. Scien. Torun., sec. D. 8 (4) 3-155Ceynowa-Giełdon M. 1984. Roślinność. W: R. Galon (red.). Województwo toruńskie. Przyroda-ludność-gospodarka-osadnictwo. Toruń. Ceynowa-Giełdon M. 1993. (R) Carex repens Bellardi /C.posnaniensis Spribille/ - turzyca poznańska. W: Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. s. 240-241.Cyzman W. 1992. Zróżnicowanie zbiorowisk leśnych i zaroślowych w Kotlinie Toruńskiej i Kotlinie Płockiej . Praca doktorska. Zakł. Taks. i Geogr. Roś. UMK, Toruń. Msc. Cyzman W. 1994. Charakterystyka przyrodnicza Niziny Ciechocińskiej oraz propozycja kompleksowej ochrony krajobrazu w rejonie uzdrowiska Ciechocinek. Archiwum Wojew, Konserw. Przyr., Włocławek. Msc. Cyzman W. 1997. Zbiorowiska leśne W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. s. 118-127.Czaplewska J. 1980. Zbiorowiska roślin ruderalnych na terenie Aleksandrowa Kujawskiego , Ciechocinka, Nieszawy i Włocławka. Studia Soc. Scien. Torun., sec. D. 11,2: 3-76.Czubiński Z. 1950. Zagadnienia geobotaniczne Pomorza. Bad. Fizjogr. Pol. Zach. 2,4: 439-658.Dziubałtowski S. 1934. Kilka uwag o występowaniu i pochodzeniu roślinności stepowej nad dolną Wisłą. Rocz. Nauk Rol. 33: 408.eynowa- Giełdoń M. 1986. Ocena stanu ochrony flory kserotermicznej w rezerwatach stepowych nad dolną Wisłą. Acta Univ. Lodz., Folia Sozol. 131-142. 3:eynowa- Giełdoń M. 1993. Rozmieszczenie i ekologia Tragopogon flococcus W.et K. s.l. w pradolinie Wisły. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 145-164. 44:Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. Gostyńska M. 1959. Projektowany rezerwat stepowy w Kulinie n. Wisłą koło Włocławka. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 14-19.Gostyńska M. 1959. Reliktowa roślinność zboczy Kulina pod Włocławkiem. Zesz. Nauk. UAM, Biol. 2. 3-26.Hantz J. 1979. Salix alba L. - Wierzba biała. W: Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Warszawa-Poznań. 28. Hantz J. 1979. Salix fragilis L. - Wierzba krucha. W: Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Warszawa-Poznań. 28. Kępczyński K. 1955. Stosunki fitosocjologiczno - florystyczne łachy wiślanej koło Złotoryji. Msc. Kępczyński K. 1961. Rośliny rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Fragm. Flor. Geobot. 7, 2: 309-316.Kępczyński K. 1963. Rośliny rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część II. Fragm. Flor. Geobot. 9,2: 245-256.Kępczyński K. 1964. Rośliny Rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część III. Fragm. Flor. Geobot. 10,4: 7-17.Kępczyński K. 1965. Szata roślinna Wysoczyzny Dobrzyńskiej. Wyd. UMK, Toruń. ss. 321.Kępczyński K. 1967. Rzadsze rośliny na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część IV. Zesz. Nauk. UMK, Toruń. Biol. 11: 175-186.Kępczyński K. 1969. Rośliny rzadziej spotykane na Wysoczyźnie Dobrzyńskiej. Część V. Zesz. Nauk. UMK, Toruń. Biol. 11: 131-138.Kępczyński K., Rutkowski L. 1991. Rozmieszczenie Corydalis intermedia (L.) Merat w Polsce i jej udział w różnych zbiorowiskach roślinnych. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 38: 71-91.Kępczyński K., Rutkowski L. 1991. Udział Achillea cartilaginea Ledeb. w różnych zbiorowiskach roślinnych w otoczeniu dolnej i środkowej Wisły. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 36: 57-67.Kępczyński K., Rutkowski L. 1993. Wstępne badania szaty roślinnej na terenie budującej się autostrady TAPP i obszarze bezpośrednio do niej przyległym. (Odcinek Brzoza - Lubicz). Wydz. Ochr. Środ., Urząd Wojew., Toruń. Msc. Kępczyński K., Załuski T. 1982. Flora. W: Województwo Włocławskie. Monografia regionalna. Wyd. UŁ. 69-73.Kołodziejczyk J. - - - -. Krajobrazy roślinne nad Wisłą. Monogr. Wisły. 7: 1-36.Kordakow J. 1974. Zarastanie łach i starorzeczy w dolinie Wisły między Modlinem a Toruniem. Praca doktorska. Msc. Krasicka-Korczyńska E., Dąbrowska B.B. 2000. Zbiorowiska roślinności wodnej i szuwarowej w Dolinie Dolnej Wisły. Ekologia dolnej Wisły. Główne problemy przyrodnicze i gospodarcze u progu III Tysiąclecia. Acta Univ. N. Copernici, Prace Limn. s. 14.Maniakowski M. 2003 Dane niepublikowane (unpublished data). OTOP Matuszkiewicz J., Babiński Z., Backiel T., Chylarecki P., Gierszewski P., Goszczyński J., Romanowski 1998. Prognoza zmian w środowisku pod wpływem wariantowych rozwiązań hydrotechnicznych - Wariant W2. W: Koncepcja zagospodarowania dolnej Wisły. Cz. 1 - odcinek od stopnia Włocławek do morza. Charakterystyka przyrodnicza. IGiPZ PAN, Hydroprojekt, Warszawa. Msc. Neubauer G. - - - -. Dane niepublikowane (unpublished data). Oleksa A. - - - -. Dane niepublikowane (unpublished data). Pawlus M. 1985. Systematyka i rozmieszczenie gatunków grupy Festuca ovina L. w Polsce. Fragm. Flor. Geobot. 29, 2: 219-295.Przystalski A., Rutkowski L. 2000. Uwagi i informacje do Projektu Natura 2000. Msc. Rejewski M. 1997. Przemiany roślinności w holocenie. W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w woj. włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. s. 11-113.Rejewski M. 2000. Macrophytes of the Lower Vistula between Wyszogród and Toruń. Acta Univ. N. Copernici, Prace Limn. 21: 101-106.Rutkowski L. - - - -. Dane niepublikowane (unpublished data). Rutkowski L. 1994. Niektóre cenne i godne ochrony jako rezerwaty (pomniki przyrody, użytki ekologiczne) obiekty przyrodnicze doliny Wisły i jej otoczenia w województwie toruńskim. Wojew. Kom. Ochr. Przyr., Toruń. Mat. niepubl. Rutkowski L. 1997. Rośliny naczyniowe - Tracheophyta. (W:) L. Rutkowski (red.). Czerwona lista roślin i zwierząt ginących i zagrożonych w regionie kujawsko-pomorskim. Acta Univ. N.Copernici. Supl. 53: 32.Rutkowski L. 1998. Charakterystyka flory badanego odcinka doliny. (W:) J. Matuszkiewicz (koord.). Charakterystyka przyrodnicza. Koncepcja zagospodarowania Dolnej Wisły. Cz. 1 - od stopnia Włocławek do morza. Maszynopis. IGiZP PAN/Hydroprojekt, Warszawa. Rutkowski L. 2001. (współautor opracowania regionalnego W: Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. - Distribution Atlas of Vascular Plants in Polska. A. Zając, M. Zając (red.). Inst. Bot. PAN, Kraków. Rutkowski L. 2001. Szata roślinna Wilczej Kępy koło Grabowca. Msc. Schweizer H-J., Polakowski B. 1994. Ehemalige und jetzige Verbreitung seltener Gefäßpflanzen in West- und Nord-Polen. Senckenbergiana biologica. 73,1-2: 189-214.Sielicki S. - - - -. Dane niepublikowane (unpublished data). Sulma T., Walas J. 1963. Aktualny stan rezerwatów roślinności kserotermicznej w obszarze dolnej Wisły. Ochr. Przyr. 29: 267-329.Walas J. 1967. Świat roślinny. W: Województwo bydgoskie. Toruń. Walas J. 1969. Szata roślinna Kotliny Toruńskiej. Zesz.Nauk. UMK, Toruń, Geogr. 6: 161-189.Wilkoń-Michalska J. 1963. Halofity Kujaw. St. Soc. Scien. Torun., sec. D. 7,1: 1-122.Wilkoń-Michalska J. 1971b. Szata roślinna Kujaw. Tow. Nauk w Toruniu. Prace popul.-nauk. 14: ss. 138.Wiśniewski W., Borzęczka I., Buras P., Szlakowski J., Woźniewski M. 2001. Ichtiofauna dolnej i środkowej Wisły - stan i zagrożenia. Rocz. Nauk. PZW, Supl. 14: 137-155.Zalewski A. 1891. Wyniki poszukiwań nad florą dokonanych w lecie 1890 na powierzchni ziemi zawartej między Wisłą, Drwęcą i Skrwą Płocką. Wszechświat. 10: 237-238.Zalewski A. 1892. O dalszych poszukiwaniach roślin naczyniowych na Ziemi Dobrzyńskiej. Wszechświat. 11: 142-143.Załuski T. 1995. Materiały do flory Kujaw. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 48: 185-189.Załuski T. 1997. Flora. W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. s. 113-117.Załuski T. 1997. Zbiorowiska nieleśne. W: S.L. Bagdziński (red.). Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocł. Tow. Nauk., Włocławek. s. 120-133.Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.). 1983. Polska czerwona księga roślin. Inst. Bot. PAN, Kraków. Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: K. Zarzycki, W. Wojewoda, Z. Heinrich (red.). Lista roślin zagrożonych w Polsce. PAN, Kraków. Zieliński J. 1977. Salix dasyclados Wimm. - Wierzba długokończysta. W: Atlas rozmieszczenia drzew i krzewów w Polsce. Warszawa-Poznań. 22. Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski. Cz. 1. Poznań.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL020.05
PL0458.50

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Niziny Ciechocińskiej*58.42
PL04Doliny Drwęcy*0.08
PL02Rzeka Drwęca*0.05

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Address:
Email:kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 10 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 813)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2014/813/akt.pdf

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 26 października 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Nieszawska Dolina Wisły PLH040012 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. poz. 3275)
Link: http://www.edzienniki.bydgoszcz.uw.gov.pl/WDU_C/2015/3275/akt.pdf

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040012
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY