Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH040037

1.3 Site name

Słone Łąki w Dolinie Zgłowiączki

1.4 First Compilation date

2006-01

1.5 Update date

2020-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:18.781100
Latitude:52.503400

2.2 Area [ha]

151.9100

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL61Kujawsko-Pomorskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
1340  info  X     5.31  0.00 
3150  info      1.2  0.00 
6210  info      0.00 
6410  info      1.01  0.00 
6430  info      0.2  0.00 
6510  info      0.76  0.00 
7230  info      0.55  0.00 
91E0  info      31.88  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N1220.03
N1678.53
N191.44

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
LA04.03i
MI02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXo

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Borysiak J., Pawlaczyk P., Stachnowicz W. 2004. 910E* Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albae, Populetum albae, Alnenion glutinoso-ancanae, olsy źródliskowe). W: Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 5: 203-241.2. Głowaciński Z., Rafiński J. (red). 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status — rozmieszczenie — ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Kraków.3. Hofman S., Szymura J.M. 1998. Rozmieszczenie kumaków, Bombina Oken, 1816 w Polsce. Przegl. Zool. 42: 171-185.4. Kącki Z., Załuski T. 2004. 6410 Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion). W: Herbich J. (red.) Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.3: 159-170.5. Kępczyński K., Knioła A. 1988. Materiały do flory doliny Zgłowiączki i terenów do niej bezpośrednio przyległych. Część I. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 34: 104-120.6. Kobendza R. 1922. Solanki i roślinność halofilna w Zgłowiączce na Kujawach. Kosmos 47: 52-59.7. Klimaszyk P. 2004. 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zborowiskami Nympheion, Potamion. W: Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.2: 59-71.8. Kucharski L., Perzanowska J. 2004. 6510 Niżowe i górskie łąki użytkowane ekstensywnie (Arhhenatherion elatioris). W: Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.3: 192-211.9. Latour J. Garszyński R., Sywula T. 1966. Badania nad solniskami śródlądowymi Polski. Badania Fizjograficzne nad Polską Zachodnią 18: 7-65.10. Mróz W. 2004. 6430 Ziołorosla górskie (Adenostylon alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium). W: Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.3: 177-184.11. Nienartowicz A., Piernik A. 2004b. 1340* Śródlądowe słone łąki, pastwiska i szuwary (Glauco-Puccinellietalia, część — zbiorowiska śródlądowe). W: Herbich J. (red.) Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy. Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 1: 97-119.12. Nienartowicz A., Warot L. 2001. Ochrona halofitów na Kujawach a zrównoważony rozwój. Przegl. Przyr. 12: 205-214.13. Perzanowska J., Kujawa-Pawlaczyk J. 2004. 6210* Murawy kserotermiczne (Festuco brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion septentrionalis-Festucion pallescentis). W: Herbich J. (red.) Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 — podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.3: 117-139.14. Piernik A. 2003a. Inland halophilous vegetation as indicator of soil salinity. Basic and Applied Ecology 4: 525-536.15. Piernik A. 2005. Vegetation-environment relations on inland saline habitats in Central Poland. Phytocoenologia 35: 19-37.16. Piernik A., Hulisz P. 2011. Soil-plant relations in inland natural and anthropogenic saline habitats. The European Journal of Plant Science and Biotechnology 5: 37-43.17. Piernik A., Hulisz P., Nienartowicz A. 2005. Wpływ użytkowania na wartość ekologiczną śródlądowych łąk halofilnych. Zesz. Probl. Post. Nauk Rol. 507: 415-423.18. Piernik A., Nienartowicz A., Hulisz P. 2006. Inland saline habitats in Poland and their protection. In: Czyż H. (ed.). Salt grasslands and coastal meadows, AR Szczecin: 31-37.19. Przystalski A. 1997. Świat zwierząt. W: Bagdziński S. L. (red.), Środowisko przyrodnicze województwa włoclawskiego. Włocławskie Towarzystwo Naukowe, 134-161.20. Przystalski A. 2004. Kręgowce województwa kujawsko-pomorskiego. W: Dąbrowski M, Deja-Leszczyńska K., Machnikowski M., Smoleński P. (red.) Raport o stanie przyrody województwa kujawsko-pomorskiego.21. Przystalski A., Kasprzyk K. 1997. Kregowce — Vertebrata. W: Rutkowski L. (red.) Czerwona lista roslin i zwierzat Pomorza i Kujaw. Acta Univ. N. Copernici, Biol., Nauki Mat.-Przyr. 53: 25-32.22. Rybacki M., Maciantowicz M. 2006. Ochrona żółwia błotnego, traszki grzebieniastej i kumaka nizinnego. Wyd. Klubu Przyrodników, Świebodzin.23. Warot L., Nienartowicz A., Załuski T. 2001. System informacji o występowaniu halofitów na Kujawach. W: Nienartowicz A., Kunz M. (red) GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Wyd. UMK, Toruń: 241-249.24. Warot L., Załuski T., Piernik A., Nienartowicz A, Pisarek R., Grzelka J., Grabowska J. Kunz M. 2001. Różnorodność ekologiczna krajobrazu w dolinie rzeki Zgłowiączki. W: Nienartowicz A., Kunz M. (red.) GIS i teledetekcja w badaniach struktury i funkcjonowania krajobrazu. Wyd. UMK: 215-229.25. Wilkoń-Michalska J. 1963. Halofity Kujaw. Studia Societatis Scientiarum Torunensis D, Botanica 7: 3-122.26. Wilkoń-Michalska J. 1971. Szata roślinna Kujaw. Przewodnik florystyczny. Tow. Nauk. w Toruniu. Prace popularnonaukowe 14.27. Wilkoń-Michalska J. 1986. Tendencje rozwojowe i ochrona halofitów w Polsce. Acta Universitatis Lodzensis B: 123-129.28. Załuski T. 1995. Materiały do flory Kujaw. Acta Univ. N. Copernici, Biol. 48: 185-189.29. Załuski T. 1997. Flora. W: Bagdziński S.L. (red.) Środowisko przyrodnicze w województwie włocławskim. Włocławskie Tow. Nauk., Włocławek, 113-117.30. Grabowska J. 1995. Struktura roślinności i wykorzystanie energii słonecznej w dolinie Zgłowiączki na Kujawach. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Przyrody UMK31. Pisarek R. 1995. Szata roślinna wybranego odcinka doliny rzeki Zgłowiączki w rejonie wsi Zgłowiączka-Janiszewo. Praca magisterska, Zakład Taksonomii i Geografii Roślin UMK32. Piernik A., Kamiński D., Stachowiak M. 2011. PLH040037 Słone łąki w Dolinie Zgłowiączki — raport, 2011.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Bydgoszczy
Address:
Email:kancelaria.bydgoszcz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH040037
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY