Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH060017

1.3 Site name

Roztocze Środkowe

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC:2021-12
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 14.10.2021r. w spr. soo Roztocze Środkowe (PLH060017)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.963300
Latitude:50.596500

2.2 Area [ha]

8472.8000

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.00 
3260  info      10  0.00 
6410  info      0.4  0.00 
6510  info      0.6  0.00 
7110  info      1.2  0.00 
7140  info      0.00 
7150  info      1.3  0.00 
9130  info      1660  0.00 
9170  info      590  0.00 
91D0  info      230  0.00 
91E0  info      0.5  0.00 
91P0  info      1030  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus         
A1188Bombina bombina    10  localities 
P1386Buxbaumia viridis           
M1352Canis lupus    adults 
M1337Castor fiber    10  20  adults 
F1149Cobitis taenia         
I4030Colias myrmidone         
F1163Cottus gobio         
I1086Cucujus cinnaberinus           
P1902Cypripedium calceolus    3000  3000  shoots   
P1381Dicranum viride           
R1220Emys orbicularis    localities       
F2484Eudontomyzon mariae         
I1082Graphoderus bilineatus           
P6216Hamatocaulis vernicosus           
F1096Lampetra planeri         
I1042Leucorrhinia pectoralis    10  20  localities   
I1083Lucanus cervus           
M1355Lutra lutra   
I1060Lycaena dispar         
M1361Lynx lynx   
F1145Misgurnus fossilis         
M1323Myotis bechsteinii         
M1318Myotis dasycneme         
M1324Myotis myotis         
I1037Ophiogomphus cecilia           
I1084Osmoderma eremita           
I4026Rhysodes sulcatus         
A1166Triturus cristatus    2000  5000 
I4044Xylomoia strix    localities   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.39
N100.30
N122.49
N168.82
N1750.99
N1936.94
N230.06

Total Habitat Cover

99.99

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MD01.01i
MD01.02o
MD01.02i
ME01o
LE01.03i
MG02o
LHo
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA03i
MD01.01i
MD01.02o
MD01.02i
LE01.03i
MG02o
LG03i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1.Buraczyński J. (red.). 2002. Roztocze. Środowisko przyrodnicze. Wyd. Lubelskie. ss. 341.2.Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1985. Chrząszcze Coleoptera. Buprestoidea, Elateroidea, Cantharoidea. Katalog Fauny Polski. 40,23(10): 1-402.3.Burakowski B., Mroczkowski M., Stefańska J. 1990. Chrząszcze Coleoptera. Cerambycidae, Bruchidae. Katalog Fauny Polski. 312 pp. XXIII, 154.Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. 5.Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. 6.Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.7.Głowaciński Z. (red.). 1992. Badania i waloryzacja faunistyczna Zamojszczyzny. Studia Ośr. Dok. Fizjogr. 20: 5-368.8.Gutowski J.M. 1992. Kózkowate (Coleoptera, Cerambicidae) Roztocza. Fragm. Faun. 35,22: 351-385.9.IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa 10.Izdebski K. 1962b. Grądy na Roztoczu Środkowym. Ekol. Pol., ser. A. 10: 523-584.11.Izdebski K. 1963. Bory na Roztoczu Środkowym. Ann. UMCS, sec. C. 17: 313-362.12.Izdebski K. 1963a. Zbiorowiska leśne na Roztoczu Środkowym. Torfowiska. Ann. UMCS, sec. B. 17: 303-350.13.Izdebski K. 1964. Olsy i bory mieszane na Roztoczu Środkowym. Ann. UMCS, sec. C. 18: 327-366.14.Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1991. Mapy zbiorowisk roślinnych i rozmieszczenia roślin rzadkich Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. UMCS, Lublin. s. 24.15.Izdebski K., Czarnecka B., Grądziel T., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Zbiorowiska roślinne Roztoczańskiego Parku Narodowego na tle warunków siedliskowych. Wyd. UMCS, Lublin. ss. 268.16.Izdebski K., Grądziel T., Lorens B. 1997. Operat ochrony flory Roztoczańskiego Parku Narodowego. Msc.17.Izdebski K., Lorens B., Popiołek Z. 1992. Szata roślinna wybranych powierzchni obszaru Roztocza na tle warunków siedliskowych. Fragm. Faun. 35: 237-283.18.Lorens B., Grądziel T., Popiołek Z., Izdebski K. 1991. Charakterystyka geobotaniczna projektowanego rezerwatu leśnego Międzyrzeki w Roztoczańskim Parku Narodowym. Ann. UMCS, sec. C. 46: 61-81.19.Lorens B., Maciejewski Z., Miśta T., Radliński B., Zubel R. 2015. Rośliny. [w]: Reszel R., Grądziel T. (red.), Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek. Wyd. RPN, Zwierzyniec: 103-125.20.Lorens B., Radliński B. 2019. Plan ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.). Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 123-135.21.Nowacki J. 1989. New records of some rare Noctuidae in Polska (Lepidoptera). Pol. Pismo Ent. 59(2): 397-399.22.Nowacki J. 1992. Sówkowate (Lepidoptera, Noctuidae) Roztocza. Fragm. Faun. 35,24: 397-414.23.Nowacki J., Ostafin T. 1989. Ciekawe gatunki motyli, Lepidoptera, z torfowiska wysokiego w Roztoczańskim Parku Narodowym. Parki Nar. Rez. Przyr. 9(1): 21-25.24.Nowacko J., Pałka K. 2015. Xylomoia strix Mikkola, 1980 in Poland with comments on its biology and ecology (Lepidoptera: Noctuidae), SHILAP Revta. lepid., 43 (172).25.Ochyra R., Szmajda P. (red.). 1991. Atlas of the geographical distribution of spore plants in Polska. Mosses. Institute of Botany, PAS, UAM, Kraków-Poznań. 7:26.Radliński B. 2011. Stanowiska gatunków roślin dziko występujących, objętych ochroną gatunkową oraz zagrożonych wyginięciem lub rzadko występujących. Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Mapa w skali 1:25000. [w]: Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. RPN, Zwierzyniec: CD, mapa nr 5.27.Radliński B., Lorens B. 2019. Plan ochrony flory Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.). Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 143-151.28.Stachyra P., Tchórzewski M., Marczakowski P., Michalczuk W. 2011. Stanowiska i główne obszary występowania gatunków ptaków z Zał. I Dyrektywy ptasiej oraz gatunków zwierząt z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej w Roztoczańskim Parku Narodowym i otulinie. Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Mapa w skali 1:25000. [w]: Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. RPN, Zwierzyniec: CD, mapa nr 20.29.Stachyra P., Marczakowski P., Tchórzewski M. 2019. Plan ochrony fauny Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.). Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 153-183.30.Stachyra P., Radliński B., Tittenbrun A. 2019. Plan ochrony obszarów Natura 2000 w zarządzie Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.), Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 199-218.31.Tittenbrun A., Radliński B., Stachyra P., Michalczuk W. 2011. Europejska sieć ekologiczna Natura 2000. Rozmieszczenie siedlisk przyrodniczych z Zał. I Dyrektywy Siedliskowej oraz stanowisk i obszarów występowania roślin z Zał. II Dyrektywy Siedliskowej. Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego na lata 2011-2030. Mapa w skali 1:25000. [w]: Materiały do projektu planu ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego. Wyd. RPN, Zwierzyniec: CD, mapa nr 19.32.Tittenbrun A., Radliński B. 2019. Plan ochrony ekosystemów leśnych Roztoczańskiego Parku Narodowego. [w]: Tittenbrun A. (red.), Plan ochrony Roztoczańskiego Parku Narodowego wraz z materiałami do jego powstania. Roztoczański Park Narodowy, Zwierzyniec: 101-122.33.Wilgat T. (red.) 2004 Roztoczański Park Narodowy - przyroda i człowiek Zwierzyniec. s.160.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0199.84
PL030.01

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Szczebrzeszyński Park Krajobrazowy*0.01
PL01Roztoczański Park Narodowy*99.84

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
Address:
Email:sekretariat.lublin@rdos.gov.pl
Organisation:Dyrektor Roztoczańskiego Parku Narodowego
Address:
Email:sekretariat@roztoczanskipn.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla Roztoczańskiego Parku Narodowego
Link: http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/1081/1

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060017
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY