Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH060023

1.3 Site name

Torfowiska Chełmskie

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 2 września 2021 r. w spr. soo Torfowiska Chełmskie (PLH060023)
Explanation(s):Powiększenie - 10.2009 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.654700
Latitude:51.146600

2.2 Area [ha]

2124.1700

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6210  info      25.61  0.00 
6410  info      156.21  0.00 
7210  info      977.64  0.00 
7230  info      56.53  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1617Angelica palustris               
A1188Bombina bombina    150  200  cmales 
R1220Emys orbicularis               
I1065Euphydryas aurinia    200  400 
I1042Leucorrhinia pectoralis    300  400 
P1758Ligularia sibirica    20  20   
I1060Lycaena dispar               
I6179Phengaris nausithous    400  600 
I6177Phengaris teleius    1500  2500 
I1013Vertigo geyeri         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0766.07
N106.18
N1221.69
N160.01
N196.05
N230.01
N0766.07
N106.18
N1221.69
N160.01
N196.05
N230.01

Total Habitat Cover

200.01999999999998

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.03i
MA08b
HE06i
MJ02.05i
MK02.01i
MA03.03i
MA08b
HE06i
MJ02.05i
MK02.01i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03.02i
MA04.01
MB02.02i
MA03.02i
MA04.01
MB02.02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1.Bernard R. 2012. 1042 Zalotka większa Leucorrhinia pectoralis (Charpentier, 1825). [w:] M. Makomaska-Juchiewicz, P. Baran (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Część druga. Biblioteka Monitoringu Środowiska, GIOŚ, Warszawa, 68-94.2.Bernard R., Buczyński P., Tończyk G., Wendzonka J. 2009. Atlas rozmieszczenia ważek (Odonata) w Polsce – A distribution atlas of dragonflies (Odonata) in Poland. Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, 256 s.3.Borchulski Z., Gołębiowska E., Łyszczarz L., Szydeł R. 1995. Zmiany stosunków wodnych w rejonie torfowisk węglanowych w okolicach Chełma. Człowiek i Środowisko. 19: 143-162.4.Buczek A. 2001. Ekologia, występowanie i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) Pohl. w środkowo-wschodniej Polsce. Rozprawa doktorska, maszynopis. UMCS Lublin. 5.Buczek A. 2004. Zagrożone stanowisko języczki syberyjskiej Ligularia sibirica (L.) Cass. w rezerwacie Bagno Serebryskie koło Chełma. Chrońmy Przyr. Ojcz. 60, 5: 69-74.6.Buczek A 2005. Siedliskowe uwarunkowania, ekologia, zasoby i ochrona kłoci wiechowatej Cladium mariscus (L.) POHL. w makroregionie lubelskim. Acta Agrophysica. Rozprawy i monografie 129: 1-126.7.Buczek A. 2006. Monitoring of Saw Sedge Cladium mariscus (L.) Pohl in the Conditions of Carbonate Fens Near Chełm. Polish J. Environ. Stud. 15, 5d: 149-154. 8.Buczek A. 2008. Pupulation resources of rare and endangered vascular plants on the protected areas near Chełm. Materiały Konf. „Significance and prospects of stationary research on conservation of biodiversity” Lwów-Pozhyzevska 23-27.09.2008: 62-63.9.Buczek A., Czerwiński M. 2007. Problemy ochrony zbiorowisk z udziałem Schoenus ferrugineus L. (Cyperaceae) w warunkach Chełmskich Torfowisk Węglanowych. Mat. 54 Zjazdu PTB, Szczecin (3-8 września): 79-80.10.Buczek T., Buczek A. 1993. Torfowiska niskie typu węglanowego w okolicach Chełma walory przyrodnicze, zagrożenia, ochrona. Chrońmy przyr. ojcz. 49. 3: 76-89. 11.Buczek A., Buczek T. 1996. Chełmskie Torfowiska Węglanowe. IUCN – Poland.12.Buczek A., Buczek T. 2009 Program zarządzania Obszaru Specjalnej Ochrony Ptaków sieci Natura 2000 „Chełmskie Torfowiska Węglanowe PLB 060002” Chełm 200913.Buczek A., Buczek T., Krogulec J., Kucharczyk H., Kucharczyk M., Pałka K., Piotrowska M., Wójciak H., Wójciak J. 1993. Inwentaryzacja przyrodnicza torfowisk węglanowych w Chełmskim Parku Krajobrazowym i na terenach przyległych. TWWP, Lublin. Na zlecenie Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych w Chełmie. Maszynopis.14.Buczek A., Buczek T., Pałka K., Piotrowska M. 1993. Dokumentacja do powiększenia rezerwatu przyrody "Roskosz". TWWP, Lublin. Na zlecenie Zarządu Chełmskich Parków Krajobrazowych w Chełmie. Maszynopis.15.Buczyński P. 2008. Wstępne badania ważek (Odonata) chełmskich torfowisk węglanowych. Odonatrix, 4 (1): 21-25.16.Głowaciński Z., Rafiński J. (red.). 2003. Atlas płazów i gadów Polski. Status – rozmieszczenie – ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa–Kraków, ss. 152 IV.17.Krzyściak-Kosińska R. 2000. Siedliska rozrodu płazów i ich zagrożenia. Chrońmy Przyr. Ojcz., 56, 2: 75-83.18.Mazgajska J. Rybacki M. 2014. Kumak nizinny. (w:) Makomaska-Juchniewicz M. Baran J. (red.). Monitoring gatunków zwierząt, Podręcznik metodyczny. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa. T. 3: 346-366.19.Szymura J. M. 2003. Kumak nizinny Bombina bombina (Linnaeus, 1761). W: Głowaciński Z., Rafiński J. (red.). Atlas płazów i gadów Polski. Status, rozmieszczenie i ochrona. Biblioteka Monitoringu Środowiska, Warszawa-Kraków, s. 39-42.20.Dokumentacja Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH0600023 w województwie lubelskim. Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej. Oddział w Lublinie 2015.21.Lipińska A. 2018. Raport roczny stanu gatunku poczwarówka Geyera Vertigo geyeri w obszarze Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023. GIOŚ.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0248.25
PL0391.85
PL048.15

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Chełmski Obszar Chronionego Krajobrazu*8.15
PL02Bagno Serebryskie*17.37
PL02Roskosz*23.40
PL02Brzeźno+7.49
PL03Chełmski Park Krajobrazowy*91.85

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Address:
Email:sekretariat.lublin@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023
Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=34808

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Lublinie z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Torfowiska Chełmskie PLH060023.
Link: http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=34808

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060023
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY