Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH060043

1.3 Site name

Lasy Sobiborskie

1.4 First Compilation date

2001-05

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC:2021-12
National legal reference of SAC designation:rozp. MKiŚ z dn. 14.10.2021 r. w spr. soo Lasy Sobiborskie (PLH060043)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.595900
Latitude:51.414800

2.2 Area [ha]

9709.3500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      252.44  0.00 
3160  info      4.85  0.00 
6120  info      29.13  0.00 
6230  info      9.71  0.00 
6410  info      194.19  0.00 
6430  info      48.55  0.00 
6510  info      485.47  0.00 
7110  info      194.19  0.00 
7120  info      194.19  0.00 
7140  info      145.64  0.00 
7150  info      29.13  0.00 
7230  info      97.09  0.00 
91D0  info      291.28  0.00 
91E0  info      97.09  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P1516Aldrovanda vesiculosa    350000  350000   
A1188Bombina bombina         
M1352Canis lupus         
M1337Castor fiber         
F1149Cobitis taenia         
I4030Colias myrmidone         
R1220Emys orbicularis    500  500   
I1065Euphydryas aurinia         
P1903Liparis loeselii    10         
M1355Lutra lutra         
I1060Lycaena dispar         
F1145Misgurnus fossilis         
M1318Myotis dasycneme         
I6179Phengaris nausithous         
I6177Phengaris teleius         
F5339Rhodeus amarus         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.61
N076.87
N102.35
N126.97
N1619.70
N1735.33
N1927.16
N230.01

Total Habitat Cover

100

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
MA04.03i
LA07i
MBi
MB01i
LC01.03.01i
LD01.01i
MD01.02b
LE01o
LE03.01b
LF02.03i
MF03.01i
MG05i
LJ01i
HJ02.03i
LJ02.05o
LK02i
MK02.03i
MK03.04b
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA01i
LA03i
MBi
LD01.01i
MF03.01i
LJ02.05i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. Chmielewski T. J. (red.). 2002. Plan ochrony Sobiborskiego Parku Krajobrazowego. NAVIP, Lublin. Msc. Dąbrowski J.S., Krzywicki M. 1982. Ginące i zagrożone gatunki motyli (Lepidoptera) w faunie Polski. Cz. I. Studia Naturae, ser. B. 31: 3-171.Fijałkowski D., Wawer M., Pietras T. 1993. Roślinność projektowanego rezerwatu Brudno na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Ann. UMCS, sec. C. 48: 93-103.Fijałkowski D., Wawer M., Pietras T. 1994. Roślinność rezerwatu Żółwiowe Błota koło Włodawy. Ann. UMCS, sec. C. 48: 93-103.Gacka-Grzesikiewicz E. (red.). 1987. Sobiborski Park Krajobrazowy. Inst. Kształt. Środ., PWN, Warszawa. s. 1-155.IOP PAN red. 2006-2007 Monitoring gatunków i siedlisk przyrodniczych ze szczególnym uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 msc, GIOŚ, Warszawa IOP PAN red. 2007 Raport dla Komisji Europejskiej z wdrażania Dyrektywy Siedliskowej w zakresie dotyczacym monitoringu msc., GIOŚ, Warszawa Kusznierz J. 1995. Wstępna ocena aktualnego stanu polskich populacji strzebli błotnej Moroco (= Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811) (Cyprinidae, Osteichthyes). Acta Univ.Wratisl. 1744, Prace Zool. 29: 59-69.Kusznierz J. 1998. Biologia strzebli błotnej Moroco (= Phoxinus) percnurus (Pallas, 1811) (Pisces, Cyprinidae). Praca doktorska. Biblioteka Uniwersytetu Wrocławskiego. Urban D. 2000a. Szata roślinna. W: M. Piotrowska i in. (red.). Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Hańsk. WOŚ Urzędu Wojew., LTO, Lublin. Msc. Urban D. 2000b. Szata roślinna. W: M. Piotrowska i in. (red.). Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Włodawa. WOŚ, Urząd Wojew., LTO, Lublin. Msc. Urban D., Chmiel S., Pałka K., Piotrowska M., Wojciechowska W. 1994. Dokumentacja projektowanego rezerwatu przyrody Torfowisko Dubeczyńskie. Wydz. Ochr. Środ., Urzęd Wojew., Chełm. Msc. Urban D., Potakiewicz G. 1998. Dokumentacja przyrodnicza projektowanego użytku ekologicznego Uroczysko Dekowina. Wydz. Ochr. Środ., Urząd Wojew., Chełm. Msc. Wawer M., Urban D. 1999. Charakterystyka szaty roślinnej. W: W. Wojciechowska (red.). Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i ich ochrona. Wyd. KUL, Lublin. s. 101-117.Wojciechowska W. (red.). 1999. Ekosystemy wodne i lądowe Sobiborskiego Parku Krajobrazowego i ich ochrona. Wyd. KUL, Lublin. ss. 135.Wójciak J., Urban D., Wójciak H. 1999. Program ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Sobibór (na okres 1.01.2000-31.12.2006). RDLP, LTO, Lublin. Msc. Wójciak J., Urban D., Wójciak H. 2000. Walory przyrodnicze i problemy ochrony małych śródleśnych bagien Nadleśnictwa Sobibór (Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie). W: Z. Michalczyk (red.). Renaturyzacja obiektów przyrodniczych - aspekty ekologiczne i gospodarcze. Wyd. UMCS. s. 89-97.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0216.15
PL0375.89
PL0423.05

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Trzy Jeziora*7.74
PL02Żółwiowe Błota*7.49
PL03Sobiborski Park Krajobrazowy*75.89
PL02Brudzieniec+0.38
PL04Poleski Obszar Chronionego Krajobrazu*23.05
PL02Magazyn+0.54

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Address:
Email:sekretariat@rdos.lublin.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060043
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY