Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH060093

1.3 Site name

Uroczyska Roztocza Wschodniego

1.4 First Compilation date

2009-01

1.5 Update date

2019-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:23.494700
Latitude:50.285600

2.2 Area [ha]

5381.4600

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie
PL32Podkarpackie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
6510  info      25.3  0.00 
7230  info      1.08  0.00 
9110  info      21.84  0.00 
9130  info      902.74  0.00 
9170  info      25.96  0.00 
91E0  info      16.59  0.00 
91T0  info      1.66  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1308Barbastella barbastellus    15  localities 
A1188Bombina bombina      localities   
M1352Canis lupus     
M1337Castor fiber     
I1086Cucujus cinnaberinus        localities       
I1083Lucanus cervus      localities   
M1355Lutra lutra      localities   
M1361Lynx lynx   
M1323Myotis bechsteinii         
M1324Myotis myotis    15  localities 
I1326Plecotus auritus                   
A1166Triturus cristatus      localities 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.90
N100.48
N1211.20
N1628.58
N1740.96
N1917.87

Total Habitat Cover

99.99000000000001

Other Site Characteristics

Według podziału fizycznogeograficznego (Kondracki 2011) obszar położony jest w prowincji Wyżyny Polskie, w podprowincji Wyżyna Lubelsko-Lwowska, w makroregionie Roztocze, w mezoregionie Roztocze Wschodnie. Według regionalizacji geobotanicznej (Matuszkiewicz 2008) omawiany obszar położony jest w Obszarze Europejskich Lasów Liściastych i Mieszanych, w prowincji Środkowoeuropejskiej, w dziale Wyżyn Południowopolskich, w Krainie Roztoczańskiej, w okręgu Roztocza Środkowego i Południowego, podokręgu Narolskim. Obszar, zaliczany do Roztocza Wschodniego, zbudowany jest z osadów kredowych i trzeciorzędowych. Brak tutaj lessów, a cała powierzchnia to mioceńskie piaskowce oraz wapienie i osady wapienne przecięte dolinami cieków wodnych. Kulminacja Wielkiego Działu i wzniesień Długi Goraj i Krągły Goraj zbudowana jest ze skał mioceńskich. Pokrywają je gliny morenowe i polodowcowe piaski. Na wzniesieniach wytworzyły się gleby brunatne, miejscami rędziny, a także gleby rdzawe i bielicowe. Sieć wodną tworzą niewielkie cieki, z których największymi w granicach obszaru są: potok Rata, będący lewym dopływem Bugu oraz potok Prutnik, będący prawym dopływem Słotwiny. Obszar Uroczyska Roztocza Wschodniego jest terenem źródliskowym wielu małych cieków, które swoje źródła mają wśród wzniesień. Potok Prutnik jest głównym źródłem zasilania w wodę stawów w Hrebennem. Na części potoków, które nie posiadają nazwy, tworzą się małe, urokliwe, śródleśne stawki. Obszar charakteryzuje się dużym urozmaiceniem topograficznym. Wśród przyległych obniżeń wyodrębniają się wzniesienia osiągające w swych kulminacjach ponad 390 m n.p.m. Najwyższe wzniesienia tego obszaru to Wielki Dział (390,4 m n.p.m.) oraz Krągły Goraj i Długi Goraj (391,5 m n.p.m.). Zbocza wzniesień z reguły są łagodne, chociaż zdarzają się dosyć strome. Wzniesienia przedzielone są głębokimi parowami. W południowo wschodniej części obszaru teren łagodnie się obniża, by w okolicach Hrebennego i Siedlisk stać się równinnym krajobrazem. Według koncepcji sieci korytarzy ekologicznych (Jędrzejewski 2009) Obszar Roztocza Wschodniego, poprzez międzynarodowy Korytarz Południowo-Centralny (KPdC), uzyskuje ekologiczne połączenie z Borami Dolnośląskimi na zachodzie kraju, a bliżej z Puszczą Świętokrzyską na zachód od Wisły (Jędrzejewski 2009). Od tego korytarza głównego (międzynarodowego) rozchodzą się korytarze lokalne umożliwiające migracje zwierząt pomiędzy terenami leśnymi Roztocza. Obszar znajduje się na trasie przebiegu Korytarza Wschodniego (KW), który łączy tereny leśne, położone wzdłuż wschodniej granicy kraju z Korytarzem Północno-Centralnym (KPnC), między innymi z Puszczą Białowieską (Jędrzejewski 2009). Korytarze lokalne łączą Obszar z Puszczą Solską (poprzez Werchratę, Wolę Wielką w kierunku Huty Różanieckiej) oraz obszarem Horyniec. W strukturze użytkowania terenu dominują tereny leśne – zajmują około 86% ogólnej powierzchni Obszaru. Tereny rolne to tylko 13% ogólnej powierzchni Obszaru. Dominującym kierunkiem działalności jest gospodarka leśna. Tereny leśne to głównie powojenne nasadzenia sosny pospolitej na ubogich gruntach, więc inne siedliska - buczyny, grądy i łęgi zachowały się na relatywnie niewielkiej powierzchni. Działalność pozarolnicza i pozaleśna w obrębie Obszaru to przede wszystkim nieliczne przyjmujące gości gospodarstwa agroturystryczne. W okolicy Hrebennego znajduje się duży kompleks stawów hodowlanych. Obszar Uroczyska Roztocza Wschodniego jest miejscem atrakcyjnym turystycznie, zwłaszcza dla miłośników fortyfikacji, którzy przyjeżdżają w ten teren, by obejrzeć pozostałość Rawsko – Ruskiego Rejonu Umocnionego, wchodzącego w skład Linii Mołtowa. Innym rejonem często odwiedzanym ze względu na atrakcję geologiczną, jaką stanowią skrzemieniałe trzeciorzędowe drzewa jest rezerwat przyrody „Jalinka”. Przez obszar Uroczyska Roztocza Wschodniego poprowadzono atrakcyjne dla turystów szlaki piesze i rowerowe. W zachodniej części obszaru, w oddziale nr 186b i 186c obrębu Wola Wielka Nadleśnictwa Narol na obszarze 2,00 ha znajduje się użytek ekologiczny „Kobyle Jezioro” z unikatową florą i fauną torfowiska wysokiego. Obszar położony jest w granicach Południoworoztoczańskiego Parku Krajobrazowego (20816 ha, 1989 r.). Objęty jest również ochroną w ramach Obszaru specjalnej ochrony ptaków Roztocze PLB060012. Przedmiotami ochrony w Obszarze są siedliska przyrodnicze z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej: żyzne buczyny ze związku Fagion, grąd subkontynentalny Tilio-Carpinetum i niżowe łęgi jesionowo-olszowe Fraxino-Alnetum oraz gatunki zwierząt z załącznika II. Ważnym elementem ochrony obszaru są zimowiska nietoperzy. Zlokalizowane są one w schronach bojowych Linii Mołotowa, czyli Rawsko-Ruskiego Rejonu Umocnionego, w skład którego wchodzą punkty oporu Krągły Goraj i Wielki Dział. W tych schronach stwierdzono hibernację mopka Barbastella barbastellus, nocka Bechsteina Myotis bechsteinii oraz nocka dużego Myotis myotis. Oprócz schronów bojowych zimowisko nietoperzy (głównie mopka) stanowią piwnice w ruinach klasztoru oo. Bazylianów w Monastyrzu. Obszar jest także ostoją wilka Canis lupus. Ze względu na powierzchnię obszaru bytuje tutaj stale jedna wataha licząca 5 osobników. Grupa ta powiązana jest korytarzami ekologicznymi z innymi watahami zasiedlającymi Puszczę Solską, Roztocze i Lasy Sieniawskie oraz obszary Horyniec i Łukawiec, a także kompleksy leśne położone na Ukrainie. W Obszarze występuje też niewielka populacja rysia euroazjatyckiego Lynx lynx, bobra europejskiego Castor fiber oraz wydry Lutra lutra. Z płazów występują: traszka grzebieniasta Triturus cristatus oraz kumak nizinny Bombina bombina, z bezkręgowców – jelonek rogacz Lucanus cervus.

4.2 Quality and importance

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy 92/43EWG6510 Nizinne i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnieŁąki świeże (Arrhenatherion elatioris) zajmują w obszarze 25,30 ha (0,43% pow. obszaru). Stanowi to nieistotną część powierzchni tego siedliska w całej Polsce. Ten typ siedliska to antropogeniczne użytki zielone na terenach otwartych utrzymujące się dzięki ekstensywnie prowadzonej gospodarce rolnej – koszeniu lub wypasowi. Występują na mineralnych glebach świeżych, a wielogatunkowy wachlarz roślin tworzą różne gatunki traw i rośliny dwuliścienne o barwnych kwiatach. W obszarze Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 występują pojedyncze płaty tego siedliska w okolicy stawów w Hrebennem. Natomiast przy wsi Werchrata uwagę zwraca zbiorowisko roślinne z dominacją mydlnicy lekarskiej Saponaria officinalis. Z uwagi na niewielką łączną powierzchnię łąk świeżych, jak również ze względu na mało wybitny charakter florystyczny, reprezentatywność łąk świeżych została oceniona jako nieznacząca (D). 7230 Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk i mechowiskTorfowiska zasadowe zajmują w obszarze powierzchnię około 1,08 ha (0,01% pow. obszaru). Torfowisko zasadowe jest siedliskiem słabo kwaśnym, o charakterze różnorodnych młak. Zasilane jest przez wody podziemne. Siedlisko to tworzą torfotwórcze zbiorowiska mszysto – niskoturzycowe, przybierające postać młak, mechowisk, torfowisk źródliskowych i przepływowych. W obszarze Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 występuje na południowy wschód od stawów w Hrebennem w oddziale leśnym nr 371 obrębu Siedliska Nadleśnictwa Tomaszów Lubelski. Z uwagi na niewielką łączną powierzchnię torfowisk zasadowych, jak również ze względu na mało wybitny charakter florystyczny, reprezentatywność tego typu torfowisk została oceniona została oceniona jako nieznacząca (D). 9110 Kwaśne buczynySiedlisko zajmuje w obszarze 21,84 ha (0,37% pow. obszaru). Są to ubogie lasy bukowe, bukowo – jodłowe, bukowo – jodłowo – świerkowe i jodłowe. W obszarze Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 występuje na gruntach SP w zarządzie PGL jeden płat tego siedliska w Nadleśnictwie Lubaczów w oddziałach 5-1 i 5-6 (wg oznaczeń Nadleśnictwa Lubaczów). Z uwagi na niewielką łączną powierzchnię kwaśnych buczyn, jak również ze względu na mało wybitny charakter florystyczny, reprezentatywność siedliska została oceniona jako nieznacząca (D). .9130 Żyzne buczynySiedlisko żyznej buczyny reprezentowane jest w obszarze przez żyzną buczynę karpacką (9130-3) i zajmuje w obszarze ponad 902 ha. Jednocześnie stanowi to niewielką część całkowitej powierzchni tego siedliska w całej Polsce (względna powierzchnia C). Stopień reprezentatywności ustalono jako dobry (B). Ocena ta wynika z przewagi płatów dość typowych pod względem struktury florystycznej. Stan zachowania żyznych buczyn został oceniony jako dobry (B). Złożyły się na to oceny cząstkowe. Stopień zachowania struktury - dobrze zachowana (II), wynika z dominacji płatów o dobrej reprezentatywności. Stopień zachowania funkcji – dobre perspektywy (II), Dużą powierzchnię w obszarze zajmują potencjalne siedliska buczynowe, zdegradowane w wyniku wprowadzenia drzewostanów sosnowych w przeszłości. Są one na etapie wydzielania i stopniowego usuwania sosny z drzewostanu w ramach gospodarki leśnej a samoistnego wkraczania oraz promowania w hodowli lasu buka jako gatunku właściwego dla siedliska. W związku z tym obszar siedliska żyznej buczyny (9130) ulega stopniowemu zwiększaniu, jednak jest to proces powolny i wymaga czasu na odnowienie właściwego dla siedliska składu runa i drzewostanu. Ocenę ogólną ustalono na B (dobrą), co wynika zarówno ze znacznego areału siedliska w obszarze, jak i dobrego stanu zachowania na jego przeważającej części.9170 Grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny Siedlisko grądu subkontynentalnego (Tilio-Carpinetum) obejmuje powierzchnię 25,96 ha (0,44% pow. obszaru). Jest to niewielki procent powierzchni tego siedliska w Polsce (względna powierzchnia C). Reprezentatywność grądów oceniono jako znaczącą (C). Niska ocena wynika ze stwierdzonych zniekształceń, będących efektem udziału gatunków obcych siedliskowo i częstego braku dęba i gatunków domieszkowych (lipa,klon), ponadto, niedobór martwego drewna gatunków rodzimych (występuje drewno martwe gatunków niegrądowych) sprawia, że siedlisko nie jest optymalnie zachowane z punktu widzenia możliwości występowania fauny ksylofagicznej.Stan zachowania określono jako znaczący (C), co jest wynikiem ocen cząstkowych. Odnotowane zniekształcenia są powodem obniżonej oceny ogólnej, którą ustalono jako znaczącą (C).91E0 Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionoweSiedliska łęgowe reprezentowane są w obszarze głównie przez łęg olszowo-jesionowy Fraxino-Alnetum – zajmują w obszarze ponad 16,5 ha. Jednocześnie stanowi to znikomą część całkowitej powierzchni tego siedliska w całej Polsce (względna powierzchnia C). Stopień reprezentatywności ustalono jako znaczący (C). Ocena ta wynika z przewagi płatów dość typowych pod względem struktury florystycznej zbiorowiska. Stan zachowania łęgów został oceniony jako średni (C). Ocenę ogólną ustalono na C (znacząca), co jest wynikiem niewielkiego areału siedliska w obszarze oraz stwierdzonych zniekształceń. 91T0 Sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum)Siedlisko zajmuje w obszarze 1,66 ha (0,03% pow. obszaru). Jest to siedlisko w typie boru suchego, występujące na skrajnie suchych i ubogich glebach piaszczystych, zaliczane do typu Cladonio-Pinetum. Jego cechą charakterystyczną jest występowanie w runie krzaczkowatych porostów, zwłaszcza chrobotków Cladonia, rzadziej płucnic Cetraria i różnych gatunków mszaków. W runie rzadko występują rośliny naczyniowe. W obszarze występuje tylko jeden płat tego siedliska na gruntach SP w zarządzie PGL w oddziale nr 51d Nadleśnictwa Lubaczów (sosnowy bór chrobotkowy 91T0, związek Dicrano-Pinion). Z uwagi na niewielką łączną powierzchnię, jak również ze względu na mało wybitny charakter florystyczny, reprezentatywność siedliska została oceniona jako nieznacząca (D).Informacje o siedliskach pochodzą z inwentaryzacji LP z 2007 r. oraz materiałów Lubelskiego Wojewódzkiego Zespołu Specjalistycznego (2009 r.)Gatunki z Załącznika II Dyrektywy 92/43EWG1083 Lucanus cervinusJelonek rogacz jest gatunkiem związanym z martwym drewnem oraz lasami dębowymi. Jest gatunkiem ciepłolubnym, występującym w lasach, zwłaszcza w prześwietlonych, naturalnych dąbrowach. Najchętniej zasiedla lasy dębowe i dębowo-grabowe, kwaśne dąbrowy, nadrzeczne lasy mieszane z dębem, wiązem i jesionem. Do występowania potrzebuje obecności zarówno stojących, jak i leżących martwych lub obumierających drzew, pniaków, konarów itp. Gatunek nie został stwierdzony podczas inwentaryzacji w ramach opracowywania planu zadań ochronnych w 2013 r., w związku z czym nie zmieniano ocen zawartych w obowiązującym SDF. Do ich aktualizacji niezbędne jest wykonanie badań.1166 Triturus cristatusTraszka grzebieniasta jest gatunkiem ziemnowodnym, do rozwoju potrzebuje zbiorników z wodą. Większą część roku spędza w wodzie. Na lądzie aktywna jest głównie nocą, a w ciągu dnia ukrywa się pod kamieniami lub kawałkami drewna. Zimuje zarówno w wodzie, jak i w ukryciu na lądzie. Występowanie traszki grzebieniastej stwierdzono na stawach w Hrebennem oraz w śródleśnych rozlewiskach między Hrebennem a Potokami, jej łączną liczebność oszacowano na kilka - kilkanaście osobników, co jest wartością nieznaczną w skali regionu biogeograficznego i kraju (ocena populacji C). Stan zachowania gatunku określono jako dobry (ocena B). Populacja nie izolowana w obrębie rozległego obszaru występowania (ocena C). Ocena ogólna została ustalona jako C (znacząca).1188 Bombina bombinaKumak nizinny jest gatunkiem lądowo – wodnym. Jego siedliskiem są płytkie i ciepłe zbiorniki wodne (stawy, oczka wodne, śródpolne i śródleśne naturalne zagłębienia wypełnione wodą). Czas rozrodu i składania skrzeku bywa uzależniony od warunków klimatycznych (pogodowych) w danym roku. W obszarze Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 kumak nizinny występuje w stawach w Hrebennem oraz w śródleśnych rozlewiskach i zastoiskach między Hrebennem a Potokami, a jego całkowita liczebność oceniona została jako znacząca (C). Obszar ma znaczenie dla zachowania gatunku. Stan zachowania gatunku określono jako dobry (ocena B). Populacja nie jest izolowana w obrębie rozległego obszaru występowania (ocena C). Ocena ogólna została ustalona jako C (znacząca).1308 Barbastella barbastellusMopek jest gatunkiem zimnolubnym zasiedlającym chętnie w okresie zimowym schronienia pochodzenia antropogenicznego. Gatunek ten regularnie zimuje w schronach Obszaru Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093. Całkowita liczebność populacji mopka zimującej na tym obszarze nie jest znana, ale na pewno jest to niewielki procent stanu populacji tego gatunku stwierdzonego na zimowiskach w Polsce. Stan zachowania oceniono na B (dobry), w tym stopień zachowania siedlisk przyrodniczych ważnych dla gatunku – na II (elementy dobrze zachowane), gdyż większość schronów zapewnia optymalne warunki zimowania, choć miejsca hibernacji nietoperzy są łatwo dostępne i penetrowane przez osoby postronne. Populacja mopka nie jest izolowana, położona jest w obrębie rozległego obszaru występowania – (ocena C). Ze względu na dużą ilość dostępnych kryjówek zimowych, ocena ogólna została ustalona na poziomie B (dobra).1323 Myotis bechsteiniiNocek Bechsteina w obszarze Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 występuje w okresie letnim, natomiast w okresie zimowym dotychczas nie stwierdzony. Zamieszkuje głównie lasy, preferując stare drzewostany liściaste i mieszane (buczyny, grądy, dąbrowy), a jego kryjówkami są dziuple w drzewach, położone nisko nad ziemią. Gatunku nie stwierdzono w obszarze w 2013 r. (w najbliższym czasie planuje się uzupełnienie wiedzy o gatunku) w związku z tym nie zmieniono ocen zamieszczonych w aktualnym SDF.1324 Myotis myotisObszar Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 stanowi miejsce zimowania tego gatunku. Stan zachowania gatunku oceniony został jako znaczący (ocena C). Populacja mopka nie jest izolowana, położona jest w obrębie rozległego obszaru występowania – (ocena C). Ze względu relatywnie niewielką ilość odnotowywanych osobników w schronach, ocena ogólna została ustalona na poziomie C (znacząca).1337 Castor fiberBóbr to zwierzę ziemnowodne, doskonale pływające i nurkujące. Gatunek stwierdzony podczas prac terenowych w 2013 roku na kilku stanowiskach, podawany także z kilku kolejnych w wynikach wielkoobszarowej inwentaryzacji LP). Stan zachowania w obszarze oceniono jako dobry (ocena B).Populacja nie jest izolowana (ocena C). Ocena ogólna została ustalona jako znacząca (C).1352 Canis lupusGatunek z rzędu ssaków drapieżnych Carnivora, z rodziny psowatych Canidae, której jest największym krajowym przedstawicielem. Grupa – wataha wilków potrzebuje odpowiednio dużego terytorium, które może zapewnić stałą bazę pokarmową. Z tego powodu wilki zamieszkują rozległe lasy i bory o charakterze naturalnym połączone ze sobą siecią korytarzy ekologicznych umożliwiających swobodne przechodzenie zwierząt i utrzymywanie kontaktu z innymi watahami. W obszarze Uroczyska Roztocza Wschodniego występuje najprawdopodbniej 1 wataha, licząca 3-5 osobników, reprezentująca populację Kotliny Sandomierskiej i Roztocza. Wataha ta zaliczana jest do subpopulacji żyjącej na pograniczu Roztocza i Kotliny Sandomierskiej. Wysoka lesistość obszaru Uroczyska Roztocza Wschodniego zapewnia wilkom tam bytującym odpowiednią do wyżywienia bazę pokarmową. Wilki zapewne oprócz polskich ostoi utrzymują kontakt z watahami żyjącymi na Ukrainie. Areał watahy w warunkach naturalnych wynosi 150 – 300 km2 (w zagęszczeniu 1,5 – 5 wilków na 100 km2). Liczebność ta stanowi 1,0% polskiej populacji tego gatunku, przy założeniu, że w Polsce żyje 600 -700 wilków (ocena populacji C). Stan zachowania gatunku określono jako dobry (B). Obszar ma znaczenie dla zachowania gatunku, poprzez powiązanie tego obszaru z obszarami bytowania watah w sąsiednich obszarach: Horyniec, Puszcza Solska, Puszcza Sandomierska, Lasy Sieniawskie. Przeprowadzone badania wskazują na możliwość łatwego przemieszczania się wilków do sąsiednich kompleksów leśnych, stąd populację uznano za nieizolowaną (ocena C). Ze względu dobrze zachowane elementy siedliska oraz obfitość pokarmu, ocena ogólna została ustalona jako dobra (B).1355 Lutra lutraWydra jest gatunkiem związanym ze środowiskiem wodnym, występuje nad wszelkiego typu ciekami i zbiornikami wodnymi. Zasiedla duże rzeki i jeziora, niewielkie śródleśnie potoki i strumienie, stawy czy drobne oczka wodne. Preferuje środowiska naturalne z zachowaną zwartą roślinnością nadbrzeżną, jednak można ją także spotkać w sąsiedztwie zabudowań oraz w dużych aglomeracjach miejskich. Jej obecność w znacznym stopniu jest zależna od dostępności pokarmu w danym środowisku. Podstawą pokarmu wydry są prawie zawsze ryby, jednak w skład jej diety wchodzą również płazy i raki. Ocena ogólna populacji C (znacząca). Obszar ma znaczenie dla zachowania gatunku, nie stwierdzono pogorszenia stanu siedliska. Stan zachowania gatunku określono jako dobry (B). Populacja nie jest izolowana (ocena C). Ogólna ocena została ustalona na poziomie C (znacząca).1361 Lynx lynxZwierzę z rzędu ssaków drapieżnych Carnivora, z rodziny kotowatych Felidae. Gatunek związany z dużymi kompleksami leśnymi i prowadzący bardzo skryty tryb życia. Silnie terytorialny z zaznaczoną rozdzielnością płciową terytoriów. W trakcie prowadzonych badań stwierdzono występowanie w obszarze 1 – 2 rysi, dla których obszar Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 stanowi część bardziej rozległego areału rysi. Stwierdzone osobniki stanowią 0,5-1,0% populacji krajowej (ocena populacji C). Stan zachowania gatunku w obszarze oceniono jako znaczący (C). Obszar ma znaczenie dla zachowania gatunku, poprzez powiązanie tego obszaru z obszarami bytowania rysi w sąsiednich obszarach: Horyniec, Roztocze i Roztoczański Park Narodowy. Przeprowadzone tropienia i analiza siedlisk wskazują na możliwość dość łatwego przemieszczania się rysi do sąsiednich kompleksów leśnych, stąd ich lokalną populację uznano za nieizolowaną (ocena C). Biorąc pod uwagę dobrze zachowane elementy siedliska, obfitość pokarmu oraz aktualnie szacowaną liczebność populacji, ocena ogólna została ustalona jako znacząca (C).1086 Cucujus cinnaberinusZgniotek cynobrowy to gatunek chrząszcza z rzędu Coleoptera z rodziny zgniotkowatych Cucujidae. Stwierdzony został podczas inwentaryzacji terenowych w oddziałach nr 273 i 372 Nadleśnictwa Tomaszów i w oddziale nr 18 Nadleśnictwa Lubaczów. Są to pierwsze stwierdzenia w obszarze. Roztocze dotychczas nie było podawane, jako miejsce występowania zgniotka cynobrowego (Kubisz 2004) i stwierdzone stanowiska są izolowane od znanego krajowego zasięgu (Buchholz 2012). Zasobność obszaru Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH060093 w martwe drewno stwarza nadzieję na trwałe zasiedlanie obszaru przez ten gatunek chrząszcza. Jego populację w obszarze obecnie oceniono jako nieistotną (D).1314 Myotis daubentonii1326 Plecotus auritusGatunki z załącznika IV Dyrektywy Siedliskowej. Obszar Uroczyska Roztocza Wschodniego PLH 060093 stanowi ich miejsce hibernacji. Gatunki te należą do taksonów pospolitych w skali kraju i regionu. Liczebność zimujących populacji wyżej wymienionych gatunków jest stosunkowo mała (ocena D, populacja nieistotna) (Piskorski niepubl.).

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA01i
MA03i
HBi
HD01.02i
LD01.04i
MF01i
MF03.01i
LF03.02i
MJ02.10i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

Stachyra P., Michalczuk W., Marczakowski P. 2007a Raport z wykonania inwentaryzacji siedlisk nieleśnych oraz wybranych gatunków roślin i zwierząt występujących na terenie Nadleśnictwa Tomaszów w roku 2007 OTOP-ZamToP, Zamość

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL020.06
PL0399.88

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Jalinka+0.06
PL03Południoworoztoczański Park Krajobrazowy*99.88

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Address:
Email:sekretariat@rdos.lublin.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060093
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY