Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH060107

1.3 Site name

Ostoja Parczewska

1.4 First Compilation date

2008-02

1.5 Update date

2020-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2009-10
Date site confirmed as SCI:2011-03
Date site designated as SAC:2018-05
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ostoja Parczewska (PLH060107)

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:22.972300
Latitude:51.558000

2.2 Area [ha]

3591.5300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL31Lubelskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3160  info      5.03  0.00 
6510  info      142.22  0.00 
7110  info      2.15  0.00 
7120  info      1.8  0.00 
7140  info      19.39  0.00 
9170  info      119.6  0.00 
91D0  info      72.55  0.00 
91E0  info      17.6  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
M1352Canis lupus     
M1337Castor fiber           
R1220Emys orbicularis         
I1042Leucorrhinia pectoralis         
M1355Lutra lutra     
I1060Lycaena dispar         
I4038Lycaena helle         
I6179Phengaris nausithous         
I6177Phengaris teleius         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N061.56
N073.58
N108.47
N120.08
N169.56
N1742.75
N1933.99

Total Habitat Cover

99.99000000000001

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LBi
MD01.01i
LD01.02o
LD01.02i
LE03.01i
LE03.01o
MF01i
LF03.01i
MG02i
MJ02.01o
LJ02.01i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
MF01i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

Anonymus. 2007 Wyniki powszechnej inwentaryzacji w Lasach Państwowych. Buczek A. - Niepublikowane dane. Buczek A., Chobotow J. 2008 Wyniki prac WZS: Alicja Buczek (siedliska 91EO i 91DO), Jacek Chobotow (Amphibia) Buczek T. - Niepublikowane dane. Buszko J. 1986-2003. Komputerowa baza danych (MS Access) "Motyle dzienne Polski" (dane z okresu 1986-2003). Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu. Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce (Lepidoptera: Papilionoidea, Hesperiodea) 1986-1995. Ofic. Wyd. Turpress, Toruń. Jędrzejewski W., Jędrzejewska B., Zawadzka B., Borowik T., Nowak S., Mysłajek R. W. 2008 Habitat suitability model for Polish wolves Canis lupus based on long-term national census Animal Conservation 11 377-390Jędrzejewski W., Niedziałkowska M., Mysłajek R. W., Nowak S., Jędrzejewska B. 2005 Habitat selection by wolves Canis lupus in the uplands and mountains of southern Polska Acta Theriologica 50 417-728Jędrzejewski W., Nowak S., Borowik T., Mysłajek R. W., Okarma H., Czarnomska S., Jędrzejewska B. 2008b Inwentaryzacja wilków i rysi w nadleśnictwach i parkach narodowych Polski. Raport z sezonu 2006/2007. Zakład Badania Ssaków PAN, Białowieża [maszynopis]. Jędrzejewski W., Nowak S., Schmidt K., Jędrzejewska B. 2002 Wilk i Ryś w Polsce - wyniki inwentaryzacji w 2001 roku Kosmos 51(4) 491-499Kołodziejczyk R. - Niepublikowane dane. Kozak K. 1964 Rzadsze rośliny lasów nadleśnictwa Parczew (woj. Lublin). Fragm. Flor. Geobot. 10 (1) 43-49Kozak K. 1966. Bory nadleśnictwa Parczew. Ann. UMCS, sec. C. 21,18: 313-342.Kozak K. 1967 Olsy, grądy i bory mieszane Nadleśnictwa Parczew. Ann. UMCS, sec. C, 22 330-358Kozak K. 1968. Zbiorowiska roślinne torfowisk przejściowych i wysokich oraz ich powiązania z lasami nadleśnictwa Parczew. Ann. UMCS, sec. C. 23: 215-237.Pierużek-Nowak S. - Niepublikowane dane. Sugier P. 1998 Przekształcenia szaty roślinnej jeziora Czarne Gościnieckie na Pojezierzu Łęczyńsko-Włodawskim. Przegląd Przyrodniczy 9, 1/2 213-222Sugier P. 2002 Dynamika roślinności wodnej i przybrzeżnej w północno-zachodniej części Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego. Rozprawa doktorska, Wydział Biologii i Nauk o Ziemi. Lublin. 106 pp.Święs F. 1987 Zbiorowiska roślinne rezerwatu Królowa Droga. Ann. UMCS, sec. C, 42 19-36

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL027.75
PL034.35

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL03Park Krajobrazowy Pojezierze Łęczyńskie*4.35
PL02Królowa Droga+1.08
PL02Jezioro Obradowskie*2.29
PL02Lasy Parczewskie+4.39

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie
Address:
Email:sekretariat@rdos.lublin.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

Yes
No, but in preparation
X
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH060107
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY