Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH080002

1.3 Site name

Rynna Jezior Obrzańskich

1.4 First Compilation date

2001-03

1.5 Update date

2021-12

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC:2017-02
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk obszaru Rynna Jezior Obrzańskich (PLH080002)
Explanation(s):Zmiana nazwy -pierwotnie Jeziora Pszczewskie i Dolina Odry - 2013r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.888800
Latitude:52.333200

2.2 Area [ha]

15305.7300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL41Wielkopolskie
PL43Lubuskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
2330  info      0.00 
3140  info      583.94  0.00 
3150  info      2172.97  0.00 
3160  info      0.57  0.00 
3270  info      0.01  0.00 
6410  info      3.41  0.00 
6430  info      0.91  0.00 
6510  info      76.86  0.00 
7140  info      8.02  0.00 
9170  info      41.75  0.00 
9190  info      40.61  0.00 
91D0  info      7.78  0.00 
91E0  info      410.67  0.00 
91F0  info      0.63  0.00 
91I0  info      4.45  0.00 
91T0  info      26.9  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
A1188Bombina bombina           
M1337Castor fiber    120  120   
I1088Cerambyx cerdo                 
F1149Cobitis taenia         
I1042Leucorrhinia pectoralis                 
M1355Lutra lutra         
F1145Misgurnus fossilis                 
M1324Myotis myotis    120  260   
I1084Osmoderma eremita                 
F5339Rhodeus amarus                 
A1166Triturus cristatus           
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0618.70
N071.09
N1012.55
N1216.87
N161.14
N1737.09
N1911.53
N231.04
N0618.70
N071.09
N1012.55
N1216.87
N161.14
N1737.09
N1911.53
N231.04
N0618.70
N071.09
N1012.55
N1216.87
N161.14
N1737.09
N1911.53
N231.04
N0618.70
N071.09
N1012.55
N1216.87
N161.14
N1737.09
N1911.53
N231.04
N0618.70
N071.09
N1012.55
N1216.87
N161.14
N1737.09
N1911.53
N231.04
N0618.70
N071.09
N1012.55
N1216.87
N161.14
N1737.09
N1911.53
N231.04

Total Habitat Cover

600.06

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.03i
HA04.03i
HB01i
HH01b
HJ02b
HA03.03i
HA04.03i
HB01i
HH01b
HJ02b
HA03.03i
HA04.03i
HB01i
HH01b
HJ02b
HA03.03i
HA04.03i
HB01i
HH01b
HJ02b
HA03.03i
HA04.03i
HB01i
HH01b
HJ02b
HA03.03i
HA04.03i
HB01i
HH01b
HJ02b
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HB02i
HB02i
HB02i
HB02i
HB02i
HB02i

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown600
sum600

4.5 Documentation (optional)

1. Agapow L., Wiatr B. (red.). 1981. Zasoby przyrody województwa gorzowskiego. Ośr. Bad. i Konsul. TWWP, Gorzów Wlkp. 1-232.2. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT 3. Jermaczek A. 2002. Jezioro Pszczewskie i dolina Obry - dane niepublikowane (unpublished data). 4. Jermaczek A., Chapiński P., Horabik D., Jermaczek M., Krzyśków T., Kwaśny Ł., Pełechaty M., Pukacz A. 2013. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002 (Jeziora Pszczewskie i Dolina Obry). Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 5. Klub Przyrodników. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). 6. Król S. (red.). 1994. Przyroda województwa gorzowskiego. WFOŚ, GW, Gorzów Wlkp. 7. Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.8. Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. 9. WZR województwa lubuskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data).

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL021.77
PL0352.41
PL0444.94

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Jezioro Wielkie+1.55
PL03Pszczewski Park Krajobrazowy*52.41
PL02Jeziora Gołyńskie+0.02
PL04Zbąszyńska Dolina Obry*4.13
PL04"I" Międzyrzecz-Trzciel*4.41
PL04Obszar Chronionego Krajobrazu Pojezierze Sławskie, Pradolina Obry i Rynna Zbąszyńska*31.85
PL02Wyspa na Jeziorze Chobienickim+0.17
PL04Gorzycko*4.54
PL02Dąbrowa na wyspie+0.03

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu
Address:
Email:sekretariat.poznan@rdos.gov.pl
Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Address:
Email:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 29 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002
Link: http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2014/979/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 15 lutego 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Jeziora Gołyńskie
Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2016/332/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 18 stycznia 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie"
Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2017/167/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Jezioro Wielkie”
Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2016/1366/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Jeziora Gołyńskie"
Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2014/792/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim; Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu z dnia 20 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Rynna Jezior Obrzańskich PLH080002
Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2017/426/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY