Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH080006

1.3 Site name

Ujście Noteci

1.4 First Compilation date

2002-08

1.5 Update date

2017-05

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC:2017-02
National legal reference of SAC designation: No data

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:15.351700
Latitude:52.725500

2.2 Area [ha]

3994.5400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL43Lubuskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      134.24  0.00 
3270  info      39.94  0.00 
6210  info      105.42  0.00 
6430  info      12  0.00 
6440  info      128.77  0.00 
6510  info      0.00 
91E0  info      164.69  0.00 
91F0  info      77.85  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius                 
A1188Bombina bombina                 
M1337Castor fiber    100  150         
I1088Cerambyx cerdo                 
F1149Cobitis taenia                 
M1355Lutra lutra    16         
F1145Misgurnus fossilis                 
F5339Rhodeus amarus                 
A1166Triturus cristatus                 
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Achillea pannonica                   
Anthericum liliago                   
Brachypodium pinnatum                   
Campanula sibirica                   
Cnidium dubium                   
6284Epidalea calamita                   
Hedera helix                   
1203Hyla arborea                   
Juncus tenageia                   
Nuphar lutea                   
Nymphaea alba                   
Salvia pratensis                   
Stipa capillata                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N065.02
N1062.12
N1230.31
N161.46
N231.10

Total Habitat Cover

100.00999999999999

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA02i
HA03.03i
MA04.03i
MA04.03i
MH01b
HK04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation

1. Andrzejewski W. 2011. Skład gatunkowy oraz charakterystyka ichtiofauny na terenie SOO "Ujście Noteci". Inwentaryzacja ichtiologiczna wykonana na zlecenie Klubu Przyrodników z siedzibą <br/>w Świebodzinie. <br/><br/>2. Boroń A. 2004. Koza. W: Adamski P., Bartel R., Bereszyński A., Kepel A., Witkowski Z. (red.) Gatunki Zwierząt (z wyjątkiem ptaków). Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 <br/>- podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T. 6, s. 237-240. <br/><br/>3. Czech A. 2007. Krajowy Plan Ochrony Gatunku. Bóbr Europejski Castor fiber. Kraków. <br/><br/>4. GDOŚ. 2012. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja 2012.1.<br/><br/>5. GDOŚ. 2013. Standardowy Formularz Danych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ujście Noteci PLH080006 (data aktualizacji: 2008-02), dostępny na oficjalnej stronie internetowej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/ <br/><br/>6. Jermaczek A., Jermaczek P., Mróz B., Wiaderny A. 2006. Inwentaryzacja przyrodnicza gminy Santok. Klub Przyrodników. Pracownia Ochrony Przyrody. Opracowanie wykonane na zlecenia Wojewody Lubuskiego. Świebodzin. <br/><br/>7. Klub Przyrodników. 2002. Dane niepublkowane. <br/><br/>8. Kozłowski K. 2012. Boleń Aspius aspius. W: Makomska-Juchiewicz M., Baran P. (red.). Monitoring gatunków zwierząt. Przewodnik metodyczny. Częśc III. GIOŚ, Warszawa, s. 135-146. <br/><br/>9. PGL LP. 2007. Powszechna Inwentaryzacja Lasów Państwowych – dane niepublikowane. <br/><br/>10. Kondracki 2002. Geografia regionalna Polski. PWN, Warszawa.Kondracki J. 1998. Regionalizacja fizycznogeograficzna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.<br/><br/>11. Romanowski J., Orłowska L., Zając T. 2011. Program Ochrony Wydry Lutra lutra w Polsce - projekt. Krajowa strategia gospodarowania wydrą. SGGW. Warszawa.<br/><br/>12. RDOŚ GW. 2011. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie <br/>dla Wspólnoty Ujście Noteci PLH080006.<br/><br/>13. RDOŚ GW. 2012. Regionalna Baza Danych obszarów Natura 2000. Obszar mający znaczenie <br/>dla Wspólnoty Ujście Noteci PLH080006.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0211.41
PL0497.64

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Santockie Zakole+11.41
PL04Dolina Warty i Dolnej Noteci*97.64

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Address:
Email:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Noteci PLH080006
Link: http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2014/287/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080006
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY