Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH080013

1.3 Site name

Łęgi Słubickie

1.4 First Compilation date

2001-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2007-08
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Zmniejszenie pow - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.557300
Latitude:52.366100

2.2 Area [ha]

808.8500

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL43Lubuskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3130  info      0.1  0.00 
3150  info      13.99  0.00 
3270  info      4.38  0.00 
6430  info      0.19  0.00 
6440  info      4.48  0.00 
6510  info      71  0.00 
9170  info      36.3  0.00 
91E0  info      33.83  0.00 
91F0  info      198.85  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
M1337Castor fiber               
I1086Cucujus cinnaberinus         
M1355Lutra lutra               
F1145Misgurnus fossilis               
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)


No information provided

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N0610.05
N1023.91
N126.40
N1654.60
N190.99
N234.04

Total Habitat Cover

99.99

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA02i
MA04.03i
HB02.02i
MB02.04i
LF03.01i
LG05.04i
HJ02.12i
MXb
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MA03i
HL08i
MXb

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown100
sum100

4.5 Documentation (optional)

1. Buchholc L. 2015. Wniosek o uznanie Zgniotka cynobrowego (1086) za przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013. 2. GDLP 2007 Inwentaryzacja przyrodnicza. baza danych INVENT. 3. Komag Consulting. 2015. Ekspertyza przyrodnicza w zakresie siedlisk przyrodniczych 6430 i 6510, sporządzona na potrzeby opracowania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 4. Kowalcze-Magiera S., Łupicki D., Winkler A., Mazur N., Magiera K. 2015. Dokumentacja planu zadań ochronnych obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 5. Kujawa-Pawlaczyk J., Konwerski S., Kubasik W., Mleczak M., Zieliński S. 2001. Waloryzacja przyrodnicza i dokumentacja projektowa rezerwatu przyrody Łęgi koło Słubic. Urząd Wojew., Gorzów Wlkp., Lub. Klub Przyrodn., Świebodzin. Msc. 6. Liro A., Dyduch-Falniowska A. 1999. Natura 2000 - Europejska Sieć Ekologiczna. MOŚZNIL, Warszawa. ss. 93.7. Parkoła R., Bajon A., Budasz K., Gajewski Z., Grzesiek W., Małecki B., Małecka M., Sikora Ł. 2010. Projekt planu ochrony rezerwatu przyrody „Łęgi koło Słubic” na lata 2011-2030. Opracowanie wykonane na zlecenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim. 8. Walczak W., Radziejowski J., Smogorzewska M., Sienkiewicz J., Gacka-Grzesikiewicz E., Pisarski Z. 2001. Obszary chronione w Polsce. Wyd. 3. Inst. Ochr. Środ., Oddz. Gdańsk, Gdynia. 9. WZR wojew. lubuskiego. 2002. Dane niepublikowane (unpublished data). 10. Zapis poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru Łęgi Słubickie PLH080013 (z aktualizacją 2016-01), dostępnej na oficjalnej stronie internetowej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL0247.02
PL0433.28

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Łęgi koło Słubic*47.02
PL04Słubicka Dolina Odry*33.28

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Address:
Email:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 8 lutego 2016 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Łęgi Słubickie PLH080013
Link: http://dzienniki.luw.pl/#/legalact/2016/304/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080013
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY