Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH080015

1.3 Site name

Ujście Ilanki

1.4 First Compilation date

2002-08

1.5 Update date

2020-11

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2006-09
Date site confirmed as SCI:2009-03
Date site designated as SAC: No data
National legal reference of SAC designation:rozp. Min. Środowiska z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Ujście Ilanki (PLH080015)
Explanation(s):powiększenie (seminarium) - 12.2012 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:14.800000
Latitude:52.296300

2.2 Area [ha]

1958.7400

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km]:

0.00

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL43Lubuskie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
3150  info      0.84  0.00 
3260  info      0.22  0.00 
6120  info      7.81  0.00 
6210  info      0.1  0.00 
6430  info      0.74  0.00 
6510  info      17.1  0.00 
9170  info      64.3  0.00 
9190  info      61.32  0.00 
91E0  info      255.68  0.00 
91I0  info      10.98  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
F1130Aspius aspius         
A1188Bombina bombina         
M1337Castor fiber               
I1088Cerambyx cerdo         
F1149Cobitis taenia         
R1220Emys orbicularis    100  100 
F1096Lampetra planeri         
M1355Lutra lutra               
F1145Misgurnus fossilis         
I1084Osmoderma eremita         
F5339Rhodeus amarus         
F1106Salmo salar               
A1166Triturus cristatus         
I1014Vertigo angustior         
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
2497Abramis ballerus                   
2432Anguis fragilis                   
5085Barbus barbus                   
Botrychium lunaria                   
2361Bufo bufo                   
1201Bufo viridis                   
1283Coronella austriaca                   
Dactylorhiza majalis                   
Epipactis helleborine                   
Hedera helix                   
1203Hyla arborea                   
1261Lacerta agilis                   
Listera ovata                   
2469Natrix natrix                   
Nuphar lutea                   
1214Rana arvalis                   
1213Rana temporaria                   
6262Salmo trutta trutta                   
Salvinia natans                   
1109Thymallus thymallus                   
5910Zootoca vivipara                   
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N060.85
N1011.81
N1210.43
N1645.77
N1730.76
N190.37
N060.85
N1011.81
N1210.43
N1645.77
N1730.76
N190.37

Total Habitat Cover

199.98000000000002

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LA04.03i
LB01.01i
HB02.04i
ME03.01o
LG01.08i
MG05.11b
HH01Xb
MI01b
LJ02.01i
HJ03.02i
LA04.03i
LB01.01i
HB02.04i
ME03.01o
LG01.08i
MG05.11b
HH01Xb
MI01b
LJ02.01i
HJ03.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HA03.02i
HB02.01.01b
HA03.02i
HB02.01.01b

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation

1.GDOŚ. 2012. Instrukcja wypełniania Standardowego Formularza Danych obszaru Natura 2000. Wersja 2012.1. 2.Głowaciński Z., Nowacki J. red. 2004. Polska Czerwona Księga Zwierząt Bezkręgowce. Instytut Ochr. Przyr. PAN. Kraków. 3.Głowaciński Z. (red.). 2001. Polska czerwona księga zwierząt - kręgowce. PWRiL, Warszawa. 4.RDOŚ GW. 2012. Dokumentacja projektu planu zadań ochronnych obszaru mającego znaczenie dla Wspólnoty Ujście Ilanki PLH080015. 5.RDOŚ GW. Regionalna baza danych obszarów Natura 2000. (Format Excel). 6.Zapis poprzedniej wersji Standardowego Formularza Danych obszaru Ujście Ilanki PLH080015 (z aktualizacją 2009-02), dostępnej na oficjalnej stronie internetowej sieci obszarów Natura 2000 w Polsce, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska pod adresem: http://www.gdos.gov.pl/ 7.Wołejko L., Stańko R. 1998. Doliny Ilanki i Pliszki jako ostoje bioróżnorodności. Wydawnictwo Lubuskiego Klubu Przyrodników. Świebodzin. 8.Kondracki J. 2000. Geografia regionalna Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa. 9.Maciantowicz M. 2009. Plan zarządzania populacją żółwia błotnego dla obszaru Rybocice. Opracowanie w ramach projektu „Protection of Emys orbicularis and amphibians in the North European lowlands” LIFE05NAT/LT/000094. Zielona Góra. 10.Szafer W., Zarzycki K. 1977. Szata roślinna Polski. T. II. PWN. Warszawa. 11.Żynda S. 1967. Geomorfologia przedpola moreny czołowej stadiału poznańskiego na obszarze Wysoczyzny Lubuskiej PTPN, Prace Komisji Geograficzno-Geologicznej, 3,1 Poznań. 12.Jermaczek A., Czwałga T., Jackowiak B., Stanisławczyk J., Stańko R. 1994. Inwentaryzacja i waloryzacja przyrodnicza terenów przygranicznych Środkowego Nadodrza. Przegląd Przyrodniczy 5, 3-4: str. 283-291.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level:

Code Cover [%]
PL0481.77

5.2 Relation of the described site with other sites:

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL04Dolina Ilanki*54.04
PL04Słubicka Dolina Odry*27.73

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim
Address:
Email:sekretariat.gorzowwlkp@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 17 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015
Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2014/922/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 29 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Ujście Ilanki PLH080015
Link: http://dzienniki.luw.pl/legalact/2017/1/

No, but in preparation
No

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH080015
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
Yes
No

SITE DISPLAY