Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH100001

1.3 Site name

Dąbrowa Grotnicka

1.4 First Compilation date

2002-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Zmniejszenie pow - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.318700
Latitude:51.920000

2.2 Area [ha]

101.0300

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9170  info      75.31  0.00 
91I0  info  X     20.61  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
P4068Adenophora lilifolia     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Astrantia major                     
Carex montana                     
Daphne mezereum                     
Digitalis grandiflora                     
Geranium sanguineum                     
Hedera helix                     
Hepatica nobilis                     
1203Hyla arborea               
Hypericum montanum                     
1261Lacerta agilis               
Lembotropis nigricans                     
Lilium martagon                     
Melittis melissophyllum                     
1320Myotis brandtii               
1312Nyctalus noctula               
Peucedanum cervaria                     
Polypodium vulgare                     
Potentilla alba                     
Ranunculus polyanthemos                     
Thalictrum aquilegiifolium                     
Viburnum opulus                     
Vincetoxicum hirundinaria                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N19100.00
N19100.00

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
HG01.02b
HG01.03b
HI01i
HK02i
MK04.05b
HK05.02i
HG01.02b
HG01.03b
HI01i
HK02i
MK04.05b
HK05.02i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Galon R. 1972. Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa.2. Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb.1933 w Polsce. Uniwersytet Łódzki, Łódź, ss. 186.3. Jakubowska-Gabara J. 1996. Decline of Potentillo albae-Quercetum Libb. 1933 phytocoenoses in Poland. Vegetatio 124: 45–59.4. Jakubowska-Gabara J., Kucharski L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot. Ser. Polonica 6: 55-74.5. Klasyfikacja gleb leśnych Polski. 2000. Centrum Informacyjne Lasów Państwowych, Warszawa.6. Klimaszewski M. 2005. Geomorfologia. Wyd. Nauk PWN, Warszawa.7. Kondracki J. 2002. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.8. Kurowski J.K. 1976. Charakterystyka fitosocjologiczna Lasów Grotnicko-Lućmierskich koło Łodzi. Acta Univ. Lodz., ser. II, 14: 35-83.9. Kurowski J.K. 1984. Projekt utworzenia rezerwatu leśnego Grotniki im. prof. Jakuba Mowszowicza. Chroń. Przyr. Ojcz., 5-6: 56-60.10. Kurowski J.K. 1985. Projekt utworzenia rezerwatu leśnego "Grotniki" im. Prof. Jakuba Mowszowicza. Maszynopis, Kat. Bot. UŁ, Łódź, s: 1-21.11. Kurowski J.K. 2007. Sprawozdanie z monitoringu szczegółowego dla siedliska przyrodniczego na stanowisku. Dąbrowa Grotnicka. Dane niepublikowane, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Kraków.12. Kurowski J.K., Andrzejewski H. 1993. Studium florystyczno-fitosocjologiczne rezerwatu "Dąbrowa Grotnicka". Maszynopis, Wojewódzki Konserwator Przyrody, Łódz, s: 1-19. [zb].13. Kurowski J.K., Andrzejewski H., Pisarek W. 1986. Flora naczyniowa rezerwatu leśnego Grotniki im. Prof. Jakuba Mowszowicza. Acta Univ. Lodz., Folia bot., 4: 5-27.14. Matuszkiewicz W. 2001. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.15. Matuszkiewicz J. M. 2005. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.16. Matuszkiewicz W. 2006. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.17. Mirek Z., Piękoś-Mirek H., Ząjac A., Ząjac M. 2002. Flowering plants and pteridophytes of Poland.A checklist. Krytyczna lista roslin naczyniowych Polski. Biodiversity of Poland., vol. 1. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.18. Olaczek R. (red.) 2012. Czerwona księga roślin województwa łódzkiego. Zagrożone rośliny naczyniowe. Zagrożone zbiorowiska roślinne. Ogród Botaniczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Łódź.19. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” „Hektor” Grzegorz Raczka, 2011 Dokumentacja planu ochrony rezerwatu przyrody „Dąbrowa Grotnicka” Poznań-Łódź-Brzeg.20. Rakowski G. 2004. Parki krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa. 62.21. Rdzawy Z. 2006 Przegląd Geologiczny, vol. 54, nr 4. Osady deglacjacyjne zlodowacenia Warty we wschodniej części regionu łódzkiego.22. Richling A., Ostaszewska K. 2005. Geografia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.23. Rutkowski L. 2004. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.24. Siedliskowe Podstawy Hodowli Lasu. 2004. Ośrodek Rozwojowo-Wdrożeniowy Lasów Państwowych w Bedoniu.25. Trampler T. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL, Warszawa.26. Uggla H, Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo Leśne. PWRiL, Warszawa.27. Zarzycki K., Szelag Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. Czerwona lista roślin naczyniowych w Polsce. [W:] Z. Mirek, K. Zarzycki, W. Wojewoda i Z. Szelag (red.). Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany, Polish Academy of Science, Kraków.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Dąbrowa Grotnicka*100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Nr 31/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa Grotnicka" (Dz. Urz. Woj. Łódz poz. 3525)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2013/3525/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Grotnicka”
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2015/136/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100001
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY