Database release:
SDF
NATURA 2000 - STANDARD DATA FORM

For Special Protection Areas (SPA),
Proposed Sites for Community Importance (pSCI),
Sites of Community Importance (SCI) and
for Special Areas of Conservation (SAC)

TABLE OF CONTENTS

1. SITE IDENTIFICATION

Back to top

1.1 Type

B

1.2 Site code

PLH100002

1.3 Site name

Dąbrowa Świetlista w Pernie

1.4 First Compilation date

2002-11

1.5 Update date

2020-10

1.6 Respondent:

Name/Organisation:Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska
Address:  Polska  52/54    Warszawa    00-922  Wawelska 
Email:kancelaria@gdos.gov.pl

1.7 Site indication and designation / classification dates

Date site proposed as SCI:2004-04
Date site confirmed as SCI:2008-02
Date site designated as SAC: No information provided
National legal reference of SAC designation: No information provided
Explanation(s):Powiększenie pow. - 11.2019 r.

2. SITE LOCATION

Back to top

2.1 Site-centre location [decimal degrees]:

Longitude:19.210200
Latitude:52.286400

2.2 Area [ha]

40.0900

2.3 Marine area [%]

0.0000

2.4 Sitelength [km] (optional):


No information provided

2.5 Administrative region code and name

NUTS level 2 code Region Name
PL11Łódzkie

2.6 Biogeographical Region(s)

Continental (100.00 %)

3. ECOLOGICAL INFORMATION

Back to top

3.1 Habitat types present on the site and assessment for them

Annex I Habitat types Site assessment
Code PF NP Cover [ha] Cave [number] Data quality A|B|C|D A|B|C
      RepresentativityRelative SurfaceConservationGlobal
9170  info      6.3  0.00 
91I0  info  X     26.31  0.00 
 • PF: for the habitat types that can have a non-priority as well as a priority form (6210, 7130, 9430) enter "X" in the column PF to indicate the priority form.
 • NP: in case that a habitat type no longer exists in the site enter: x (optional)
 • Cover: decimal values can be entered
 • Caves: for habitat types 8310, 8330 (caves) enter the number of caves if estimated surface is not available.
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation)

3.2 Species referred to in Article 4 of Directive 2009/147/EC and listed in Annex II of Directive 92/43/EEC and site evaluation for them

Species Population in the site Site assessment
G Code Scientific Name S NP T Size Unit Cat. D.qual. A|B|C|D A|B|C
      MinMax  Pop.Con.Iso.Glo.
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, I = Invertebrates, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Type: p = permanent, r = reproducing, c = concentration, w = wintering (for plant and non-migratory species use permanent)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the Standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting (see reference portal)
 • Abundance categories (Cat.): C = common, R = rare, V = very rare, P = present - to fill if data are deficient (DD) or in addition to population size information
 • Data quality: G = 'Good' (e.g. based on surveys); M = 'Moderate' (e.g. based on partial data with some extrapolation); P = 'Poor' (e.g. rough estimation); VP = 'Very poor' (use this category only, if not even a rough estimation of the population size can be made, in this case the fields for population size can remain empty, but the field "Abundance categories" has to be filled in)

3.3 Other important species of flora and fauna (optional)

Species

Population in the site

Motivation

Group CODE Scientific Name S NP Size Unit Cat. Species Annex Other categories
     MinMax C|R|V|PIVVABCD
Aquilegia vulgaris                     
Asperula tinctoria                     
Asperula tinctoria                     
Carex montana                     
Convallaria majalis                     
Daphne mezereum                     
Digitalis grandiflora                     
Epipactis helleborine                     
Festuca pallens                     
Frangula alnus                     
Gagea minima                     
Hepatica nobilis                     
Hieracium piloselloides                     
Inula hirta                     
Inula salicina                     
Lilium martagon                     
Mellitis mellisophyllum                     
Platantera bifolia                     
Platanthera bifolia                     
Potentilla alba                     
Pulmonaria angustifolia                     
Ranunculus polyanthemos                     
Thalictrum flavum                     
Trifolium rubens                     
Vicia cassubica                     
 • Group: A = Amphibians, B = Birds, F = Fish, Fu = Fungi, I = Invertebrates, L = Lichens, M = Mammals, P = Plants, R = Reptiles
 • CODE: for Birds, Annex IV and V species the code as provided in the reference portal should be used in addition to the scientific name
 • S: in case that the data on species are sensitive and therefore have to be blocked for any public access enter: yes
 • NP: in case that a species is no longer present in the site enter: x (optional)
 • Unit: i = individuals, p = pairs or other units according to the standard list of population units and codes in accordance with Article 12 and 17 reporting, (see reference portal)
 • Cat.: Abundance categories: C = common, R = rare, V = very rare, P = present
 • Motivation categories: IV, V: Annex Species (Habitats Directive), A: National Red List data; B: Endemics; C: International Conventions; D: other reasons

4. SITE DESCRIPTION

Back to top

4.1 General site character

Habitat class % Cover
N120.15
N1698.49
N171.36
N120.15
N1698.49
N171.36

Total Habitat Cover

200

4.2 Quality and importance


No information provided

4.3 Threats, pressures and activities with impacts on the site

The most important impacts and activities with high effect on the site

Negative Impacts
RankThreats and pressures [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
MC01.01o
MG01.02b
HI01i
HI02i
HJ03.01i
HK02i
MK02.04i
MC01.01o
MG01.02b
HI01i
HI02i
HJ03.01i
HK02i
MK02.04i
Positive Impacts
RankActivities, management [code]Pollution (optional) [code]inside/outside [i|o|b]
LXXi
LXXi

Rank: H = high, M = medium, L = low
Pollution: N = Nitrogen input, P = Phosphor/Phosphate input, A = Acid input/acidification,
T = toxic inorganic chemicals, O = toxic organic chemicals, X = Mixed pollutions
i = inside, o = outside, b = both

4.4 Ownership (optional)

Type[%]
PublicNational/Federal0
State/Province0
Local/Municipal0
Any Public0
Joint or Co-Ownership0
Private0
Unknown200
sum200

4.5 Documentation (optional)

1. Cyzman W., Stetkiewicz A. 1997. Rezerwat przyrody „Dabrowa Świetlista”, Nadleśnictwo Kutno, Leśnictwo Perna, województwo płockie, gmina Nowe Ostrowy. Plan ochrony na okres od 01.01.1998 do 31.12 2017. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Łodzi.2. Galon R. 1972. Geomorfologia Polski. PWN, Warszawa.3. Jakubowska-Gabara J. 1993. Recesja zespołu świetlistej dąbrowy Potentillo albae-Quercetum Libb.1993 w Polsce. Wyd. UŁ, Łódz: 1 – 190.4. Jakubowska-Gabara J. 1996. Decline of Potentillo albae-Quercetum Libb. 1993 phytocoenoses in Poland. Vegetatio 124: 45 – 59.5. Jakubowska-Gabara J. 2001. Endangered and threatened vascular plants of the forests of Central Poland and the problems of their conservation. Nature Conservation 58: 43 – 56.6. Jakubowska-Gabara J. 2004. Ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae) [W:] Herbich J. (red.) Lasy i bory. Poradnik ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 – podręcznik metodyczny. Ministerstwo Środowiska, Warszawa. T.5: 259 – 273.7. Jakubowska-Gabara J., Kucharski L. 1999. Ginące i zagrożone gatunki flory naczyniowej zbiorowisk naturalnych i półnaturalnych Polski Środkowej. Fragm. Flor. et Geobot. 6: 55 –74.8. Jakubowska-Gabara J., Pisarek W. 1997. Materiały do flory naczyniowej Polski Środkowej. Fragm. Flor. Geobot., Ser. Polonica 4: 9 – 15.9. Kaźmierczakowa R., Zarzycki K. (red.) 2001. Polska czerwona księga roślin. Paprotniki i rośliny kwiatowe. Instytut Botaniki im. Władysława Szafera, PAN, Kraków.10. Klimaszewski M. 2005. Geomorfologia. Wyd. Nauk PWN, Warszawa.11. Kondracki J. 2002. Geografia fizyczna Polski. PWN, Warszawa.12. Kornas J. 1968. Prowizoryczna lista nowszych przybyszów synantropijnych (kenofitów) zadomowionych w Polsce. Mater. Zakł. Fitosoc. Stos. UW, 25: 43-53.13. Kurowski J.K. 2009. Roślinność leśna. [W:] Kurowski J.K. (red.) Szata roślinna Polski środkowej. TOK, Łódz: 103 – 123.14. Kurowski J.K., Andrzejewski H., Kiedrzyński M. 2009. Ochrona szaty roślinnej i krajobrazu. [W:].15. Kurowski J.K. (red.). Szata roślinna Polski środkowej. TOK, Łódź: 139 – 163.16. Kurzac M. 2008. Powierzchnie monitoringowe po trzebieży drzewostanu dębowego w rezerwacie Dabrowa Świetlista w uroczysku Perna, Nadleśnictwo Kutno. Maszynopis. Wojewódzki Konserwator Przyrody w Łodzi.17. Kwiatkowska A., Wyszomirski T. 1998. Decline of Potentillo albae-Quercetum phytocoenosesassociated with the invasion of Carpinus betulus. Vegetatio 75; 40-55.18. Mirek Z., Piekoś-Mirkowa H., Zajac A., Zajac M. 2002. Flowering Plants and Pteridophytes of Poland, a Checklist; Krytyczna lista roślin naczyniowych Polski. Inst. Bot. im. Szafera, PAN, Kraków.19. Matuszkiewicz J.M. 2002. Zespoły leśne Polski. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.20. Matuszkiewicz J. M. 2005. Zespoły leśne Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.21. Matuszkiewicz J.M. (red.) 2007. Geobotaniczne rozpoznanie tendencji rozwojowych zbiorowisk leśnych w wybranych regionach Polski. Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego. PAN. Monografie, 8. Warszawa.22. Matuszkiewicz W. 2007. Przewodnik do oznaczania zbiorowisk roślinnych Polski. PWN,Warszawa 23. Olaczek R. 1972. Formy antropogenicznej degeneracji leśnych zbiorowisk roślinnych w krajobrazie rolniczym Polski Niżowej. Wyd. UŁ, Łódz.24. Olaczek R. 1974. Kierunki degeneracji fitocenoz leśnych i metody ich badania. Phytocenosis. 3. 3/4: 179 – 190.25. Olaczek R., Kurzac M. 2008. Ocena stopnia naturalności i zróżnicowanie postaci zniekształconych dąbrowy świetlistej jako siedliska przyrodniczego NATURA 2000 w uroczysku Perna, nadleśnictwo Kutno. Maszynopis. Nadleśnictwo Kutno.26. Pawłowski B. 1977. Skład i budowa zbiorowisk roślinnych oraz metody ich badania. [W:] Szafer W., Zarzycki K. (red.) Szata roślinna Polski, t. 1, PWN, Warszawa: 237 – 268.27. Polskie Towarzystwo Ochrony Przyrody „Salamandra” „Hektor” Grzegorz Raczka, 2011 Dokumentacja planu ochrony rezerwatu przyrody „Dąbrowa Świetlista” Poznań-Łódź-Brzeg.28. Rakowski G. 2004. Parki krajobrazowe w Polsce, Instytut Ochrony Środowiska, Warszawa.29. Richling A., Ostaszewska K. 2005. Geografia fizyczna Polski. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.30. Rutkowski L. 2007. Klucz do oznaczania roślin naczyniowych Polski niżowej. Wyd. Naukowe, PWN, Warszawa.31. Trampler T. 1990. Regionalizacja przyrodniczo-leśna. PWRiL, Warszawa.32. Uggla H, Uggla Z. 1979. Gleboznawstwo Leśne. PWRiL, Warszawa.33. Urbanek-Rutowicz H. 1969. Udział i rola diagnostyczna mszaków oraz stosunki florystyczno fitosocjologiczne w przewodnich zespołach roślinnych regionu łódzkiego i jego pobrzeży. Uniwersytet Łódzki, Łódz.34. Zarzycki K., Szelag Z. 2006. Red list of the vascular plants in Poland. in [red.] Mirek Z., Zarzycki K., Wojewoda W., Szelag Z. Red list of plants and fungi in Poland. W. Szafer Institute of Botany. Polish Academy of Sciences, Kraków: 9 – 20.

5. SITE PROTECTION STATUS

Back to top

5.1 Designation types at national and regional level (optional):

Code Cover [%]
PL02100.00

5.2 Relation of the described site with other sites (optional):

Designated at national or regional level:

Type code Site name Type Cover [%]
PL02Dąbrowa Świetlista*100.00

5.3 Site designation (optional)


No information provided

6. SITE MANAGEMENT

Back to top

6.1 Body(ies) responsible for the site management:

Organisation:Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Łodzi
Address:
Email:sekretariat.lodz@rdos.gov.pl

6.2 Management Plan(s):

An actual management plan does exist:

X
Yes Name: Zarządzenie Nr 32/2013 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody "Dąbrowa Świetlista" (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego poz. 3526)
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2013/3526/

Name: Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 15 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Dąbrowa Świetlista”
Link: http://dziennik.lodzkie.eu/legalact/2015/138/

No, but in preparation
No

6.3 Conservation measures (optional)


No information provided

 

7. MAP OF THE SITE

Back to top
INSPIRE ID:PL.ZIPOP.1393.N2K.PLH100002
Map delivered as PDF in electronic format (optional)
X
Yes
No

SITE DISPLAY